[Download] Tải Mẫu hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán – Tải về File Word, PDF

Mẫu hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán

Mẫu hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán
Nội dung Text: Mẫu hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán

Download


Tài liệu tham khảo Mẫu hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán.Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng cũng là căn cứ pháp lý để giải quyết những tranh chấp có thể nảy sinh trong quá trình thực hiện giao dịch giữa các bên.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán File Word, PDF về máy

Mẫu hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán

 1. Mẫu số 02-CC/MBCN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————-

  HỢP ĐỒNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
  HỢP ĐỒNG MUA BÁN

  Tại Phòng Công chứng số ….. thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc
  công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng
  Công chứng), chúng tôi gồm có:

  Bên bán (sau đây gọi là Bên A):
  Ông (Bà):……………………………………………………………………………………………………
  Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………….
  Chứng minh nhân dân số:………………….cấp ngày………………………………………….
  tại…………………………………………………………………………………………………………….
  Hộ khẩu thường trú (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm
  trú):……………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………

  Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:
  1. Chủ thể là vợ chồng:
  Ông : ………………………………………………………………………………………………………..
  Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………….
  Chứng minh nhân dân số:………………….cấp ngày………………………………………….
  tại…………………………………………………………………………………………………………….
  Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………
  Cùng vợ là bà: …………………………………………………………………………………………..
  Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………….
  Chứng minh nhân dân số:………………….cấp ngày………………………………………….
  tại…………………………………………………………………………………………………………….
  Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………
  (Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của
  từng người).

  2. Chủ thể là hộ gia đình:
  Họ và tên chủ hộ: ……………………………………………………………………………………..
  Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………….
  Chứng minh nhân dân số:………………….cấp ngày………………………………………….
  tại…………………………………………………………………………………………………………….
  Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………..
  1
  Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005
  của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 2. Mẫu số 02-CC/MBCN

  …………………………………………………………………………………………………………………
  Các thành viên của hộ gia đình:
  – Họ và tên:………………………………………………………………………………………………..
  Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………….
  Chứng minh nhân dân số:………………….cấp ngày………………………………………….
  tại…………………………………………………………………………………………………………….
  Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………
  -…
  * Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:
  Họ và tên người đại diện:…………………………………………………………………………..
  Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………….
  Chứng minh nhân dân số:………………….cấp ngày………………………………………….
  tại…………………………………………………………………………………………………………….
  Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………
  Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số:
  ………………………..
  ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.

  3.. Chủ thể là tổ chức:
  Tên tổ chức: ……………………………………………………………………………………………..
  Trụ sở: ……………………………………………………………………………………………………..
  Quyết định thành lập số:……………….ngày…………..tháng …………..năm
  ……………………………………………………
  do ……………………………………………………………………………………………………..cấp.
  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……..ngày……….tháng ……..năm
  ………………………………………………………………….
  do ……………………………………………………………………………………………………..cấp.
  Số Fax: ……………………………………….Số điện thoại:……………………………………..
  Họ và tên người đại diện: ………………………………………………………………………….
  Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………….
  Sinh ngày:…………………………………………………………………………………………………
  Chứng minh nhân dân số:………………….cấp ngày………………………………………….
  tại…………………………………………………………………………………………………………….
  Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số:
  ………………………..
  ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.

  Bên mua (sau đây gọi là Bên B):
  (Chọn một trong các chủ thể nêu trên)
  …………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………
  2
  Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005
  của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 3. Mẫu số 02-CC/MBCN

  …………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………

  Nguyên trước đây hai bên A và B có ký kết Hợp đồng mua bán được
  ……………………………………………chứng nhận (chứng thực)
  ngày………….., số ……………., quyển số …………theo đó, bên A bán cho
  bên B tài sản là…………………………………………..

  Nay hai bên thỏa thuận sửa đổi, bổ sung Hợp đồng nêu trên với các nội
  dung cụ thể như sau:

  ĐIỀU 1
  NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

  Ghi cụ thể nội dung thỏa thuận và các Điều, khoản cần sửa đổi, bổ sung.
  …………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………

  ĐIỀU 2
  VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG

  Lệ phí liên quan đến việc lập Hợp đồng này do bên….… chịu trách
  nhiệm nộp.

  ĐIỀU 3
  PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

  Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, các bên
  cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của
  nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền
  khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp
  luật.

  ĐIỀU 4
  CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

  Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam
  đoan sau đây:
  3
  Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005
  của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 4. Mẫu số 02-CC/MBCN

  1. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối
  hoặc ép buộc;
  2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp
  đồng này;
  3. Các cam đoan khác.

  ĐIỀU 5
  ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

  1. Hợp đồng này là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng mua
  bán số……….………………………ngày
  …………………………………………………………………………………………………………………

  2. Các điều khoản khác của Hợp đồng mua bán số …………………
  ……… ngày………………….… không bị sửa đổi, bổ sung vẫn còn nguyên giá
  trị.
  3. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp
  của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này.
  4. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều
  khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công
  chứng viên.

  Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:
  – Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều
  khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt
  của Công chứng viên;
  – Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều
  khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt
  của Công chứng viên;
  – Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý
  tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự
  có mặt của Công chứng viên;
  – Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý
  tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này
  trước sự có mặt của Công chứng viên;
  – Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý
  tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này
  trước sự có mặt của Công chứng viên;
  – Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý
  tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự
  có mặt của Công chứng viên;

  4
  Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005
  của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 5. Mẫu số 02-CC/MBCN

  – Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý
  tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này
  trước sự có mặt của Công chứng viên;
  – Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý
  tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này
  trước sự có mặt của Công chứng viên;

  3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ:
  ………………………………………..

  Bên A Bên B
  (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên) (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
  LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

  Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.
  ………………………………………………)
  (Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu
  công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng
  chữ trong dấu ngoặc đơn)
  Tại Phòng Công chứng số .…. thành phố Hồ Chí Minh.
  (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực
  hiện công chứng và Phòng Công chứng)
  Tôi …………………………., Công chứng viên Phòng Công chứng số …
  thành phố Hồ Chí Minh

  Chứng nhận:

  – Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng mua bán được giao kết giữa
  bên A là …………………….. và bên B là ……………………… ; các bên đã tự
  nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước
  pháp luật về nội dung Hợp đồng;
  – Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực
  hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
  – Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp
  luật, đạo đức xã hội;
  – Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung
  ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

  Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:
  – Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung
  ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt
  của tôi;

  5
  Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005
  của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 6. Mẫu số 02-CC/MBCN

  – Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung
  ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của
  tôi;
  – Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã
  đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng
  này trước sự có mặt của tôi;
  – Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã
  đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng
  này trước sự có mặt của tôi;
  – Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã
  đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này
  trước sự có mặt của tôi;
  – Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã
  đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng
  này trước sự có mặt của tôi;
  – Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã
  đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng
  này trước sự có mặt của tôi;
  – Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã
  đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này
  trước sự có mặt của tôi;

  – Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính
  gồm ….. tờ, ……trang), cấp cho:
  + Bên A …… bản chính;
  + Bên B …… bản chính;
  + Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

  Số công chứng ………………….. , quyển số ………….TP/CC- .
  …………

  CÔNG CHỨNG VIÊN
  (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

  6
  Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005
  của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Download tài liệu Mẫu hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán File Word, PDF về máy