[Download] Tải Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh bất động sản – Tải về File Word, PDF

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh bất động sản

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh bất động sản
Nội dung Text: Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh bất động sản

Download


Mời các bạn cùng tham khảo Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh bất động sản dưới đây để biết thêm chi tiết về nội dung của bản hợp đồng cũng như các điều khoản được đề cập và quyền lợi của những bên tham gia, từ đó soạn thảo cho mình một bản hợp đồng phù hợp. Chúc các bạn thành công!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh bất động sản – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh bất động sản File Word, PDF về máy

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh bất động sản

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh bất động sản

MẪU HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN<br />
<br />
HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH<br />
CÁC BÊN:<br />
Tên: …………………………………………………………………………………………………………………………<br />
Hình thức pháp lý: (cá nhân) ………………………………………………………………………………………..<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………..<br />
Quốc tịch và (nếu có thể): …………………………………………………………………………………….<br />
Địa chỉ (địa điểm kinh doanh, số điện thoại, số fax, email)<br />
……………………………………………………………………………………………………………….<br />
……………………………………………………………………………………………………………….<br />
Đại diện bởi (nếu có)<br />
……………………………………………………………………………………………………………….<br />
……………………………………………………………………………………………………………….<br />
Sau đây gọi là “Bên A”<br />
Tên (tên công ty): ……………………………………………………………………………………………………….<br />
Hình thức pháp lý (ví dụ công ty trách nhiệm hữu hạn)<br />
……………………………………………………………………………………………………………….<br />
Quốc tịch và (nếu có thể) số đăng ký kinh doanh:<br />
……………………………………………………………………………………………………………….<br />
Địa chỉ (địa điểm kinh doanh, số điện thoại, số fax, email)<br />
……………………………………………………………………………………………………………….<br />
……………………………………………………………………………………………………………….<br />
Đại diện bởi (tên, chức vụ, địa chỉ)<br />
<br />
……………………………………………………………………………………………………………….<br />
……………………………………………………………………………………………………………….<br />
Sau đây gọi là “Bên B”<br />
Bên A và Bên B đều được gọi chung “các Bên” hoặc gọi riêng là “Bên”<br />
Bối cảnh chung<br />
A. Bên A là bên có quyền sử dụng đất tại đỉa chỉ…………….., và có dự án xây dựng theo giấy<br />
phép…………….., Bên A đang có nhu cầu hợp tác xây dựng và khai thác kinh doanh dự án xây<br />
dựng trên với Bên B<br />
B. Bên B là công ty được thành lập hợp pháp tại Việt Nam có tư cách kinh doanh trong lĩnh vực Bất<br />
động sản theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.<br />
C. Các Bên tin rằng sẽ có những lợi ích chung khi làm việc với nhau và đồng ý thực hiện việc ký<br />
kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với các nội dung và điều khoản cụ thể như sau.<br />
Các điều khoản hoạt động<br />
1. Các mục đích và nguyên tắc chủ yếu:<br />
Các Bên thống nhất kí kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với mục đích cụ thể như sau: Tiến hành<br />
đầu tư xây dựng và triển khai hoạt động kinh doanh tòa nhà có đặc điểm sau.……………..tại địa<br />
chỉ số………, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.<br />
Mỗi bên thừa nhận rằng sự thành công của việc hợp tác kinh doanh đòi hỏi một mối quan hệ làm<br />
việc mang tính hợp tác dựa trên sự trao đổi tốt và tinh thần làm việc nhóm giữa các bên ở tất cả<br />
các cấp độ.<br />
