[Download] Tải Mẫu hợp đồng ủy quyền giao dịch của tổ chức – Tải về File Word, PDF

Mẫu hợp đồng ủy quyền giao dịch của tổ chức

Mẫu hợp đồng ủy quyền giao dịch của tổ chức
Nội dung Text: Mẫu hợp đồng ủy quyền giao dịch của tổ chức

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu hợp đồng ủy quyền giao dịch của tổ chức – Tải về File Word, PDF

Tham khảo tài liệu “Mẫu hợp đồng ủy quyền giao dịch của tổ chức” là mẫu bản hợp đồng được lập ra để ủy quyền về giao dịch chứng khoán cho tổ chức. Mẫu hợp đồng nêu rõ nội dung ủy quyền… Mời các bạn cùng tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu hợp đồng ủy quyền giao dịch của tổ chức File Word, PDF về máy

Mẫu hợp đồng ủy quyền giao dịch của tổ chức

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng ủy quyền giao dịch của tổ chức

 1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập­ Tự do­ Hạnh phúc

  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

  HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN GIAO DỊCH

  BÊN ỦY QUYỀN­ CHỦ TÀI KHOẢN

  Tên tổ chức: …………………………………………………………………………………………………………..

  Giấy phép thành lập/ ĐKKD:………………………………Ngày cấp:……/……/……. Nơi 
  cấp:…………………………………………………………………..

  Người đại diện (tổ chức):……………………………………………………Chức vụ:……………………

  Số CMND/Hộ chiếu : ……………………………….. Ngày cấp: ……/……../………… 
  Nơi cấp: 

  Điện thoại người đại diện:……………………………………………………………………………………..

  Fax:…………………………………………………..Email:………………………………………………………….

  Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………..

  Số   tài   khoản   giao   dịch   chứng 
             
  khoán ……:   

  B­ BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

  Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………………..

  Ngày sinh:………./……../……………..Nơi sinh: ………. Giớitính     Nam     Nữ

  Số CMND/Hộ chiếu : ……………………………….. Ngày cấp: ……/……../………… Nơi cấp: …

  Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………………….

  Địa   chỉ   liên   hệ:…………………………………………………………
  …………………….

  Số điện thoại:……………………………………………Email:…………………………………………………

  Dưới đây được gọi là (“các Bên”)

  Sau khi bàn bạc thống nhất, các Bên tự  nguyện cùng nhau lập và ký Hợp đồng  ủy 
  quyền này với những nội dung cụ thể như sau:

 2. I. ĐỐI TƯỢNG ỦY QUYỀN:

  Tài khoản giao dịch chứng khoán số ……………….mở tại Công ty ……………….

    (Dưới đây được gọi là “Tài khoản”) 

  II. PHẠM VI ỦY QUYỀN

  Ký tên xác nhận
  STT Phạm vi ủy quyền
  Bên ủy quyền Bên   được   ủy 
  quyền
  1 Đặt lệnh giao dịch (mua/bán/hủy)
  2 Giao dịch trực tuyến 
  3 Nhận   báo   cáo   giao   dịch,   thông   tin   về   tài 
  khoản
  4 Thực hiện quyền chứng khoán
  5 Thực hiện nộp, rút tiền
  6 Làm thủ tục lưu ký chứng khoán
  7 Ký   và   thực   hiện   hợp   đồng   nhượng   quyền 
  nhận tiền bán chứng khoán
  8 Ký  và   thực   hiện   các   hợp   đồng  dịch   vụ   tài 
  chính, hợp đồng hợp tác đầu tư  chứng khoán 
  với công ty chứng khoán hoặc tổ chức thứ ba. 

  III. THỜI HẠN ỦY QUYỀN 

  Thời hạn ủy quyền Chữ ký của Bên  Chữ ký của Bên 
  STT ủy quyền được ủy quyền
  1 Kể  từ  ngày…./…../..…..đến hết  ngày…./…..  /..
  . …..

  2 Ủy quyền cho đến khi xong công việc.
  .
         (Ghi chú: Nếu ủy quyền cho phạm vi, thời hạn nào thì cả 2 bên phải ký xác 
  nhận vào ô đó)

  IV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN ỦY QUYỀN

 3. 1. Yêu cầu Bên được  ủy quyền thực hiện đúng và đầy đủ  theo phạm vi  ủy quyền  
  như quy định tại mục II của Hợp đồng ủy quyền này.

  2. Không đưa ra bất cứ  khiếu nại, kiện cáo nào đối với những thông tin về   Tài  
  khoản của mình mở tại ………. mà ………. cung cấp cho Bên đư ợc ủy quyền trong 
  phạm vi Hợp đồng ủy quyền.

  3. Tự chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm về việc ủy quyền trước pháp luật, đồng thời  
  cam kết chấp nhận và không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo nào với ………đối  
  với mọi hành vi của Bên được ủy quyền đã thực hiện trong phạm vi nội dung đã 
  ký ủy quyền.

  V. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

  1. Chịu trách nhiệm trước Bên ủy quyền và trước pháp luật về mọi hành vi trong phạm  
  vi ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào khác thực hiện  
  các uỷ quyền giao dịch nêu trên.

  2. Không được thực hiện các giao dịch với chính mình hoặc với người thứ  ba mà  
  mình là người được ủy quyền.

  VI. CAM KẾT CHUNG CỦA CÁC BÊN

  1. Nội dung ủy quyền chỉ nằm trong phạm vi đã được hai bên ủy quyền và được ủy 
  quyền ký xác nhận tại mục II của Hợp đồng  ủy quyền này trong thời gian  ủy  
  quyền của Hợp đồng;

  2. Các bên cam kết những thông tin được ghi trong Hợp đồng  ủy quyền này hoàn 
  toàn đúng sự thật, được hai bên xác lập trên cơ sở  hoàn toàn tự  nguyện, không bị 
  lừa dối, ép buộc.

  3. Mọi tranh chấp phát sinh giữa các bên do các bên tự giải quyết.

  4. Các bên đã đọc lại, hiểu rõ nội dung của Hợp đồng ủy quyền này. 

  VII. HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

  1. Hợp đồng ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng và thay  
  thế các văn bản ủy quyền hai bên đã ký trước đây liên quan đến việc sử dụng các  
  dịch vụ chứng khoán tại …………. (nếu có).

  2. Hợp đồng  ủy quyền này sẽ  mặc định hết hiệu lực khi hết thời hạn  ủy quyền  
  hoặc khi một trong hai bên yêu cầu chấm dứt hợp đồng bằng văn bản và có sự xác  

 4. nhận của ………. hoặc khi xảy ra trường hợp bất khả kháng khiến một trong hai 
  bên không thể tiếp tục thực hiện Hợp đồng.

  Hợp đồng ủy quyền này được lập thành 03 (ba) bản có hiệu lực pháp lý như nhau. Bên 
  ủy quyền giữ 01 (một) bản, Bên được ủy quyền giữ  01 (một) bản, 01 (một) bản lưu  
  tại ………

  NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN NGƯỜI ỦY QUYỀN

  (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Download tài liệu Mẫu hợp đồng ủy quyền giao dịch của tổ chức File Word, PDF về máy