[Download] Tải Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh (Chia sẻ lợi nhuận) – Tải về File Word, PDF

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh (Chia sẻ lợi nhuận)

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh (Chia sẻ lợi nhuận)
Nội dung Text: Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh (Chia sẻ lợi nhuận)

Download


Mời các bạn cùng tham khảo Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa công ty cổ phần tư vấn đầu tư Passion Investment và đối tác để hiểu thêm về các biên soạn hợp đồng, nội dung hợp đồng, các điều khoản trong hợp đồng và quyền lợi của cán bên liên quan, từ đó soạn thảo một bản hợp đồng đầy đủ và đúng nội dung phù hợp với lĩnh vực của mình nhé.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh (Chia sẻ lợi nhuận) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh (Chia sẻ lợi nhuận) File Word, PDF về máy

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh (Chia sẻ lợi nhuận)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh (Chia sẻ lợi nhuận)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br />
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br />
*********<br />
HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH (BCC)<br />
Số: /2016/HĐBCC<br />
(Hình thức hợp tác: Chia sẻ lợi nhuận)<br />
-<br />
<br />
Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 được ban hành ngày 14 tháng 06 năm 2005;<br />
<br />
-<br />
<br />
Căn cứ Luật đầu tư số 67/2014/QH13 được ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014;<br />
<br />
-<br />
<br />
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2006;<br />
Căn cứ khả năng và nhu cầu của hai bên.<br />
<br />
Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm …., chúng tôi gồm:<br />
BÊN A:<br />
CMND số: ………………<br />
<br />
Cấp ngày: ………………..<br />
<br />
Nơi cấp: …………….<br />
<br />
MST cá nhân:……………………………<br />
<br />
Điện thoại: ………………………….<br />
<br />
Email: ………………………………<br />
<br />
Thông tin về tài khoản của Bên A:<br />
Chủ tài khoản:…………………………………………..<br />
Số tài khoản:…………………………<br />
<br />
Ngân hàng:…………………………………<br />
<br />
BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ PASSION INVESTMENT<br />
Giấy ĐKKD số: 0107025159<br />
Cấp ngày: 12/10/2015<br />
MST: 0107025159<br />
Đại diện: Ông Lã Giang Trung<br />
<br />
Chức vụ: Tổng giám đốc<br />
<br />
Địa chỉ: Phòng 502B, Tầng 5, tòa nhà Rainbow, đường 19/5, khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán,<br />
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.<br />
Điện thoại: 04 3264 6480<br />
Sau khi thương thảo, hai bên đã thống nhất ký Hợp đồng Hợp tác kinh doanh với các điều khoản cụ thể<br />
như sau:<br />
ĐIỀU 1.<br />
ĐỊNH NGHĨA<br />
Trong Hợp đồng này, các từ ngữ in đậm có nghĩa như sau:<br />
