[Download] Tải Mẫu hợp đồng làm việc xác định thời hạn – Tải về File Word, PDF

Mẫu hợp đồng làm việc xác định thời hạn

Mẫu hợp đồng làm việc xác định thời hạn
Nội dung Text: Mẫu hợp đồng làm việc xác định thời hạn

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu hợp đồng làm việc xác định thời hạn – Tải về File Word, PDF

Mẫu “Hợp đồng làm việc xác định thời hạn” ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ nêu rõ thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng, chế độ làm việc của người lao động, quyền và nghĩa vụ của người được hưởng tuyển dụng,… Mời các bạn cùng tham khảo mẫu hợp đồng để biết thêm nội dung chi tiết.

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu hợp đồng làm việc xác định thời hạn File Word, PDF về máy

Mẫu hợp đồng làm việc xác định thời hạn

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng làm việc xác định thời hạn

 Đoạn trích “Mẫu hợp đồng làm việc xác định thời hạn” dưới đây sẽ giúp các bạn có thêm  kinh nghiệm cũng như kỹ năng soạn thảo một , mời các bạn cùng tham khảo.

Bộ, ngành, địa phương: ……                                   
Đơn vị: ………………………
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                               —————
Số:        /HĐLV
…………, ngày ….. tháng ….. năm …..
 
HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN
 
– Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
– Căn cứ Quyết định số:  ….. của …….. về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng ……………..
Chúng tôi, một bên là Ông/ Bà: …………………………………………………………
Chức vụ: ……………………………………………………………………………………
Đại diện cho đơn vị (1) ……………………………………………………………………
Địa chỉ ………………………………………………………………………………………
Điện thoại: …………………………………………………………………………………
Và một bên là Ông/ Bà: ………………………………………………………………….
Sinh ngày …….. tháng …….. năm …….. tại …………………………………………..
Trình độ đào tạo: …………………………………………………………………………
Chuyên ngành đào tạo: ………………………………………………………………….
Năm tốt nghiệp: ……………………………………………………………………………
Nghề nghiệp trước khi được tuyển dụng  ………………………………………………
Địa chỉ thường trú tại: …………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Số chứng minh thư nhân dân ……………………………………………………………
Cấp ngày ….. tháng ….. năm ….. tại ……………………………………………………
Thỏa thuận ký kết Hợp đồng làm việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1. Thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng
– Thời hạn của Hợp đồng từ ngày …….. tháng …….. năm ……… đến ngày ……… tháng ……….. năm ………………
– Thời gian thực hiện chế độ tập sự (nếu có) từ ngày ….. tháng ……… năm ……. đến ngày …….. tháng ….. năm ……………………
– Địa điểm làm việc (2):………………………………………………………………………………….
– Chức danh chuyên môn: ……………………………………………………………………………..
– Chức vụ (nếu có): ……………………………………………………………………………………….
– Nhiệm vụ (3) ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Điều 2. Chế độ làm việc
– Thời giờ làm việc (4):   …………………………………………………………………………………
– Được trang bị những phương tiện làm việc gồm: ……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của người được tuyển dụng
1. Quyền:
– Được hưởng các quyền quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Luật Viên chức.
– Phương tiện đi lại làm việc (5): …………………………………………………………
– Chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm (mã số): …………………, Bậc: …………
Hệ số lương …………………………………………………………………………………
– Phụ cấp (nếu có) gồm (6): ………………………………………………………………
được trả …………………….. lần vào các ngày ………………………….. hàng tháng.
– Thời gian xét nâng bậc lương:  ………………………………………………………
– Khoản trả ngoài lương …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
– Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có) gồm: ……………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
– Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
– Chế độ bảo hiểm (7): ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
– Được hưởng các phúc lợi: ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
– Được hưởng các khoản thưởng, nâng bậc lương, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước theo quy định của pháp luật (8): ……………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
– Được hưởng các chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật về viên chức.
– Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt Hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.
– Những thỏa thuận khác (9) ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. Nghĩa vụ:
– Hoàn thành nhiệm vụ đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.
– Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 và Điều 19 Luật Viên chức.
– Chấp hành việc xử lý kỷ luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.
– Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền khi đơn vị sự nghiệp có nhu cầu.
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp
1. Quyền:
– Bố trí, phân công nhiệm vụ, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của người được tuyển dụng.
– Chấm dứt Hợp đồng làm việc, kỷ luật người được tuyển dụng theo quy định của pháp luật về viên chức.
2. Nghĩa vụ:
– Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.
– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ của người được tuyển dụng đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.
Điều 5. Điều khoản thi hành
– Hợp đồng làm việc này có hiệu lực từ ngày ………. tháng …….. năm …………..
– Những vấn đề về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của hai bên không ghi trong Hợp đồng làm việc này thực hiện theo quy định của pháp luật về viên chức.
– Hợp đồng này làm thành 03 bản có giá trị ngang nhau, đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng giữ 02 bản, viên chức được ký hợp đồng giữ 01 bản. Khi hai bên ký phụ lục Hợp đồng làm việc thì nội dung của phụ lục Hợp đồng làm việc cũng có giá trị như các nội dung của bản Hợp đồng làm việc này.
Hợp đồng này làm tại …………… ngày ………. tháng ……… năm ………..
                    Viên chức                                                      
                     (Ký tên)
              Ghi rõ họ và tên
Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp
             (Ký tên, đóng dấu)
              Ghi rõ họ và tên

Để xem tiếp nội dung tiếp theo của “Mẫu hợp đồng làm việc xác định thời hạn”, các bạn vui lòng đăng nhập tài khoản trên Các nhập website tailieu.vn để download về máy.

Download tài liệu Mẫu hợp đồng làm việc xác định thời hạn File Word, PDF về máy