[Download] Tải Mẫu hợp đồng thử việc song ngữ (Anh – Việt) – Tải về File Word, PDF

Mẫu hợp đồng thử việc song ngữ (Anh – Việt)

Mẫu hợp đồng thử việc song ngữ (Anh – Việt)
Nội dung Text: Mẫu hợp đồng thử việc song ngữ (Anh – Việt)

Download


Đây là mẫu hợp đồng được soạn thảo với hình thức song ngữ (Anh – Việt) sẽ hỗ trợ cho các bạn kỹ năng soạn thảo hợp đồng thử việc cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt trong những trường hợp cần thiết cũng như phục vụ vào mục đích cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu hợp đồng thử việc song ngữ (Anh – Việt) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu hợp đồng thử việc song ngữ (Anh – Việt) File Word, PDF về máy

Mẫu hợp đồng thử việc song ngữ (Anh – Việt)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng thử việc song ngữ (Anh – Việt)

 1. CÔNG TY ……………………… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  …………………………………….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: VL-…/LTD. THE SOCIALIST REPUBLIC OF
  VIETNAM

  Independence – Freedom – Happiness

  ***********

  Hợp đồng thử việc song ngữ (Anh – Việt)
  LABOR CONTRACT

  Được ban hành theo Thông tư số ../20…../TT-BLĐTBXH ngày …… tháng ….. năm
  20…… của Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội

  Issued under the Circular No.21/2003/TT-BLDTBXH dated 22 September 2003 of
  the Ministry of Labor, Invalid and Social Affairs

  Chúng tôi, một bên là: Ông/Bà ……………………………………..

  We are, from one side: Mr/Ms. …………………………………………

  Chức vụ: Giám đốc

  Position: Director

  Đại diện cho: Công ty TNHH………………………………………..

  On behalf of: …………………………………………………..Co., Ltd.

  Địa chỉ: Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

  Address: Ngoc Hoi Industrial Zone, Thanh Tri District, Hanoi City

  Tel: 04…………………………. Fax: 04 …………………………..

 2. Và một bên là: …………………………………………………………………..

  And from other side:

  Ngày sinh: …./…/……

  Date of birth:

  Trình độ: Chuyên môn:

  Degree: Profession:

  Địa chỉ: ……………………………………………………………………………..

  Home address:

  CMND số: …………………………..Cấp ngày: …/…/…….Tại:………..

  ID card no #: Issue date: Issue at:

  Sổ lao động số (nếu có):

  Labor book no (If any)

  Điện thoại:

  Tel:

  Đồng ý ký hợp đồng lao động này (Hợp đồng) với những điều khoản và điều kiện
  như sau:

  Agreed to sign this labor contract (the “Contract”) with the following terms and
  conditions:

  Điều 1: Điều khoản và công việc trong Hợp đồng

  Article 1: Term and job in labor contract

 3. 1.1. Loại Hợp đồng: Xác định thời hạn, tính từ ……/…/20….. đến:
  ../…/20……

  Kind of Contract: Limited, commencing on to:

  Người sử dụng lao động có quyền chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn nêu trên nếu
  người lao động không đáp ứng yêu cầu công việc.

  The Employer holds the right to terminate the Contract if the Empolyee does not
  satisfy the requirement of work.

  1.2. Địa điểm làm việc: Công ty TNHH …………………..

  Working place: …………… Co., Ltd.

  1.3. Chức vụ/chức danh chuyên môn: Công nhân Bộ phận: Production

  Position/Profession: Department:

  1.4. Mô tả công việc: Các công việc theo sự phân công của lãnh đạo Công ty.

  Job description: All tasks as assigned by the company’s management

  Điều 2: Thời gian làm việc

  Article 2: Working Hour

  Thời giờ làm việc: Theo thời gian biểu do Công ty quy định.

  Working time: Follow the working times regulated by the Company

  Điều 3: Quyền lợi và nghĩa vụ của Người lao động

  Article 3: Obligations, right and benefit of the Employee

  3.1. Quyền lợi của người lao động

 4. Right and benefits of the Employee

  Đồng phục: Được trang bị đồng phục và bảo hộ lao động

  Uniform: Provided with uniform and labor safety facility

  Phương tiện đi lại: Theo quy định của Công ty

  Mean of Transportation: As regulated by the Company

  Lương tháng:

  Monthly salary:

  – Lương cơ bản: 53.50 USD tương đương 863,000 VNĐ

  – Basic salary:

  – Phụ cấp trách nhiệm: USD

  – Executive allowance:

  – Tổng lương: 53.50 USD tương đương 863,000 VNĐ

  – Total:

  Hình thức trả lương: Lương được tính và được thanh toán bằng chuyển khoản/tiền
  mặt vào ngày 5 của tháng kế tiếp.