Các bên xác nhận ý định thành lập và phát triển của việc hợp tác phù hợp với các nguyên tắc quy<br />
định trong hợp đồng này, hướng tới sự thành công của việc hợp tác vì lợi ích chung cao nhất cho<br />
cả hai bên.<br />
2. Ban quản lý<br />
Các Bên thành lập một Ban (“Ban quản lý”) chịu trách nhiệm tổ chức, định hướng và quản lý<br />
hoạt động của Việc hợp tác. Vai trò của Ban quản lý chủ yếu là:<br />
Đưa ra các chiến lược và định hướng hoạt động cho dự án;<br />
Đưa ra các mục tiêu để có thể đánh giá được tiến triển của dự án;<br />
Xác định các nguồn lực cần thiết phục vụ cho dự án và thống nhất trách nhiệm của mỗi bên trong<br />
việc cung cấp các nguồn lực đó;<br />
<br />
Đảm bảo việc thông tin giữa các Bên được duy trì một cách chủ động và hợp tác;<br />
Là diễn đàn để bất cứ vấn đề nào cũng có thể được thảo luận một cách xây dựng và được xử lý<br />
trên cơ sở có sự thống nhất.<br />
Mỗi bên cử hai (2) đại diện làm thành viên của Ban quản lý. Mỗi thành viên có một lá phiếu.<br />
Các quyết định sẽ được thực hiện dựa trên nguyên tắc quá bán.<br />
Các thành viên đầu tiên của Ban quản lý là:<br />
Thành viên thứ nhất (1) Ông..…………………… được chỉ định bởi bên A<br />
Thành viên thứ hai (2) Ông ………………………được chỉ định bởi bên A<br />
Thành viên thứ (3) Ông ………………………được chỉ định bởi bên B<br />
Thành viên thứ (4) Ông……………… được chỉ định bởi bên B.<br />
Trưởng ban quản lý được bầu bởi (hoặc theo sự chỉ định của một bên) các thành viên trong ban<br />
quản lý.<br />
Ban quản lý họp định kỳ (qua điện thoại, video hay họp trực tiếp), và trừ khi có thỏa thuận khác,<br />
không dưới một tháng một lần. Trừ khi có thỏa thuận khác, địa điểm (nếu họp trực tiếp) sẽ thay<br />
đổi luân phiên giữa các Bên. Khuyến khích các thành viên của Ban quản lý trao đổi thông tin<br />
định kỳ với nhau.<br />
Bất cứ quyết định nào của Ban quản lý liên quan đến dự án và nội dung của việc hợp tác đều có<br />
giá trị ràng buộc, và trong trường hợp cần các Bên hành động để quyết định có hiệu lực thì các<br />
bên có trách nhiệm hành động tương ứng. Việc một bên không tuân thủ sẽ bị coi là vi phạm hợp<br />
đồng.<br />
Sau khi dự án được hoàn thành, Ban quản lý dự án sẽ hoạt động theo hình thức chi nhánh hoạt<br />
động độc lập của bên B. Việc tổ chức hoạt động chi nhánh sẽ do các bên thống nhất thực hiện.<br />
Việc thành lập chi nhánh không làm mất đi quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý dự án mà việc<br />
thành lập chi nhánh chỉ là hình thức pháp lý của ban quản lý dự án.<br />
3.<br />
<br />
Đóng góp của các bên<br />
<br />
Mỗi bên đóng góp vốn và các kiến thức, kỹ năng hay dịch vụ nhất định phục vụ việc hình thành<br />
và thành công của việc hợp tác kinh doanh. Trách nhiệm chung của mỗi Bên được quy định<br />
trong Điều 3 này.<br />
Đóng góp chung của A cho việc hợp tác:<br />
<br />
Thực hiện việc đóng góp bằng quyền sử dụng đất trong vòng hai mươi năm và tiền mặt<br />
………..tương ứng với ……% của dự án.<br />
Cử các thành viên tham gia ban quản lý dự án.<br />
Tiến hành các thủ tục pháp lý để dự án được phép xây dựng theo đúng nội dung đã thỏa thuận<br />
trong hợp đồng này.<br />
Những đóng góp chung của Bên B là:<br />
Thực hiện việc góp vốn bằng tiền mặt …….. tương ứng với %………… của tổng mức dự án.<br />
Cử người tham gia thành viên của ban quản lý dự án.<br />
Mỗi bên phải thực hiện tất cả các nỗ lực hợp lý để đóng góp vào thành công của việc hợp tác.<br />
Mỗi bên phải chịu trách nhiệm đảm bảo rằng mình đã đóng góp cho việc hợp tác với sự mẫn cán<br />
và kỹ năng hợp lý trong các tình huống phù hợp.<br />
4.<br />
<br />
Dự án hợp tác của các bên:<br />
<br />
