[Download] Tải Mẫu hợp đồng kinh tế về việc khảo sát địa hình, địa chất và thiết kế công trình – Tải về File Word, PDF

Mẫu hợp đồng kinh tế về việc khảo sát địa hình, địa chất và thiết kế công trình

Mẫu hợp đồng kinh tế về việc khảo sát địa hình, địa chất và thiết kế công trình
Nội dung Text: Mẫu hợp đồng kinh tế về việc khảo sát địa hình, địa chất và thiết kế công trình

Download


“Mẫu hợp đồng kinh tế về việc khảo sát địa hình, địa chất và thiết kế công trình” trình bày các nội dung về: giá trị hợp đồng; tạm ứng và thanh toán hợp đồng; quyền và nghĩa vụ của bên nhận thầu; thời gian, tiến độ thực hiện công việc; quản lý chất lượng công trình xây dựng… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu chi tiết hơn để biết cách soạn thảo hợp đồng kinh tế xây dựng.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu hợp đồng kinh tế về việc khảo sát địa hình, địa chất và thiết kế công trình – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu hợp đồng kinh tế về việc khảo sát địa hình, địa chất và thiết kế công trình File Word, PDF về máy

Mẫu hợp đồng kinh tế về việc khảo sát địa hình, địa chất và thiết kế công trình

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng kinh tế về việc khảo sát địa hình, địa chất và thiết kế công trình

Mời các bạn cùng tham khảo cách trình bày và soạn thảo hợp đồng kinh tế qua đoạn trích “Mẫu hợp đồng kinh tế về việc khảo sát địa hình, địa chất và thiết kế công trình” dưới đây: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–
                                                                  Hà Nội, ngày … tháng … năm 20….
HỢP ĐỒNG KINH TẾ
Về việc:  Khảo sát địa hình, địa chất và thiết kế công trình
Số: ………. /HĐTV

Công trình: Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 phục vụ qui hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị phía ……
Địa điểm: Phường …………… xã …………… – TX …………… – ……………
I. Các căn cứ để ký kết hợp đồng:
– Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 4;
– Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11;
– Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/05/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;
– Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;
– Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
– Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
– Căn cứ thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 07 năm 2007 về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
– Căn cứ Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
– Căn cứ vào chức năng hoạt động của các bên;
– Hôm nay, ngày   tháng   năm 20…. tại trụ sở văn phòng Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng………, chúng tôi gồm các bên dưới đây:
II. Các bên ký hợp đồng:
1. Bên giao thầu (gọi tắt là bên A):
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ………………………………………
Đại diện        :   Ông/bà ………………………………………………………….   Chức vụ:……………………………….
Địa chỉ           :   Số …………….  phường ………. , quận ………………… , Tp ………………………………………..   
2. Bên nhận thầu (gọi tắt là bên B):
Đại diện        :   Ông/bà …………………………………………………………. Chức vụ: ………………………………..
Địa chỉ           :   Số …………….  phường ………. , quận ………………… , Tp ………………………………………..   
Điện thoại     :   ………………………………………………………………………………………………………………………
Số tài khoản :   …………………………………………………………… Tại ngân hàng ……………………………………       
HAI BÊN THOẢ THUẬN KÝ KẾT
HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SAU
ĐIỀU 1. Luật và ngôn ngữ sử dụng cho hợp đồng:
1.1. Luật áp dụng: Hợp đồng chịu sự điều tiết của Luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1.2: Ngôn ngữ sử dụng cho hợp đồng: Ngôn ngữ sử dụng cho hợp đồng là tiếng Việt.
ĐIỀU 2. Loại tiền thanh toán: Loại tiền thanh toán là tiền Việt Nam. Phương thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
ĐIỀU 3. Nội dung công việc phải thực hiện:
3.1. Nội dung công việc:
Bên A giao cho bên B thực hiện công việc: Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 phục vụ qui hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị phía Nam ………………………………………………………………………………………………………………………
Sản phẩm Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình về địa hình và địa chất – dự toán, phải được các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.
3.2. Phạm vi công việc:
Phạm vi công việc của Bên B bao gồm các công việc sau:
*   Khảo sát địa hình.
–    Lập lưới đường chuyền hạng IV địa hình cấp IV        :                       04 điểm.
–   Lập lưới đường chuyền cấp II địa hình cấp IV             :                       20 điểm.
–   Thuỷ chuẩn hạng IV địa hình cấp IV                            :                       15 Km.
–  Đo vẽ bản đồ  địa hình tỷ lệ 1/500. Đồng mức 0,5m địa hìnhnh cấp IV (Khối lượng đó bao gồm cả phạm vi nghiên cứu) 60 ha.
  * Công tác khảo sát địa chất công trình được thực hiện với khối lượng như sau:
   Khoan 8 hố mỗi hố sâu 7.0 m.
 Khối lượng chi tiết như sau:
  Stt  
Tên công việc
          Đơn vị      
      Diễn giải        
       Khối lượng     
 1
 Tổng khối lượng khoan
 m
 … m/hố
 
 3
 Tổng thí nghiệm mẫu
 mẫu
 
 
 3.1
 Mẫu nguyên dạng 9 ct
 –
 2 m/mẫu
 
 3.2
 Mẫu phá huỷ 7 ct
 –
 2 m/mẫu
 
 Chất lượng và yêu cầu kỹ thuật theo quy định của pháp luật về xây dựng. 
*   Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình:
–    Nghiên cứu nhiệm vụ khảo sát hiện trường và trình cho Bên A mọi sản phẩm hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình bao gồm thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình, các bản vẽ, thuyết minh tính toán, chỉ dẫn kỹ thuật, dự toán xây dựng công trình phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng;
–    Đề xuất các ý kiến mà Bên B cho là cần thiết và phù hợp với Dự án mà chưa được Bên A yêu cầu;
–    Đề xuất nhiệm vụ khảo sát phục vụ thiết kế, thí nghiệm bổ sung và lập nhiệm vụ khảo sát bổ sung khi phát hiện không đầy đủ số liệu khảo sát để thiết kế;
–    Tham gia các cuộc họp có liên quan tới khảo sát tại công trường hoặc giao ban khi được Bên A triệu tập trong quá trình xây dựng công trình;

 –   Tham gia nghiệm thu các công việc hoàn thành các hạng mục công trình đã tham gia làm và toàn bộ công trình do Bên A tổ chức. 

Để xem đầy đủ nội dung của mẫu “Mẫu hợp đồng kinh tế về việc khảo sát địa hình, địa chất và thiết kế công trình”, các bạn vui lòng đăng nhập tài khoản trên website tailieu.vn để download về máy.

Download tài liệu Mẫu hợp đồng kinh tế về việc khảo sát địa hình, địa chất và thiết kế công trình File Word, PDF về máy