“Hợp tác kinh doanh” là việc các bên góp vốn, các điều kiện cần thiết và tổ chức thực hiện kinh doanh<br />
chứng khoán, tài sản khác và cùng phân chia Doanh thu kinh doanh theo quy định tại Hợp đồng này.<br />
“Hợp đồng” có nghĩa là hợp đồng Hợp tác kinh doanh này và phụ lục, văn bản sửa đổi, bổ sung được<br />
BÊN A và BÊN B thống nhất ký kết bằng văn bản.<br />
“Tài khoản kinh doanh” là tài khoản chứng khoán được BÊN B chỉ định và được các bên thống nhất sử<br />
dụng làm tài khoản để quản lý, thực hiện Hợp tác kinh doanh theo Hợp đồng này.<br />
“Vốn hợp tác kinh doanh” là số tiền mà BÊN A bỏ vào để thực hiện hoạt động Hợp tác kinh doanh và<br />
sẽ được BÊN B sử dụng để thực hiện kinh doanh tại Tài khoản kinh doanh.<br />
“Doanh thu kinh doanh” là doanh thu thu được từ việc Hợp tác kinh doanh tại Tài khoản kinh doanh<br />
sau khi đã trừ đi các khoản phí giao dịch, lãi vay, phí lưu ký và các chi phí phát sinh khác từ hoạt động<br />
Hợp tác kinh doanh tại Tài khoản kinh doanh.<br />
Doanh thu kinh doanh được xác định bằng tổng giá trị tài sản ròng của phần Vốn hợp tác kinh doanh<br />
của BÊN A tại thời điểm tất toán hợp đồng trừ đi Vốn hợp tác kinh doanh mà BÊN A đã tham gia tại<br />
thời điểm ban đầu. Cụ thể, Doanh thu kinh doanh của Bên A được tính như sau: Doanh thu kinh<br />
<br />
1<br />
<br />
doanh = (Giá trị tài sản ròng của một Đơn vị đầu tư khi đáo hạn hoặc khi tất toán Hợp đồng – Giá trị tài<br />
sản ròng của một Đơn vị đầu tư khi bắt đầu đầu tư) x Số lượng Đơn vị đầu tư của Bên A<br />
“Tỷ suất doanh thu kinh doanh” được tính bằng Doanh thu kinh doanh chia cho Vốn hợp tác kinh<br />
doanh.<br />
“Tỷ suất doanh thu kinh doanh cơ sở” là tỷ suất doanh thu đƣợc thống nhất từ ban đầu giữa hai<br />
bên để làm cơ sở để phân chia Doanh thu kinh doanh giữa hai bên. Tỷ suất doanh thu kinh doanh cơ<br />
sở luôn được tính cho khoảng thời gian là 1 năm. Trong trường hợp thời gian hợp tác kinh doanh thực tế<br />
giữa hai bên ít hơn hoặc nhiều hơn một năm thì Tỷ suất doanh thu kinh doanh cơ sở điều chỉnh sẽ là<br />
cơ sở để hai bên phân chia Doanh thu kinh doanh.<br />
Tỷ suất doanh thu kinh doanh cơ sở điều chỉnh = Tỷ suất doanh thu kinh doanh cơ sở * (Thời hạn<br />
hợp tác thực tế/365).<br />
“Tổng giá trị tài sản ròng” là tổng giá trị tài sản ròng của Tài khoản kinh doanh tại mỗi thời điểm tính<br />
toán.<br />
“Đơn vị đầu tƣ” là tổng Vốn hợp tác kinh doanh được chia thành nhiều đơn vị bằng nhau, mỗi Đơn vị<br />
đầu tƣ đại diện cho phần lợi nhuận và vốn như nhau của Tài khoản kinh doanh. Trong đó, khách hàng<br />
đầu tiên tham gia hợp tác kinh doanh tại Tài khoản kinh doanh sẽ được nhận Đơn vị đầu tƣ với mệnh<br />
giá là 10.000 đồng/đơn vị. Các khách hàng tham gia hợp tác kinh doanh sau khách hàng đầu tiên sẽ nhận<br />
