[Download] Tải Mẫu hợp đồng mua bán – Tải về File Word, PDF

Mẫu hợp đồng mua bán

Mẫu hợp đồng mua bán
Nội dung Text: Mẫu hợp đồng mua bán

Download


Tài liệu tham khảo Mẫu hợp đồng mua bán, Mẫu số 01-CT/MBCNMẫu hợp đồng mua bán nhà, hợp đồng mua bán nhà, Các mẫu hợp đồng, Những mẫu hợp đồng mua bán nhà, Các mẫu hợp đồng thường dùng, Mẫu hợp đồng

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu hợp đồng mua bán – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu hợp đồng mua bán File Word, PDF về máy

Mẫu hợp đồng mua bán

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng mua bán

 1. Mẫu số 01-CT/MBCN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————-

  HỢP ĐỒNG MUA BÁN

  Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành
  phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở thì ghi
  địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân quận (huyện), chúng tôi gồm có:

  Bên bán (sau đây gọi là Bên A):
  Ông (Bà):……………………………………………………………………………………………………
  Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………….
  Chứng minh nhân dân số:………………….cấp ngày………………………………………….
  tại…………………………………………………………………………………………………………….
  Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):
  …………………………………………………………………………………………………………………

  Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:
  1. Chủ thể là vợ chồng:
  Ông : ………………………………………………………………………………………………………..
  Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………….
  Chứng minh nhân dân số:………………….cấp ngày………………………………………….
  tại…………………………………………………………………………………………………………….
  Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………
  Cùng vợ là bà: …………………………………………………………………………………………..
  Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………….
  Chứng minh nhân dân số:………………….cấp ngày………………………………………….
  tại…………………………………………………………………………………………………………….
  Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………
  (Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của
  từng người).

  2. Chủ thể là hộ gia đình:
  Họ và tên chủ hộ: ……………………………………………………………………………………..
  Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………….
  Chứng minh nhân dân số:………………….cấp ngày………………………………………….
  tại…………………………………………………………………………………………………………….
  Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………
  Các thành viên của hộ gia đình:
  – Họ và tên:………………………………………………………………………………………………..
  1
  Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005
  của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 2. Mẫu số 01-CT/MBCN

  Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………….
  Chứng minh nhân dân số:………………….cấp ngày………………………………………….
  tại…………………………………………………………………………………………………………….
  Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………
  * Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:
  Họ và tên người đại diện:…………………………………………………………………………..
  Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………….
  Chứng minh nhân dân số:………………….cấp ngày………………………………………….
  tại…………………………………………………………………………………………………………….
  Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………
  Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số:
  ………………………..
  ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.

  3.. Chủ thể là tổ chức:
  Tên tổ chức: ……………………………………………………………………………………………..
  Trụ sở: ……………………………………………………………………………………………………..
  Quyết định thành lập số:……………….ngày…………..tháng …………..năm
  ……………………………………………………
  do ……………………………………………………………………………………………………..cấp.
  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……..ngày……….tháng ……..năm
  ………………………………………………………………….
  do ……………………………………………………………………………………………………..cấp.
  Số Fax: ……………………………………….Số điện thoại:……………………………………..
  Họ và tên người đại diện: ………………………………………………………………………….
  Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………….
  Sinh ngày:…………………………………………………………………………………………………
  Chứng minh nhân dân số:………………….cấp ngày………………………………………….
  tại…………………………………………………………………………………………………………….
  Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số:
  ………………………..
  ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.

  Bên mua (sau đây gọi là Bên B):
  (Chọn một trong các chủ thể nêu trên)
  …………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………

  2
  Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005
  của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 3. Mẫu số 01-CT/MBCN

  Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán tài sản với các thỏa thuận sau
  đây:

  ĐIỀU 1
  TÀI SẢN MUA BÁN

  Mô tả cụ thể các chi tiết về tài sản mua bán và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu
  của Bên A đối với tài sản mua bán (nếu có)
  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………………….

