[Download] Tải Mẫu hợp đồng thẩm định giá – 2 – Tải về File Word, PDF

Mẫu hợp đồng thẩm định giá – 2

Mẫu hợp đồng thẩm định giá – 2
Nội dung Text: Mẫu hợp đồng thẩm định giá – 2

Download


Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng dịch vụ thẩm định giá tài sản cho các bạn tham khảo về cách trình bày một văn bản thẩm định giá

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu hợp đồng thẩm định giá – 2 – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu hợp đồng thẩm định giá – 2 File Word, PDF về máy

Mẫu hợp đồng thẩm định giá – 2

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng thẩm định giá – 2

 1. Mẫu hợp đồng thẩm định
  giá

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
  NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ————————————

  HỢP ĐỒNG
  DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN
  Số: /2008/HĐ-TĐG-VFS

  – Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội nước Cộng
  hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  – Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội nước Cộng
  hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  – Căn cứ Quyết định số: 59/QĐ-CT ngày 1/10/2008 c ủa Tổng Giám đ ốc Công ty CP
  Thẩm định Giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội về việc uỷ quyền ký hợp đồng, ch ứng từ kế toán
  cho bà Nguyễn Thị Bình Minh – Phó Tổng Giám đốc;
  – Căn cứ công văn hoặc Giấy đề nghị thẩm định giá ngày tháng năm 2008
  của ……..
  Hôm nay, ngày tháng năm 200 , tại văn phòng Công ty Cổ phần Thẩm định Giá
  và Dịch vụ Tài chính Hà Nội, số 37 Lý Thường Kiệt, chúng tôi gồm:
  Bên thuê dịch vụ (Bên A): …………….
  – Đại diện: ……………………………………….. Chức vụ: ……..
  – Trụ sở tại :…………………
  – Điện thoại: ………………………………….; Fax : ………………..
  – Mã số thuế: ……….
  – Số tài khoản:
  Bên cung cấp dịch vụ (Bên B): CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ

 2. VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HÀ NỘI
  – Đại diện: Bà Nguyễn Thị Bình Minh – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
  – Địa chỉ: 37 Lý Thường Kiệt – Quận Hoàn Kiếm – Thành phố Hà Nội
  – Điện thoại: 04 39 368 428 ; Fax: 04 39 368 423
  – Mã số thuế: 0102925759
  – Số tài khoản: 122.10.00.0073967 tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển
  Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành.
  Hai bên cùng nhau tiến hành thoả thuận đi đến thống nhất ký k ết h ợp đ ồng d ịch v ụ này v ới
  nội dung tại những điều, khoản sau:

  Điều I. Nội dung chính của Hợp đồng.
  Hai bên đồng ý sử dụng và cung cấp dịch vụ thẩm định giá trị tài sản, vật tư, hàng hoá, dịch
  vụ theo đề nghị tại Công văn hoặc Giấy đề nghị thẩm định giá ngày tháng năm 200 của …….
  …………………..
  Điều II. Tài sản thẩm định, mục đích thẩm định
  1. Tài sản yêu cầu thẩm định giá:
  Tài sản đề nghị thẩm định giá là ………………………………………………………………………… thuộc gói
  thầu, dự án
  Chủng loại, số lượng, tiêu chuẩn, đặc điểm kỹ thuật của tài sản, vật tư, hàng hoá, dịch vụ
  đề nghị thẩm định giá được căn cứ tạm thời theo danh mục tài sản đề nghị thẩm định giá tại công
  văn hoặc giấy đề nghị tại Điều I hợp đồng này, trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có sửa đổi,
  bổ sung thì tuỳ từng trường hợp cụ thể, hai bên sẽ tiến hành thoả thuận, lập biên bản kèm theo hợp
  đồng này.
  2. Mục đích thẩm định giá:
  Kết quả thẩm định giá dùng để tham khảo, làm cơ sở cho …….
  ………………….. …………………..
  Điều III. Nghĩa vụ và quyền của Bên A.
  1. Nghĩa vụ của Bên A
  1.1. Chịu trách nhiệm đảm bảo hoàn thành các thủ tục pháp lý có liên quan đ ến vi ệc
  được phép tiến hành thuê Bên B thẩm định giá, mục đích thẩm định giá đối với tài sản đã nêu
  trong Điều II của hợp đồng này.
  1.2. Cung cấp cho Bên B kịp thời (không quá 15 ngày tính từ ngày ký h ợp đ ồng), trung