  Method of Payment: Salary to be calculated and paid on the fifth of the following
  month by Bank transfer/in cash.

  Tăng lương: Theo Quy định của Công ty

  Salary Increment: According to the Company’s Policies

  Thưởng: Theo quy định của Công ty

  Bonus: According to the Company’s Policies

 5. Đào tạo: Theo chương trình và kế hoạch của Công ty.

  Training: According to the training schedule and plan arranged by the Company.

  Chế độ nghỉ ngơi: Theo quy định của Công ty và pháp luật về lao động hiện hành.

  Time of Rest: According to the Company’s Labor Regulation and current labor
  regulations.

  Bảo hiểm xã hội và y tế: Người lao động được đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã
  hội đúng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm.

  Social & health insurance: Social and health insurance of the Employee will be
  paid in accordance with the regulations on insurance.

  3.2. Nghĩa vụ của người lao động

  Obligations of the Employee

  – Hoàn thành công việc mình đảm trách nêu trong Hợp đồng, chấp hành lệnh điều
  hành sản xuất kinh doanh, bảo vệ tài sản của Công ty và sẽ chịu trách nhiệm bồi
  thường những tài sản bị hư hỏng do vô ý, bất cẩn hay cẩu thả hoặc bị mất cắp khi
  chuyển giao.

  – Fulfill the Job undertaken in this contract, to comply with production and
  business orders, protect the properties of the Company and shall compensate for
  damage or loss properties incurred by the Company due to carelessness,
  negligence or stolen.

  – Nghiêm túc tuân thủ và tôn trọng thời hạn và các cam kết trong hợp đồng. Bồi
  thường cho Công ty các chi phí đào tạo và/hoặc các cam kết trách nhiệm bằng tiền
  nêu trong Hợp đồng này hoặc trong quy định của Công ty trong trường hợp chấm
  dứt hợp đồng lao động trước thời hạn mà không được sự đồng ý của lãnh đạo Công
  ty.

  – Strictly follow and respect the term of and commiment in the Labor contract.
  Compensate to the Company all training espenses and/or monetary commitment
  mentioned in the Labor contract and/or in labor regulations of the Company in the
  case the Employee intentionally terminate the Labor contracr without approval of
  the director of the Company.

 6. – Nghiêm túc tuân thủ và tôn trọng các yêu cầu của lãnh đạo, các nội quy và quy
  định của Công ty.

  – Strictly follow the instruction of management level, rules and regulations in the
  Company

  Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Người sử dụng lao động

  Article 4: Obligations and rights of the Employer

  4.1. Nghĩa vụ của Người sử dụng lao động

  Obligations of the Employer

  – Đảm bảo việc làm và thực hiện đầy đủ các điều đã cam kết trong hợp đồng;

  – Ensure the work and completely fulfill all the commitment in the Contract.

  – Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động
  theo Hợp đồng.

  – Duly and in time settle all the rights and obligations to the Employee in
  accordance with the Contract.

  4.2. Quyền hạn của người sử dụng lao động

  Rights of the Employer

  – Có quyền đình chỉ hoặc áp dụng hình thức kỷ luật theo Luật lao động và Nội quy
  lao động hoặc chấm dứt Hợp đồng đối với Người lao động vi phạm nội quy, quy
  định của Công ty hoặc không đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe cũng như chuyên
  môn.

  – Has the right to suspend or apply disciplinary measures according to labor law
  and regulations or terminate the contract of the Empolyees who has violated the
  regulations, rule of the Company or the health and ability could not meet the
  requirement of work..

  – Người sử dụng lao động có quyền điều chuyển Người lao động sang nơi làm việc
  khác mà Người sử dụng lao động điều hành hoặc làm chủ theo quy định của pháp
  luật.

 7. – Employer reserves the right to transfer the Employee to other property which is
  owned or managed by the Employer in accordance to the law and regulations.

  Điều 5: Điều khoản chung

  Article 5: General provisions

  5.1. Hợp đồng này được làm và ký ngày: ../…/20…….. tại Hà Nội

  This contract is made and signed on: in Hanoi City

  5.2. Hợp đồng này được làm thành 2 bản, Người sử dụng lao động giữ 1 bản và
  Người lao động giữ 1 bản.

  This Contract is made in 2 copies, 1 copies will be kept by the Employer and 1
  copy to be kept by the Employee.

  Người sử dụng lao động Người lao động

  Employer Employee

  KIM THU HƯƠNG TRƯƠNG MINH TUYỀN

  Giám đốc

  Director

Download tài liệu Mẫu hợp đồng thử việc song ngữ (Anh – Việt) File Word, PDF về máy