  ĐIỀU 2
  GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

  1. Giá mua bán tài sản tại Điều
  nêu 1 là: …
  ………………………………
  (bằng chữ .
  …………………………………………………………………………………………………)
  2. Phương thức thanh toán:
  ……………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………

  3. Việc thanh toán số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách
  nhiệm trước pháp luật.

  ĐIỀU 3
  THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO TÀI SẢN

  Do các bên thỏa thuận
  …………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………

  ĐIỀU 4
  QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI TÀI SẢN MUA BÁN

  1. Quyền sở hữu đối với tài sản mua bán được chuyển cho Bên B kể từ
  thời điểm Bên B nhận tài sản (nếu không có thỏa thuận khác hoặc pháp luật không
  có quy định khác);
  2. Đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì
  quyền sở hữu được chuyển cho Bên B kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục
  đăng ký quyền sở hữu đối với tài sản đó;
  3
  Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005
  của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 4. Mẫu số 01-CT/MBCN

  ĐIỀU 5
  VIỆC NỘP THUẾ VÀ LỆ PHÍ CHỨNG THỰC

  Thuế và lệ phí liên quan đến việc mua bán tài sản theo Hợp đồng này
  do Bên ………. chịu trách nhiệm nộp.

  ĐIỀU 6
  PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

  Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên
  cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của
  nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền
  khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp
  luật.

  ĐIỀU 7
  CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN
  Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam
  đoan sau đây:

  1. Bên A cam đoan:
  a) Những thông tin về nhân thân, về tài sản mua bán ghi trong Hợp
  đồng này là đúng sự thật;
  b) Tài sản mua bán không có tranh chấp, không bị cơ quan nhà nước có
  thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;
  c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối
  hoặc ép buộc;
  d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp
  đồng này;
  đ) Các cam đoan khác …

  2. Bên B cam đoan:
  a) Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự
  thật;
  b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản mua bán và các giấy tờ chứng minh
  quyền sở hữu;
  c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối
  hoặc ép buộc;
  d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp
  đồng này;
  đ) Các cam đoan khác…

  4
  Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005
  của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 5. Mẫu số 01-CT/MBCN

  ĐIỀU 8
  ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

  1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp
  của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;
  2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều
  khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của
  Người có thẩm quyền chứng thực;

  Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:
  – Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều
  khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt
  của Người có thẩm quyền chứng thực;
  – Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều
  khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt
  của Người có thẩm quyền chứng thực;
  – Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã
  hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp
  đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;
  – Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã
  hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào
  Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;
  – Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã
  hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào
  Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;
  – Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý
  tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự
  có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;
  – Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý
  tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này
  trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;
  – Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý
  tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này
  trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;

  Hợp đồng hiệu lự c từ
  3. có ngày:
  ………………………………………….

  Bên A Bên B
  (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên) (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

  5
  Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005
  của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 6. Mẫu số 01-CT/MBCN

  LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC

  Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.
  ………………………………………………)
  (Trường hợp chứng thực ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu
  chứng thực được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ
  trong dấu ngoặc đơn)
  Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện) ……………. thành phố Hồ Chí
  Minh.
  (Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực
  hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân)
  Tôi (ghi rõ họ tên, chức vụ của người thực hiện chứng thực)
  quận (huyện)
  ……………………., ……………………………………
  …………….thành phố Hồ Chí Minh.

  Chứng thực:

  – Hợp đồng mua bán này được giao kết giữa Bên A là .…………..………
  và Bên B là …………………….………. ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết
  Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp
  đồng;
  – Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực
  hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
  – Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp
  luật, đạo đức xã hội;
  – Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung
  ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

  Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:
  – Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung
  ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt
  của tôi;
  6
  Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005
  của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 7. Mẫu số 01-CT/MBCN

  – Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung
  ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của
  tôi;
  – Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp
  đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ
  vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
  – Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp
  đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào
  Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
  – Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp
  đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp
  đồng này trước sự có mặt của tôi;
  – Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã
  đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng
  này trước sự có mặt của tôi;
  – Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã
  đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng
  này trước sự có mặt của tôi;
  – Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã
  đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này
  trước sự có mặt của tôi;

  – Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính
  gồm …….. tờ, ………trang), cấp cho:
  + Bên A .….. bản chính;
  + Bên B .….. bản chính;
  + Lưu tại Phòng Tư pháp một bản chính.

  Số chứng thực .………………. , quyển số .………….. TP/CC- .….

  Người có thẩm quyền chứng thực
  (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)

  7
  Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005
  của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Download tài liệu Mẫu hợp đồng mua bán File Word, PDF về máy