được Đơn vị đầu tƣ với giá bằng Giá trị tài sản ròng của một Đơn vị đầu tƣ.<br />
“Giá trị tài sản ròng” là giá trị tài sản ròng của một Đơn vị đầu tƣ được tính bằng Tổng giá trị tài sản<br />
ròng chia cho tổng số Đơn vị đầu tƣ tại thời điểm tính toán.<br />
“Ngày Đáo hạn” có nghĩa là ngày cuối cùng của Thời hạn Hợp tác. Nếu ngày đó không phải là Ngày làm<br />
việc thì Ngày Đáo hạn sẽ là Ngày làm việc kế tiếp.<br />
“Thời hạn Hợp tác” có nghĩa là thời hạn các bên hợp tác kinh doanh theo Hợp đồng này và được xác<br />
định tại Điều 3 Hợp đồng này.<br />
ĐIỀU 2.<br />
XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG VÀ SỐ LƢỢNG ĐƠN VỊ ĐẦU TƢ<br />
Tổng giá trị tài sản được tính bằng tổng giá trị tài sản có trên Tài khoản kinh doanh hoặc sẽ có trên Tài<br />
khoản kinh doanh và đã phát sinh từ hoạt động hợp tác kinh doanh gồm:<br />
-<br />
<br />
Tiền mặt trên tài khoản kinh doanh;<br />
<br />
-<br />
<br />
Cổ tức bằng tiền mặt sẽ về tài khoản kinh doanh;<br />
<br />
-<br />
<br />
Chứng khoán trên tài khoản kinh doanh được quy đổi thành tiền theo định giá bằng giá đóng cửa của<br />
ngày xác định kết quả kinh doanh hoặc ngày đáo hạn;<br />
<br />
-<br />
<br />
Các chứng khoán sẽ về tài khoản kinh doanh được quy đổi thành tiền theo thỏa thuận của các bên tại<br />
ngày đáo hạn theo nguyên tắc;<br />
Các giá trị, tài sản khác có thể được quy đổi thành tiền chuyển về tài khoản kinh doanh.<br />
<br />
-<br />
<br />
Tổng giá trị nợ được tính bằng tổng các nghĩa vụ nợ trên Tài khoản kinh doanh hoặc sẽ phát sinh trên<br />
Tài khoản kinh doanh do việc dùng dịch vụ vay Margin của công ty chứng khoán cho Tài khoản kinh<br />
doanh, gồm:<br />
-<br />
<br />
Các khoản vay margin chưa trả công ty chứng khoán;<br />
Các khoản lãi vay margin chưa trả công ty chứng khoán;<br />
<br />
-<br />
<br />
Các nghĩa vụ nợ khác phát sinh từ hoạt động vay margin từ công ty chứng khoán.<br />
<br />
Tổng giá trị tài sản ròng được tính bằng Tổng giá trị tài sản trừ đi Tổng giá trị nợ<br />
Giá trị tài sản ròng của một Đơn vị đầu tƣ được tính bằng Tổng giá trị tài sản ròng của Tài khoản<br />
kinh doanh chia cho tổng số Đơn vị đầu tƣ của tất cả các khách hàng đang tham gia hợp tác kinh doanh<br />
trên Tài khoản kinh doanh tại thời điểm tính toán.<br />
Khi BÊN A quyết định tham gia Hợp tác kinh doanh, hai bên sẽ căn cứ trên số Vốn hợp tác kinh<br />
doanh của BÊN A và Giá trị tài sản ròng của một Đơn vị đầu tƣ để tính toán số lượng Đơn vị đầu tƣ<br />
mà BÊN A nhận được tương ứng với số tiền hợp tác kinh doanh. Theo đó:<br />
Số lượng Đơn vị đầu tư = Vốn hợp tác kinh doanh/Giá trị tài sản ròng<br />
<br />
2<br />
<br />
(số lượng đơn vị đầu tư sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị).<br />