Hai Bên ký kết Hợp đồng này để cùng hợp tác góp vốn đầu tư xây dựng và cùng tổ chức quản lý,<br />
khai thác sử dụng Tòa nhà ………………trên thửa đất diện tích……………, tại địa<br />
chỉ………………….. quận tây hồ thành phố Hà Nội.<br />
Tòa nhà nêu tại khoản 4.1 điều 4 có đặc điểm:- Số tầng đã được phê duyệt: 07<br />
tầng; Số tầng có thể được thay đổi………nếu có.<br />
Bên A là nhà đầu tư thứ nhất, xác nhận và cam kết có quyền sử dụng hợp pháp toàn bộ thửa đất<br />
dự kiến đầu tư nêu tại Khoản 4.1 điều 4 này và được phép hợp tác với Bên B để huy động nguồn<br />
vốn để thực hiện việc đầu tư xây dựng và quản lý khai tác sử dụng.<br />
Bên B là nhà đầu tư thứ hai, thỏa thuận và cam kết góp vốn đầu tư xây dựng Tòa nhà sẽ chuyển<br />
vốn theo yêu cầu và tiến độ thực hiện dự án.<br />
Sau khi chủ đầu tư đã phê duyệt kế hoạch cho Dự án cụ thể, Ban quản lý Dự án phải điều phối và<br />
triển khai tất cả các hoạt động hằng ngày của các bên. Nhóm dự án phải làm việc một cách cởi<br />
mở và hợp tác và phải họp định kỳ, theo thời hạn như Trưởng ban quản lý Dự án thấy cần thiết,<br />
để điều phối các hoạt động của họ.<br />
5.<br />
<br />
Các chi phí cho Liên danh<br />
<br />
Tổng Mức đầu tư<br />
<br />
Tổng vốn đầu tư để tiến hành xây dựng công trình dự kiến là: …………………….<br />
(………………..) đồng. Số vốn này có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm trên cơ sở Công<br />
trình được hoàn thành và được quyết toán phù hợp.<br />
Tỷ lệ góp vốn:<br />
5.2.1<br />
<br />
Bên A góp bằng giá trị quyền sử dụng đấ trong thời hạn hai mười (hai mươi) năm và<br />
<br />
tiền mặt (nếu có) tương đương …………. tổng vốn đầu tư. (việc xác định giá trị quyền sử<br />
dụng đất sẽ được hai bên định giá).<br />
5.2.2<br />
<br />
Bên B góp bằng tiền mặt tương đương 70% Tổng Vốn đầu tư, bao gồm: Chi phí để<br />
<br />
làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập báo cáo đầu tư, thiết kế, san nền,<br />
tường bao, xây dựng cơ bản, vật tư, máy móc, thiết bị…<br />
5.2.3<br />
<br />
Tỷ lệ vốn góp tương đương với quyền, nghĩa vụ và tỷ lệ hưởng lợi nhuận kinh doanh<br />
<br />
dự án và tỷ lệ chịu rủi ro đầu tư (nếu có) của mỗi bên A và B. Trong giai đoạn chuẩn bị đầu<br />
tư, chuẩn bị xây dựng, thi công xây dựng hoàn thành Dự án, hai Bên góp vốn theo tiến độ dự<br />
án và theo thoả thuận phân công công việc giữa hai Bên (có phụ lục kèm theo).<br />
<br />
Vốn đầu tư được sử dụng vào các mục đích:<br />
5.3.1<br />
<br />
Chi phí làm các thủ tục để các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt dự án<br />
<br />
đầu tư và chi phí khác phát sinh trong quá trình triển khải dự án;<br />
5.3.2<br />
5.3.3<br />
<br />
Chi phí cho công việc quản lý, điều hành Dự án.<br />
Chi phí cần thiết khác: giao dịch, phụ phí khác phù hợp với yêu cầu của công việc<br />
<br />
thực hiện Dự án<br />
5.3.4<br />
<br />
Chi phí cho xây dựng, giám sát Dự án.<br />
<br />
5.3.5<br />
<br />
Chi phí mua sắm thiết bị cho Dự án.<br />
<br />
5.3.6<br />
<br />
Các khoản kinh phí và nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước để được cấp giấy chứng<br />
<br />
nhận quyền sử dụng đất và tiền thuê sử dụng 1.500 m2 đất trong thời hạn 30 năm.<br />
5.3.7<br />
<br />
Chi phí khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh khi dự án hoàn thành đi vào hoạt<br />
<br />
động<br />
Thời hạn hợp tác<br />
Thời hạn liên doanh, liên kết là 20 năm kể từ ngày dự án hoàn thành đưa vào khai thác.<br />
Thời hạn sẽ đương nhiên được gia hạn theo thỏa thuận của của các Mỗi bên phải thực<br />
<br />

Download tài liệu Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh bất động sản File Word, PDF về máy