[Download] Tải Mẫu hợp đồng kinh tế xây lắp công trình – Tải về File Word, PDF

Mẫu hợp đồng kinh tế xây lắp công trình

Mẫu hợp đồng kinh tế xây lắp công trình
Nội dung Text: Mẫu hợp đồng kinh tế xây lắp công trình

Download


Để biết cách soạn thảo hợp đồng kinh tế về việc xây lắp công trình, mời các bạn cùng xem qua tài liệu “Mẫu hợp đồng kinh tế xây lắp công trình” để tham khảo những điều khoản cũng như nội dung cần được trình bày trong hợp đồng này, giúp các bạn có thể hạn chế những rủi ro về sau.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu hợp đồng kinh tế xây lắp công trình – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu hợp đồng kinh tế xây lắp công trình File Word, PDF về máy

Mẫu hợp đồng kinh tế xây lắp công trình

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng kinh tế xây lắp công trình

Mời các bạn cùng tham khảo “Mẫu hợp đồng kinh tế xây lắp công trình” sẽ giúp các bạn hình dung được nội dung chi tiết cần được trình bày trong hợp đồng kinh tế xây lắp công trình.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
**********
HỢP ĐỒNG KINH TẾ GIAO NHẬN THẦU XÂY LẮP
CÔNG TRÌNH [TEN CONG TRINH XAY DUNG]
……….. Số: [SO HD]/HĐXL
 
Căn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước.
Căn cứ Nghị định số 17/HĐBT ngày 16-01-1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế.
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08-7-1999 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản.
Căn cứ vào biên bản xác nhận kết quả đấu thầu ngày [NGAY THANG NAM] (nếu có).
Căn cứ [YEU CAU HAI BEN]
Hôm nay, ngày [NGAY THANG NAM] tại [DIA DIEM] chúng tôi gồm có:
BÊN CHỦ ĐẦU TƯ
Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………………………  
Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………………….
Điện thoại: ……………………………. Telex:…………………………… Fax: ………………………………
Tài khoản số:……………………………………… Mở tại ngân hàng:………………………………………
Đại diện bởi:………………………………………. Chức vụ: ………………………….. Giấy ủy quyền số:
…………………………………… (nếu ký thay)
Viết ngày …………………….. Do…………………………………… chức vụ ……………………….. ký.
Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A
BÊN TỔ CHỨC NHẬN THẦU XÂY DỰNG
Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………………………  
Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………………….
Điện thoại: ……………………………. Telex:…………………………… Fax: ………………………………
Tài khoản số:……………………………………… Mở tại ngân hàng:………………………………………
Đại diện bởi:………………………………………. Chức vụ: ………………………….. Giấy ủy quyền số:
…………………………………… (nếu ký thay)
Viết ngày …………………….. Do…………………………………… chức vụ ……………………….. ký.  
Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B
Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng thi công xây lắp với các điều khoản sau đây:
Điều 1: Khối lượng và tiến độ công trình
1. Tên công trình: [TEN CONG TRINH XAY DUNG]
2. Địa điểm xây dựng công trình: [DIA DIEM]
3. Quy mô công trình: [QUY MO] (ghi khả năng sản xuất, kinh doanh hoặc dịch vụ…).
4. Vốn đầu tư được duyệt theo dự toán: [SO TIEN DUOC DUYET] (trong đó phải nêu rõ phần vốn xây lắp, phần vốn thiết bị công nghệ và phần vốn kiến thiết cơ bản khác).
5. Tiến độ thi công:
– Ngày thi công:…………………………………………………………………
– Ngày hoàn thành:…………………………………………………………….
6. Trong trường hợp đang thực hiện hợp đồng kinh tế đã ký, có những khối lượng phát sinh thì bên A phải làm thủ tục, bổ sung khối lượng phát sinh để ghi vào hợp đồng.
Điều 2: Chất lượng công trình
1. Bên B phải chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật và chất lượng xây lắp toàn bộ công trình, bảo đảm thi công theo thiết kế phù hợp với dự toán đã được duyệt, đúng qui trình, qui phạm yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật trong xây dựng.
2. Bên A có trách nhiệm cử người giám sát tại công trình để theo dõi chất lượng vật liệu, cấu kiện bê tông, chất lượng xây lắp, nếu thấy phần nào chưa được bảo đảm thì yêu cầu Bên B làm lại. Bên A có trách nhiệm xác nhận công tác phát sinh để làm cơ sở cho việc nghiệm thu và thanh toán. Bên A xét thấy xây lắp không đạt yêu cầu được quyền không ký vào biên bản nghiệm thu hoặc chưa nhận bàn giao.
3. Khi Bên B muốn thay đổi loại vật liệu xây lắp nào hoặc thay đổi phần thiết kế nào đều phải được sự chấp thuận của Bên A và cơ quan thiết kế.
4. Bên B có trách nhiệm bảo hành chất lượng công trình trong thời gian là…………………. năm.
Điều 3: Các điều kiện bảo đảm thực hiện hợp đồng
1. Trách nhiệm của Bên A phải:
– Bàn giao mặt bằng công trình.
– Giao tim, mốc công trình theo yêu cầu của tổng tiến độ.
– Bàn giao mọi hồ sơ tài liệu cần thiết cho bên B.
– Bàn giao vật tư thiết bị cho Bên B tại [DIA DIEM] (nếu Bên A có vật tư, thiết bị).
2. Trách nhiệm của Bên B:
– Quản lý thống nhất mặt bằng xây dựng sau khi được giao.
– Tổ chức bảo vệ an ninh trật tự và an toàn lao động bên công trình.
– Tiếp nhận bảo quản các loại tài liệu, vật tư kỹ thuật được Bên A giao.
Điều 4: Trị giá công trình xây lắp
1. Trị giá hợp đồng căn cứ vào dự toán được duyệt là [SO TIEN] đồng.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có quy định mới của Nhà nước ban hành thì phần trị giá công xây lắp được điều chỉnh theo.
Điều 5: Nghiệm thu và bàn giao công trình
1. Bên A có trách nhiệm thành lập và chủ trì hội đồng nghiệm thu theo quy định của Nhà nước (có lập biên bản ghi rõ thành phần).
2. Hội đồng nghiệm thu tiến hành thu theo [SO DOT] đợt theo từng khâu công việc chủ yếu, từng bộ phận hoặc từng hạng mục công trình, và cuối cùng là toàn bộ công trình.
            [DOT, NOI DUNG NGHIEM THU, NGAY NGHIEM THU]
3. Bên B có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện cần thiết để nghiệm thu.
4. Sau khi thực hiện xong việc nghiệm thu Bên B có trách nhiệm bàn giao hạng mục công trình     (hoặc toàn bộ công trình …………………………………….  cùng với hồ sơ hoàn thành công trình cho Bên A vào ngày         . Bên A có trách nhiệm nộp lưu trữ hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định về lưu trữ tài liệu của Nhà nước.
Để tham khảo nội dung còn lại của “Mẫu hợp đồng kinh tế xây lắp công trình”, các bạn vui lòng đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn và tải tài liệu về máy.

Download tài liệu Mẫu hợp đồng kinh tế xây lắp công trình File Word, PDF về máy