Khi BÊN A quyết định tất toán hợp đồng Hợp tác kinh doanh, hai bên sẽ căn cứ trên số lượng Đơn vị<br />
đầu tƣ mà BÊN A đang nắm giữ và Giá trị tài sản ròng của một đơn vị đầu tư để tính toán Doanh thu<br />
kinh doanh thu được từ hoạt động Hợp tác kinh doanh để phân chia cho hai bên.<br />
ĐIỀU 3.<br />
NỘI DUNG HỢP TÁC KINH DOANH<br />
Các bên đồng ý góp vốn, các điều kiện cần thiết và tổ chức quản lý thực hiện việc đầu tư theo nguyên tắc<br />
sau : BÊN A sẽ góp Vốn hợp tác kinh doanh, BÊN B toàn quyền quản lý và thực hiện việc kinh doanh<br />
vốn theo quy định pháp luật. Việc kinh doanh được thực hiện với mục đích đầu tư chứng khoán trên tài<br />
khoản cụ thể như sau:<br />
3.1<br />
Tài khoản kinh doanh<br />
– Tài khoản giao dịch chứng khoán số : 009C662007<br />
– Mở tại công ty chứng khoán : Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt<br />
Nam<br />
– Tên chủ tài khoản : Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Passion Investment.<br />
Tại ngày ………………………thời điểm hai bên thống nhất về việc hợp tác kinh doanh:<br />
– Tổng giá trị tài sản ròng của Tài khoản kinh doanh:………..đồng.<br />
– Tổng số lượng Đơn vị đầu tƣ hiện có trên Tài khoản kinh doanh:…….ĐVĐT.<br />
– Giá trị tài sản ròng của một Đơn vị đầu tƣ: …………………….. (đây cũng là giá trị tài sản ròng<br />
được hai bên thống nhất dùng để tính số lượng Đơn vị đầu tƣ mà BÊN A tham gia hợp tác kinh<br />
doanh theo hợp đồng này).<br />
3.2<br />
Vốn hợp tác kinh doanh<br />
BÊN A góp vốn hợp tác kinh doanh với số tiền …………………….. đồng (Bằng chữ: ……………) và<br />
đã được chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản kinh doanh tại Điều 3.1.<br />
Số lượng Đơn vị đầu tƣ BÊN A nhận được tương ứng với số tiền Hợp tác kinh doanh là<br />
………………………….. đơn vị đầu tư (Bằng chữ : ………………………………………).<br />
3.3<br />
Thời hạn hợp tác<br />
Thời hạn hợp tác là 01 (năm) bắt đầu kể từ ngày …. tháng …. năm ……… đến hết ngày …. tháng …<br />
năm ……………. Thời hạn trên có thể được kéo dài theo sự thoả thuận của hai bên. Trong trường hợp<br />
thời hạn hợp tác thực tế giữa hai bên ít hơn hoặc nhiều hơn một năm thì Tỷ suất doanh thu kinh doanh<br />
cơ sở điều chỉnh sẽ là cơ sở để hai bên phân chia Doanh thu kinh doanh.<br />
BÊN A cam kế t sẽ không rút vố n hơ ̣p tác kinh doanh trước khi thời ha ̣n hơ ̣p tác kế t thúc . Trong trường<br />
hơ ̣p BÊN A vi pha ̣m cam kế t trên, Doanh thu kinh doanh (nế u có ) sẽ được phân chi a theo điều 5.2.2<br />
của hợp đồng này.<br />
Sau khi thời hạn hợp tác kết thúc, BÊN A và BÊN B phải thực hiện đầy đủ các quyền lợi và nghĩa vụ<br />
giữa 2 bên trong vòng 10 ngày làm việc.<br />
ĐIỀU 4.<br />
XÁC ĐỊNH DOANH THU HỢP TÁC KINH DOANH<br />
Tại thời điểm tất toán hợp đồng, tổng giá trị tài sản ròng của phần Vốn hợp tác kinh doanh của BÊN A<br />