 3. thực, đầy đủ các tài liệu về đặc điểm kỹ thuật, đặc đi ểm pháp lý, các h ồ sơ khác có liên quan
  đến tài sản yêu cầu thực hiện dịch vụ thẩm định giá.
  1.3. Tham khảo các thông tin về dịch vụ thẩm định giá, giá dịch vụ thẩm định giá do
  Bên B cung cấp trên Website http://www.thamdinhgiahanoi.com.vn
  1.4. Các trường hợp đặc biệt
  Trường hợp tài sản thẩm định là tài sản hữu hình do Bên A đang b ảo qu ản, trông gi ữ
  thì phải tạo điều kiện thuận lợi cho Bên B trong vi ệc xem xét, kiểm tra hi ện tr ạng tài s ản,
  cung cấp đầy đủ, trung thực về quá trình sử dụng, b ảo qu ản t ại n ơi đang b ảo qu ản c ất gi ữ,
  chịu trách nhiệm về số lượng tài sản.
  Trường hợp tài sản thẩm định là tài sản vô hình như bản quyền sở h ữu trí tu ệ, phát
  minh sáng chế, phần mềm, thương hiệu … thì phải cung c ấp cho Bên B toàn b ộ h ồ s ơ có liên
  quan đến tài sản đó từ khi nghiên cứu, phát minh, các kết quả đã ứng d ụng trong th ực t ế … đ ể
  làm cơ sở thẩm định giá.
  Trường hợp tài sản đề nghị thẩm định là xác định giá tr ị doanh nghi ệp 100% v ốn Nhà
  nước để cổ phần hoá, thẩm định giá trị doanh nghiệp thì phải cung c ấp cho Bên B toàn b ộ h ồ
  sơ, tài liệu về pháp lý cho phép thực hiện thẩm định; báo cáo kế toán, quyết toán các thời kỳ …
  đảm bảo đầy đủ theo quy định hiện hành.
  1.5. Có trách nhiệm sử dụng kết quả thẩm định giá đúng m ục đích đã đ ược ghi trong
  Khoản 2 Điều II của hợp đồng này trên cơ sở văn bản trả lời hoặc chứng thư thẩm định giá
  của Bên B. Nếu sử dụng kết quả thẩm định không đúng v ới quy đ ịnh, Bên A ph ải ch ịu hoàn
  toàn trách nhiệm trước pháp luật.
  1.6. Khi có kết quả (chứng thư) thẩm định, phải kiểm tra n ội dung đã thực hi ện trên
  chứng thư đảm bảo đúng với yêu cầu thẩm định và phải thanh toán đ ầy đ ủ theo Kho ản 1.3
  Điều IV; Điều V của hợp đồng này.
  2. Quyền của Bên A
  2.1. Tham khảo các thông tin về dịch vụ thẩm định giá do Bên B cung c ấp trên Website
  http://www.thamdinhgiahanoi.com.vn, trường hợp chưa rõ ràng thì có quyền yêu c ầu Bên B tr ả
  lời, cung cấp đủ hồ sơ giấy tờ cần thiết trước khi ký hợp đồng.
  2.2. Có quyền khiếu nại với Bên B đối với các yêu cầu quá m ức, không h ợp lý v ề h ồ
  sơ phải cung cấp cho Bên B để phục vụ hoạt động thẩm định liên quan đ ến tài s ản thuê th ẩm
  định đã nêu trong Khoản 1 Điều II của hợp đồng này.
  2.3. Có quyền chứng minh các hồ sơ đã cung cấp cho Bên B đ ảm bảo trung th ực, đ ầy
  đủ, chính xác, kịp thời các tài liệu về đặc điểm kỹ thuật, đặc điểm pháp lý, các h ồ sơ có liên
  quan đến tài sản yêu cầu thực hiện dịch vụ thẩm định giá.
  2.4. Có quyền khiếu nại với Bên B những vấn đề chưa rõ ràng trong quá trình th ực
 4. hiện thẩm định, kết quả thẩm định.
  2.5. Bên A có quyền sử dụng kết quả thẩm định giá đúng mục đích đã đ ược ghi trong
  Khoản 2, Điều II của hợp đồng này trên cơ sở văn bản trả lời hoặc chứng thư thẩm định giá
  của Bên B theo đúng quy định của Pháp luật.
  Điều IV. Nghĩa vụ và quyền của Bên B.
  1. Nghĩa vụ của Bên B
  1.1. Hướng dẫn cho Bên A hoàn thiện hồ sơ có liên quan đến đặc điểm pháp lý, đặc
  điểm kỹ thuật của tài sản đề nghị thẩm định giá.
  1.2. Giải đáp thắc mắc của Bên A về các yêu cầu hoàn thi ện h ồ sơ th ẩm đ ịnh, quy
  trình thẩm định giá.
  1.3. Các trường hợp đặc biệt
