[Download] Tải Mẫu hợp đồng lao động song ngữ Anh – Việt: Mẫu số 1 – Tải về File Word, PDF

Mẫu hợp đồng lao động song ngữ Anh – Việt: Mẫu số 1

Mẫu hợp đồng lao động song ngữ Anh – Việt: Mẫu số 1
Nội dung Text: Mẫu hợp đồng lao động song ngữ Anh – Việt: Mẫu số 1

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu hợp đồng lao động song ngữ Anh – Việt: Mẫu số 1 – Tải về File Word, PDF

Để nắm rõ hơn cách trình bày và soạn thảo hợp đồng bằng tiếng Anh mời các bạn cùng tham khảo tài liệu “Mẫu hợp đồng lao động song ngữ Anh – Việt: Mẫu số 1” mà chúng tôi sưu tầm được. Hi vọng, các bạn sẽ soạn thảo cho mình một bản hợp đồng ưng ý nhất, phù hợp với lĩnh vực hoạt động của công ty.

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu hợp đồng lao động song ngữ Anh – Việt: Mẫu số 1 File Word, PDF về máy

Mẫu hợp đồng lao động song ngữ Anh – Việt: Mẫu số 1

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng lao động song ngữ Anh – Việt: Mẫu số 1

 Nhằm giúp các bạn nắm bắt được cách trình bày và soạn thảo hợp đồng, mời các bạn cùng tham khảo nội dùng đoạn trích “Mẫu hơp đồng lao động song ngữ Anh – Việt: Mẫu số 1” chi tiết hơn.

CÔNG TY TNHH                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: VL-…../LTD.                                  THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
No:…………………..                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                  Independence – Freedom – Happiness

                                                                                —————————

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

LABOR CONTRACT
 
Được ban hành theo Thông tư số ……/………./TT-BLĐTBXH ngày …….. tháng …….. năm ………. của Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội
Issued under the Circular No ……./………/TT-BLDTBXH dated ………month………years …….. of the Ministry of Labor, Invalid and Social Affairs
Chúng tôi, một bên là: Ông/Bà …………………………………………………………………………………
We are, from one side: Mr/Ms. …………………………………………………………………………………..
Chức vụ: Giám đốc
Position: Director
Đại diện cho: Công ty TNHH……………………………………………………………………………………..
On behalf of:…………………………………………………………….. Co., Ltd.
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………
Address: Ngoc Hoi Industrial Zone, Thanh Tri District, Hanoi City
Tel: ……………………………………………………….  Fax:………………………………………………………….
Và một bên là:…………………………………………………………………………………………………………….
And from other side:…………………………………………………………………………………………………..
Ngày sinh:………………………………………………………………………………………………………………….
Date of birth:……………………………………………………………………………………………………………..
Trình độ:……………………………………………….. Chuyên môn:…………………………………………….
Degree:…………………………………………………. Profession:………………………………………………..
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………
Home address:……………………………………………………………………………………………………………
CMND số:………………………………… Cấp ngày:…………………. Tại:…………………………………….
ID card no #:……………………………. Issue date:……………….. Issue at:……………………………..
Sổ lao động số (nếu có):……………………………………………………………………………………………..  
Labor book no (If any)……………………………………………………………………………………………….
Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………….  
Tel:…………………………………………………………………………………………………………………………….  
Đồng ý ký hợp đồng lao động này (Hợp đồng) với những điều khoản và điều kiện như sau:
Agreed to sign this labor contract (the “Contract”) with the following terms and conditions:
Điều 1: Điều khoản và công việc trong Hợp đồng
Article 1: Term and job in labor contract
1.1. Loại Hợp đồng:                      Xác định thời hạn, tính từ   ………………..đến: ………..
Kind of Contract:                               Limited, commencing on                             to:
Người sử dụng lao động có quyền chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn nêu trên nếu người lao động không đáp ứng yêu cầu công việc.
The Employer holds the right to terminate the Contract if the Empolyee does not satisfy the requirement of work.
1.2. Địa điểm làm việc:     Công ty TNHH …………
Working place: …………. Co., Ltd.
1.3. Chức vụ/chức danh chuyên môn:…………      Bộ phận: ………………..
Position/Profession:                                                             Department:
1.4. Mô tả công việc:   Các công việc theo sự phân công của lãnh đạo Công ty.
Job description:     All tasks as assigned by the company’s management
Điều 2: Thời gian làm việc
Article 2: Working Hour
Thời giờ làm việc: Theo thời gian biểu do Công ty quy định.
Working time: Follow the working times regulated by the Company
Để xem tiếp nội dung tiếp theo của “Mẫu hơp đồng lao động song ngữ Anh – Việt: Mẫu số 1”, các bạn có thể đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn để tải về máy.
 

Download tài liệu Mẫu hợp đồng lao động song ngữ Anh – Việt: Mẫu số 1 File Word, PDF về máy