được tính bằng tổng số lượng Đơn vị đầu tƣ của BÊN A nhân với Giá trị tài sản ròng của một Đơn vị<br />
đầu tƣ tại thời điểm đó.<br />
Doanh thu kinh doanh được xác định bằng tổng giá trị tài sản ròng của phần Vốn hợp tác kinh doanh<br />
của BÊN A tại thời điểm tất toán hợp đồng trừ đi Vốn hợp tác kinh doanh mà BÊN A đã tham gia tại<br />
thời điểm ban đầu.<br />
ĐIỀU 5.<br />
<br />
PHÂN CHIA KẾT QUẢ HỢP TÁC KINH DOANH<br />
<br />
5.1<br />
Tỷ suất doanh thu kinh doanh cơ sở<br />
Tỷ suất doanh thu kinh doanh cơ sở là 6%. Trường hợp thời gian thực tế giữa hai bên ít hơn hoặc nhiều<br />
hơn một năm thì Tỷ suất doanh thu kinh doanh cơ sở được điều chỉnh theo công thức sau:<br />
Tỷ suất doanh thu kinh doanh cơ sở điều chỉnh = 6% * (Thời hạn hợp tác thực tế/365).<br />
<br />
3<br />
<br />
5.2<br />
<br />
Phân chia Doanh thu kinh doanh<br />
<br />
5.2.1<br />
a.<br />
<br />
Trƣờng hợp BÊN A rút vốn khi hết thời hạn hợp tác :<br />
Trong trường hợp BÊN B tạo ra Tỷ suất doanh thu kinh doanh (được tính bằng Doanh thu<br />
kinh doanh trên Vốn hợp tác kinh doanh) vượt mức Tỷ suất doanh thu kinh doanh cơ sở 6%<br />
trong Thời hạn Hợp tác kinh doanh là 1 năm các Bên đồng ý phân chia Doanh thu kinh doanh<br />
như sau:<br />
<br />
-<br />
<br />
Ngoài phần Vốn hợp tác kinh doanh ban đầu, BÊN A sẽ được nhận 6% và được nhận thêm 80%<br />
phần Doanh thu kinh doanh vượt mức 6%.<br />
<br />
-<br />
<br />
BÊN B sẽ được nhận 20% phần Doanh thu kinh doanh vượt mức 6%<br />
Trong trường hợp Tỷ suất doanh thu kinh doanh chỉ đạt mức từ 0% đến dưới Tỷ suất doanh<br />
thu kinh doanh cơ sở, BÊN A sẽ nhận được toàn bộ Vốn hợp tác kinh doanh và Doanh thu<br />
kinh doanh.<br />
Trong trường hợp Tỷ suất doanh thu kinh doanh nhỏ hơn 0% (lỗ), BÊN A sẽ nhận được phần<br />
còn lại của Vốn hợp tác kinh doanh sau khi trừ đi phần lỗ.<br />
<br />
b.<br />
<br />
c.<br />
<br />
Ví dụ :<br />
– Nếu Tỷ suất doanh thu kinh doanh từ việc hợp tác kinh doanh là 6%, toàn bộ 6% Tỷ suất<br />
doanh thu kinh doanh và Vốn hợp tác kinh doanh sẽ thuộc về BÊN A.<br />
-<br />
<br />
Nếu Tỷ suất doanh thu kinh doanh từ việc hợp tác kinh doanh là 20%, thì 6% thuộc về BÊN A,<br />
phần còn lại 14% sẽ chia cho BÊN A 80% tương đương 11,2% và BÊN B thu về 20% tương<br />
đương 2,8%. Trong trường hợp này, tổng BÊN A thu về 17,2% Tỷ suất doanh thu kinh doanh<br />
và toàn bộ Vốn hợp tác kinh doanh.<br />
<br />
-<br />
<br />
Nếu Tỷ suất doanh thu kinh doanh từ 0% đến dưới 6% thì BÊN A nhận toàn bộ Doanh thu<br />
kinh doanh và Vốn hợp tác kinh doanh.<br />
<br />
-<br />
<br />
Nếu Tỷ suất doanh thu kinh doanh nhỏ hơn 0% (lỗ), BÊN A sẽ nhận phần còn lại của Vốn hợp<br />
tác kinh doanh sau khi trừ phần lỗ.<br />
<br />
5.2.2 Trƣờng hợp BÊN A rút vốn trƣớc khi hết thời hạn hợp tác :<br />