  Trường hợp tài sản thẩm định là tài sản hữu hình do Bên A đang b ảo qu ản, trông gi ữ
  thì phải kịp thời yêu cầu và cử người xem xét, kiểm tra hiện trạng tài sản.
  Trường hợp tài sản đề nghị thẩm định là xác định giá trị doanh nghi ệp đ ể c ổ phần hoá,
  thẩm định giá trị doanh nghiệp thì phải hướng dẫn cho Bên A hoàn thành h ồ s ơ c ủa doanh
  nghiệp đề nghị thẩm định theo quy định hiện hành.
  Trường hợp do không đủ điều kiện về năng lực kỹ thuật để giám đ ịnh k ỹ thu ật ch ất
  lượng còn lại của tài sản thì phải yêu cầu Bên A tự giám đ ịnh ch ất l ượng, chi phí giám đ ịnh
  do Bên A chi trả.
  1.4. Đảm bảo khách quan, trung thực về kết quả thẩm định giá; giữ bí m ật thông tin v ề
  tài sản thẩm định giá trừ trường hợp do Bên A yêu cầu; Bảo đảm chất lượng công vi ệc và
  chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm định giá đối với tài sản t ại th ời đi ểm đ ược
  thuê dịch vụ thẩm định giá.
  1.5. Trả lời kết quả thẩm định giá bằng văn bản cho Bên A, ch ứng th ư th ẩm đ ịnh giá
  phải có nội dung theo đúng tài sản được thẩm định, m ục đích thẩm đ ịnh tài s ản theo yêu c ầu
  của Bên A theo đúng quy định hiện hành.
  1.6. Kết thúc hợp đồng thẩm định giá phải có trách nhi ệm l ập biên b ản nghi ệm thu
  thanh lý hợp đồng, trả hoá đơn tài chính cho Bên A theo đúng quy đ ịnh t ại Điều V hợp đồng
  này.
  2. Quyền của Bên B
  2.1. Yêu cầu Bên A cung cấp kịp thời, đầy đủ các gi ấy t ờ có liên quan đ ến tài s ản thuê
  thẩm định giá. Bảo vệ các ý kiến đã đưa ra, yêu cầu Bên A hoàn thi ện để ph ục v ụ nghi ệp v ụ
  thẩm định giá.
  2.2. Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thẩm định theo đúng quy đ ịnh c ủa pháp
 5. luật do Bên A không cung cấp đầy đủ hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ pháp lý của tài sản đ ề ngh ị th ẩm
  định.
  2.3. Không chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định theo đúng quy định của pháp luật
  nếu trong quá trình thực hiện phát hiện Bên A gian dối, gi ả mạo, tạo lập căn c ứ, h ồ s ơ c ủa tài
  sản cung cấp phục vụ thẩm định không đúng thực tế, thay đ ổi s ố l ượng tài s ản … đ ề ngh ị
  thẩm định giá.
  2.4. Độc lập trong thực hiện nghiệp vụ thẩm định, kết quả thẩm đ ịnh giá, ch ấp nh ận
  hoặc không chấp nhận những thay đổi không hợp lý của Bên A v ề tài sản đ ề ngh ị th ẩm đ ịnh
  trong quá trình thực hiện hợp đồng.
  2.5. Bên B phát hành 06 chứng thư gốc, 3 bản giao cho Bên A gi ữ. Tr ường h ợp Bên A
  có yêu cầu thêm thì Bên B sẽ sao y chứng thư gốc nhưng số lượng không quá 3 bản.
  2.6. Được quyền thu tiền dịch vụ thẩm định giá và các khoản chi phí khác ph ục v ụ
  thẩm định tài sản của Bên A theo thoả thuận trong hợp đồng này và các ph ụ lục h ợp đ ồng,
  biên bản làm việc thiết lập giữa 2 bên trong quá trình thực hiện hợp đồng.
  Điều V. Giá trị hợp đồng và các điều khoản thanh toán.
  1. Giá trị hợp đồng:
  Trường hợp 1: tính theo Quyết định số 92/2008/QĐ/CT-TĐG
  Sau khi xem xét mức giá dịch vụ thẩm định, phương pháp tính giá d ịch v ụ, chúng tôi
  thống nhất phương pháp tính giá dịch vụ được tính bằng …. % (theo tỷ l ệ tính t ại Quy ết đ ịnh
  số 92/2008/QĐ-CT-TĐG ngày 17/10/2008 của Bên B) nhân (x) với tổng giá tr ị tài sản đ ề ngh ị
  thẩm định (bao gồm cả thuế VAT) được ghi trong chứng thư thẩm định.

