[Download] Tải Mẫu hợp đồng lao động song ngữ Anh – Việt: Mẫu số 2 – Tải về File Word, PDF

Mẫu hợp đồng lao động song ngữ Anh – Việt: Mẫu số 2

Mẫu hợp đồng lao động song ngữ Anh – Việt: Mẫu số 2
Nội dung Text: Mẫu hợp đồng lao động song ngữ Anh – Việt: Mẫu số 2

Download


“Mẫu hợp đồng lao động song ngữ Anh – Việt: Mẫu số 2” sẽ gợi ý cho các bạn cách soạn thảo hợp đồng lao động bằng cả hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Để nắm rõ nội dung tài liệu, cũng như điều khoản của hợp đồng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu hợp đồng lao động song ngữ Anh – Việt: Mẫu số 2 – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu hợp đồng lao động song ngữ Anh – Việt: Mẫu số 2 File Word, PDF về máy

Mẫu hợp đồng lao động song ngữ Anh – Việt: Mẫu số 2

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng lao động song ngữ Anh – Việt: Mẫu số 2

Để nắm nội dung của tài liệu “Mẫu hợp đồng lao động song ngữ Anh – Việt: Mẫu số 2” một cách chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo đoạn trích bên dưới.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—oOo—
                                                                                         TP.Hồ Chí Minh, ngày 02/01/2015
Tên đơn vị:
Company name:
Số/ Number:
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
LABOUR CONTRACT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/09/2003 của Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội)
Issued under the Circular of the Minister of Labour Invalids and Social Affairs No: 21/2003/TT-BLDTBXH on 22 September 2003
Chúng tôi, một bên là Ông / Bà:                                                       Quốc tịch:
We employer party, Mr / Ms:                                                             Nationality:        
Chức vụ:                                                             
Position:                                                        
Đại diện cho:  
On behalf of :                           
Địa chỉ:                                                 
Address:                                                             
Điện thoại/ Phone:                            
Và một bên là Ông / Bà :                                                                  Quốc tịch:           
And from employee party:  M /Mrs:                                                Nationality:        
Sinh ngày:                                                                                   Tại:                                      
Date of birth:                                       Place of birth:                    
Nghề nghiệp:                                                     
Profession:                                                                   
Địa chỉ thường trú:                                            
Permanent address:                                          
Số CMND:                                       Cấp ngày:                                     Nơi cấp:               
ID Card No:                                     Issued on:                                     Issued at:            
 Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết thực hiện đúng những điều khoản sau đây:
Agree to sign this labour contract and commit to satisfy the followings provisions:
 Điều 1: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG VÀ CÔNG VIỆC
Article 1: Contract duration and work
–          Loại hợp đồng lao động: Xác định thời hạn từ:                                  đến:                     
Category of Labour contract:  Definite term from:                                          to:                          
–          Thử việc:  từ/ from:                                đến/ to:
Probation period from:
–          Địa điểm làm việc:                    
Place of work:                            
 –          Chức vụ:
Position
–          Công việc phải làm: Theo bảng mô tả công việc được thỏa thuận. Bảng mô tả công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với tình hình sản xuất và kinh doanh của Công ty.        
Work to be done:   
–          Được cấp phát những dụng cụ làm việc: Theo yêu cầu của công việc
Working equipment to be provided: As per work requirement
 Điều 2: THỜI GIAN LÀM VIỆC
Article 2: Working conditions
–          Thời giờ làm việc:                        40 giờ/ tuần
Working time:                                           40 hours/ week
  

Để xem đầy đủ nội dung  “Mẫu hợp đồng lao động song ngữ Anh – Việt: Mẫu số 2”, các bạn có thể đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn để tải về máy.

Download tài liệu Mẫu hợp đồng lao động song ngữ Anh – Việt: Mẫu số 2 File Word, PDF về máy