BÊN A sẽ phải chịu phí phạt khi rút vốn, mức phí phạt sẽ do BÊN B thu và được tính cụ thể như sau :<br />
-<br />
<br />
Phí phạt là 4% Vốn hợp tác kinh doanh nế u BÊN A rút vố n hơ ̣p tác trong vòng 3 tháng tính từ<br />
ngày hơ ̣p đồ ng này đươ ̣c ký kế t;<br />
<br />
-<br />
<br />
Phí phạt là 3% Vốn hợp tác kinh doanh nế u BÊN A rút vố n hơ ̣p tác từ trên 3 tháng đến tròn 6<br />
tháng ngày từ khi hợp đồng này được ký kế t;<br />
<br />
-<br />
<br />
Phí phạt là 2% Vốn hợp tác kinh doanh nế u BÊN A rút vố n hơ ̣p tác từ trên 6 tháng đến tròn 9<br />
tháng tính từ ngày hợp đồng này được ký kết;<br />
<br />
-<br />
<br />
Phí phạt là 1% Vốn hợp tác kinh doanh nế u BÊN A rút vố n hơ ̣p tác từ trên 9 tháng đến tròn 12<br />
tháng tính từ ngày hợp đồng này được ký kết.<br />
<br />
Ngoài ra, Doanh thu kinh doanh trong trường hợp rút vốn trước hạn sẽ được hai bên thống nhất như<br />
như điều 5.2.1 (trong đó Tỷ suất doanh thu kinh doanh cơ sở sẽ tính theo Tỷ suất doanh thu kinh<br />
doanh cơ sở điều chỉnh)<br />
Ví dụ : Khoản hợp tác của khách hàng A muốn rút vốn khi thời hạn hợp tác thực tế là 6 tháng có những<br />
thông tin sau : Tỷ suất doanh thu kinh doanh cơ sở điều chỉnh là 3%, phí phạt khi rút vốn là 3% Vốn<br />
hợp tác kinh doanh. Doanh thu kinh doanh cho hai bên sẽ được tính như sau:<br />
-<br />
<br />
Nếu Tỷ suất doanh thu kinh doanh từ việc hợp tác kinh doanh là 3%, BÊN A sẽ nhận được<br />
Vốn hợp tác kinh doanh, toàn bộ 3% Tỷ suất doanh thu kinh doanh và trừ phí phạt 3% Vốn<br />
hợp tác kinh doanh. BÊN B sẽ nhận được phí phạt (tương ứng với 3% Vốn hợp tác kinh<br />
doanh).<br />
<br />
-<br />
<br />
Nếu Tỷ suất doanh thu kinh doanh từ việc hợp tác kinh doanh là 20%, thì 3% thuộc về BÊN A,<br />
phần còn lại 17% sẽ chia cho BÊN A 80% tương đương 13,6% và BÊN B thu về 20% tương<br />
đương 3,4%. Trong trường hợp này, tổng BÊN A thu về bao gồm Vốn hợp tác kinh doanh,<br />
<br />
4<br />
<br />
-<br />
<br />
-<br />
<br />
5.3<br />
-<br />
<br />
-<br />
<br />
16,6% Tỷ suất doanh thu kinh doanh và trừ phí phạt 3% Vốn hợp tác kinh doanh. BÊN B sẽ<br />
thu về 3,4% Tỷ suất doanh thu kinh doanh và phần phí phạt (tương ứng với 3% Vốn hợp tác<br />
kinh doanh).<br />
Nếu Tỷ suất doanh thu kinh doanh từ 0% đến dưới 3% thì BÊN A sẽ nhận toàn bộ phần còn lại<br />
của Vốn hợp tác kinh doanh và Tỷ suất doanh thu kinh doanh sau khi trừ đi phí phạt 3% Vốn<br />
hợp tác kinh doanh. BÊN B sẽ nhận được phần phí phạt (tương ứng với 3% Vốn hợp tác kinh<br />
doanh).<br />
Nếu Tỷ suất doanh thu kinh doanh là -2% (nghĩa là lỗ 2% Vốn hợp tác kinh doanh) thì BÊN<br />
A sẽ nhận được phần còn lại của Vốn hợp tác kinh doanh sau khi trừ đi phần lỗ 2% Vốn hợp<br />
tác kinh doanh và phí phạt 3% Vốn hợp tác kinh doanh. BÊN B sẽ nhận được phần phí phạt<br />