  a. Giá trị tài sản thẩm định tạm tính: đồng

  b. Tỷ lệ tính thu tiền dịch vụ: %

  c. Giá trị dịch vụ thẩm định tạm tính (c=a*b) đồng

  đồng
  d. Chi phí khác:

  e. Cộng trước thuế (e=c+d)

  f. Thuế VAT 10% (f=e*10%) đồng

  g. Tổng cộng sau thuế (g=e+f) đồng

  (Bằng chữ: đồng)

  h. Số tiền đặt cọc để thực hiện Hợp đồng: đồng

 6. Trường hợp 2: thoả thuận, ấn định giá dịch vụ
  1. Giá hợp đồng được thoả thuận như sau:

  a. Giá trị tài sản thẩm định tạm tính: đồng

  b. Giá trị dịch vụ thẩm định: đồng

  đồng
  c. Chi phí khác:

  d. Cộng trước thuế (d=b+c)

  e. Thuế VAT 10% (e=d*10%) đồng

  f. Tổng cộng sau thuế (f=d+e) đồng

  (Bằng chữ: đồng)

  g. Số tiền đặt cọc để thực hiện Hợp đồng: đồng

  2. Điều kiện thanh toán:
  2.1. Căn cứ để thanh toán:
  – Chứng thư thẩm định hoặc kết quả tư vấn bằng văn bản.
  – Biên bản thanh lý hợp đồng.
  2.2. Thời hạn thanh toán: Bên A thanh toán toàn b ộ số ti ền d ịch v ụ th ẩm đ ịnh giá khi
  nhận được Chứng thư thẩm định hoặc kết quả tư vấn bằng văn bản của Bên B.
  2.3. Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
  Điều VI. Thời gian thực hiện hợp đồng.
  Hợp đồng được thực hiện trong khoảng thời gian ………….. ngày (không tính ngày ngh ỉ,
  lễ, tết) được tính từ ngày:
  – Bên B nhận đủ tiền đặt cọc để thực hiện hợp đồng.
  – Bên B nhận được đầy đủ hồ sơ, giấy tờ, thông tin về tài sản đ ề ngh ị th ẩm đ ịnh do Bên
  A cung cấp.
  Trường hợp trong quá trình thẩm định có phát sinh dẫn đến thay đổi th ời gian th ực hi ện

 7. hợp đồng, Bên B sẽ chủ động báo cho Bên A trước 1 ngày.
  Điều VII. Đơn phương chấm dứt hợp đồng
  – Trường hợp Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng: Khi Bên A ch ứng minh đ ược Bên
  B trực tiếp vi phạm các quy định trong Điều IV hợp đồng này thì Bên B phải hoàn trả lại
  khoản tiền đặt cọc thực hiện hợp đồng cộng (+) với kho ản tiền bằng số ti ền do Bên A đ ặt
  cọc đã nêu trong hợp đồng này.
  – Trường hợp Bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng: Khi Bên B chứng minh đ ược Bên
  A vi phạm quyền và nghĩa vụ của các bên được quy định trong Điều III hợp đồng này hoặc
  sau 5 ngày tính từ ngày hết thời gian thực hiện hợp đồng nhưng Bên A t ừ ch ối nh ận k ết qu ả
  (chứng thư) thẩm định thì Bên A sẽ không được nhận lại khoản tiền đặt cọc hợp đồng.
  Điều VIII. Điều khoản chung.
  – Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  – Trong quá trình thực hiện, hai bên chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện
  hợp đồng. Nếu có vấn đề phát sinh, hai bên sẽ cùng nhau chủ động thương lượng để giải quyết
  dựa trên nguyên tắc tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nhau (có lập biên bản làm việc).
  Trường hợp không thống nhất được bằng thương lượng, thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại
  Toà án Nhân dân Thành phố Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.
  – Trong 5 ngày kể từ ngày Bên A thanh toán toàn bộ giá tr ị h ợp đ ồng cho Bên B, Bên B
  lập biên bản thanh lý gửi cho Bên A nếu không có phát sinh khác thì h ợp đ ồng này h ết hi ệu
  lực.
  – Hai bên cam kết sẽ thực hiện đúng các điều khoản đã thoả thuận trong hợp đồng này.
  – Hợp đồng gồm 6 trang, 8 điều, được lập thành 06 bản, Bên A gi ữ 03 bản, Bên B gi ữ
  03 bản, có giá trị pháp lý như nhau./-

  ĐẠI DIỆN BÊN B
  ĐẠI DIỆN BÊN A
  KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

  Nguyễn Thị Bình Minh

Download tài liệu Mẫu hợp đồng thẩm định giá – 2 File Word, PDF về máy