[Download] Tải MẪU HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH – Tải về File Word, PDF

MẪU HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH

MẪU HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH
Nội dung Text: MẪU HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH

Download


Mẫu số 15c-CBH
HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH Số: ……… – Căn cứ vào Bộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; – Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: – Căn cứ vào Nghị định số ngày của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; – Căn cứ Quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH ban hành theo Quyết…

Bạn đang xem: [Download] Tải MẪU HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu MẪU HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH File Word, PDF về máy

MẪU HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: MẪU HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH

 1. Mẫu số 15c-CBH
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CẤP TRÊN
  BẢO HIỂM XÃ HỘI ………….. Độc lập – T ự do – Hạnh phúc
  ——- —————

  HỢP ĐỒNG
  QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH
  Số: ………
  – Căn cứ vào Bộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  – Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:
  – Căn cứ vào Nghị định số ngày của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
  hạn v à cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
  – Căn cứ Quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH ban hành theo Quyết định số ….. ngày ……..
  của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam;
  – Căn cứ biên bản làm việc giữa BHXH huyện ……… và UBND xã ……… ngày ……… về việc
  thống nhất cử người và thành lập Đại diện chi trả xã, phường ……………..
  Hôm nay, ngày … tháng … năm …
  Tại địa điểm:
  ……………………………………………………………………………………………………….
  Chúng tôi gồm có:
  …………………………………………………………………………………………………
  Bên A: (Bên giao) – Bảo hiểm xã hội quận (huyện, thị xã) ………….
  Ông (bà) ………………………… chức vụ: ………………………….. đại diện.
  – Trụ sở đóng tại:
  …………………………………………………………………………………………………
  – Điện thoại số:
  ……………………………………………………………………………………………………
  – Tài khoản số: ……………………………….. Tại: Kho bạc Nhà nước
  ……………………………………..
  – Tài khoản số: ……………………………….. Tại:
  NHNNo…………………………………………………..
  Bên B: (Bên nhận) – UBND (hoặc Đại diện chi trả) xã, phường ……………………………
  – Ông (bà) …………………….. Chức vụ …………………………… đại diện.
  – Giấy CMND số: …………………… CA……………………. cấp.
  – Địa chỉ: …………………………………………………………. điện thoại số
  ……………………………
  – Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………
  Với sự chứng kiến của ông (bà): ……………………………….. chức vụ: …………………….. Đại
  diện chính quyền xã.
  Hai bên thống nhất hợp đồng thành lập Đại diện chi trả xã để quản lý đối tượng hưởng lương
  hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo các điều khoản sau đây:

 2. Điều 1. Lập đại diện chi trả xã …………………. để quản lý đối tượng hưởng BHXH
  1. Ông (bà) …………………………………… Nghề nghiệp ……………………………………………..
  Giấy CMND số: …………… CA ……………. cấp; điện thoại số: ………………., phụ trách.
  2. Ông (bà) ………………………………….. Nghề nghiệp
  ……………………………………………….
  Giấy CMND số: …………… CA ……………. cấp; điện thoại số: ……………….
  Làm đại diện để quản lý đối tượng hưởng BHXH hàng tháng, chịu sự quản lý của UBND xã và
  chịu sự chỉ đạo nghiệp vụ của BHXH huyện.
  Điều 2. Trách nhiệm và nhiệm vụ đại diện chi trả
  1. Tiếp nhận Thông báo (mẫu số 14a-CBH, 14b-CBH) từ BHXH huyện để chuyển cho người
  hưởng.
  2. Xác nhận v ào Giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu trợ cấp BHXH của người hưởng (mẫu
  số 20-CBH) và chuyển BHXH huyện khi người hưởng thay đổi nơi lĩnh chế độ BHXH từ huyện
  này sang huyện khác trong địa bàn tỉnh.
  3. Quản lý người hưởng nhận các chế độ BHXH hàng tháng qua tài khoản thẻ ATM: Căn cứ mẫu
  số 24-CBH do BHXH huyện chuyển đến để thông báo cho người hưởng về địa điểm, khoảng
  thời gian ký xác nhận và trực tiếp tổ chức lấy chữ ký. Đối với người hưởng ốm nặng, già yếu
  không đi lại được đang có mặt tại địa phương thì ĐDCT phải đến gặp trực tiếp để lấy chữ ký
  trước ngày 20 tháng 5 và tháng 11. Chuyển mẫu số 24-CBH đã có chữ ký của người hưởng cho
  BHXH huyện theo quy định.
  4. Tiếp nhận Giấy xác nhận của nhà trường (mẫu số 22-CBH), Giấy đề nghị thay đổi người nhận
  chế độ BHXH hàng tháng (3-CBH) chuyển BHXH huyện.
  5. Hàng tháng, lập mẫu 9a-CBH đối với trường hợp người hưởng chết, 6 tháng liên tục không
  lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH, người hưởng chuyển tổ chi trả trong cùng xã, người hưởng lĩnh
  chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng thẻ ATM và ngược lại, thay đổi
  nơi lĩnh chế độ BHXH hàng tháng qua tài khoản thẻ ATM trong địa bàn tỉnh và trường hợp quy
  định tại khoản 13 Điều 14 gửi BHXH huyện cùng mẫu số 20-CBH.
  6. Cung cấp các mẫu, biểu cho người hưởng chế độ BHXH có nhu cầu.
  7. Ngoài lệ phí do cơ quan BHXH chi trả theo hợp đồng đã ký, ĐDCT không được thu bất kỳ một
  khoản lệ phí nào của người hưởng;
  8. Nhận thẻ BHYT để trả cho người hường, nhận thẻ BHYT của người hưởng có yêu cầu đổi
  chuyển BHXH huyện, thực hiện rà soát thẻ BHYT theo yêu cầu của cơ quan BHXH.
  9. Phối hợp với BHXH huyện để xác minh về những thông tin liên quan đến người hưởng khi có
  yêu cầu của BHXH huyện.
  10. Tuyên truyền, hướng dẫn người hưởng thực hiện đúng các quy định về quản lý và chi trả các
  chế độ BHXH.
  Điều 3. Trách nhiệm BHXH huyện
  1. Tại tháng ký Hợp đồng và tháng 1 hàng năm, bên A gửi cho bên B một bản sao Danh sách chi
  lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (mẫu số C72a-HD).
  2. Hàng tháng, gửi một bản sao Danh sách tăng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng
  (mẫu số 11-CBH); Danh sách điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (mẫu số 12-
  CBH); Danh sách giảm hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (mẫu số 13-CBH) của đối
  tượng để bên B theo dõi quản lý.
  3. Nhận giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của đối tượng hưởng (mẫu số
  20-CBH) do Đại diện chi trả xã chuyển đến.
 3. 4. Hàng tháng, bên A trả cho bên B phí quản lý là …
  5. Thường xuyên kiểm tra phát hiện kịp thời những thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
  của bên B để chấn chỉnh hoặc chấm dứt hợp đồng nếu đại diện chi trả xã vi phạm những cam
  kết.
  Điều 4. Hợp đồng có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm … cho đến ngày … tháng …
  năm …
  Điều 5. Những cam kết cuối cùng
  – Bên B cam kết thực hiện đầy đủ những nội dung đã thỏa thuận trên đây và thường xuyên đề
  xuất hoặc kiến nghị với bên A những giải pháp để đảm bảo công tác quản lý đối tượng ngày
  càng chặt chẽ.
  – Nếu bên B vi phạm các điều khoản thỏa thuận trên đây thì phải chịu các hình thức: chấm dứt
  hợp đồng làm đại diện chi trả xã, phạt hành chính, thu hồi tài sản hoặc truy tố trước pháp luật tùy
  theo mức độ vi phạm.
  – Trường hợp bên B quản lý người hưởng không chặt chẽ: báo giảm chậm hoặc thông báo giảm
  thì bên B có trách nhiệm thu hồi toàn bộ số tiền đã chi sai cho người hưởng do báo giảm chậm
  hoặc không báo giảm để bồi hoàn cho bên A.
  Hợp đồng này lập thành 03 bản: 01 bản bên A, 01 bản bên B, 01 bản giao cho UBND xã./.

  Đại diện chi trả Đại diện BHXH…..
  TM UBND XÃ
  (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (ký, họ tên, đóng dấu)
  * Ghi chú: mẫu dùng cho phương thức chi trả trực tiếp và chi qua tài khoản thẻ ATM

Download tài liệu MẪU HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH File Word, PDF về máy