(tương ứng với 3% Vốn hợp tác kinh doanh)<br />
Về nghĩa vụ thuế của hai bên<br />
Phần Doanh thu kinh doanh của BÊN A được chia có nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân là 5%<br />
trên toàn bộ phần Doanh thu nhận về sau khi trừ đi phần Doanh thu kinh doanh chia cho BÊN B<br />
(theo thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013). BÊN B sẽ hỗ trợ BÊN A thu 5% thuế này và<br />
thực hiện nghĩa vụ đóng thuế với cơ quan thuế giúp BÊN A<br />
Phần Doanh thu kinh doanh của BÊN B nhận về có nghĩa vụ đóng thuế thu nhập doanh nghiệp và<br />
sẽ do BÊN B chủ động thực hiện nghĩa vụ đóng thuế với cơ quan thuế.<br />
<br />
ĐIỀU 6.<br />
CÁC NGUYÊN TẮC TÀI CHÍNH<br />
6.1<br />
Mọi khoản thu, chi phát sinh tại Tài khoản kinh doanh đều phải được ghi chép rõ ràng, đầy đủ,<br />
xác thực.<br />
Doanh thu phát sinh tại Tài khoản kinh doanh bao gồm:<br />
<br />
6.2.<br />
-<br />
<br />
Lãi kinh doanh chứng khoán;<br />
<br />
-<br />
<br />
Cổ tức bằng tiền;<br />
<br />
-<br />
<br />
Các khoản thu nhập khác.<br />
Chi phí phát sinh tại Tài khoản kinh doanh bao gồm:<br />
<br />
6.3.<br />
-<br />
<br />
Lỗ kinh doanh chứng khoán;<br />
<br />
-<br />
<br />
Phí giao dịch chứng khoán;<br />
<br />
-<br />
<br />
Lãi vay;<br />
<br />
-<br />
<br />
Phí lưu ký;<br />
<br />
-<br />
<br />
Chi phí khác.<br />
<br />
ĐIỀU 7.<br />
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A<br />
7.1<br />
Có trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của Vốn hợp tác kinh doanh và thực hiện thủ tục chuyển<br />
tiền vào Tài khoản đầu tư. Chuyển đủ Vốn hợp tác kinh doanh vào tài khoản đầu tư để BÊN B<br />
quản lý thực hiện đầu tư vào ngày bắt đầu.<br />
7.2<br />
<br />
Chấp nhận toàn bộ kết quả đầu tư do BÊN B thực hiện trên tài khoản đầu tư trong thời hạn hợp<br />
tác.<br />
<br />
7.3<br />
<br />
Các quyền và nghĩa vụ khác của BÊN A được xác định theo Hợp đồng này và theo quy định của<br />
pháp luật.<br />
<br />
ĐIỀU 8.<br />
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B<br />
8.1<br />
Quản lý hoạt động kinh doanh cho tài khoản kinh doanh của BÊN B theo quy định tại Hợp đồng này.<br />
8.2<br />
8.3<br />
<br />
Định kỳ gửi các báo cáo cho BÊN A về hoạt động kinh doanh.<br />
Phân chia doanh thu với BÊN A theo quy định tại Hợp đồng này<br />
. BÊN B không có nghiã vu ̣ và trách<br />
nhiê ̣m đố i với mo ̣i phát sinh tranh chấ p giữa BÊNA và các bên thứ ba đố i với phầ n vố n hơ ̣p tác kinh<br />
doanh cũng như doanh thu kinh doanh của BÊN A. Trong trường hơ ̣p phát sinh tranh chấ p kể trên,<br />
mọi quyền lợi và nghĩa vụ của BÊN A và BÊN B sẽ được thực hiện trước<br />
.<br />
<br />
5<br />
<br />

Download tài liệu Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh (Chia sẻ lợi nhuận) File Word, PDF về máy