[Download] Tải Mẫu hợp đồng góp vốn – Tải về File Word, PDF

Mẫu hợp đồng góp vốn

Mẫu hợp đồng góp vốn
Nội dung Text: Mẫu hợp đồng góp vốn

Download


HỢP ĐỒNG GÓP VỐN
(Số ……./HDGV)
Tại trụ sở Văn phòng công chứng ………………………………………………………, Địa chỉ………………………………………………………………………..
(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Văn phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu hợp đồng góp vốn – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu hợp đồng góp vốn File Word, PDF về máy

Mẫu hợp đồng góp vốn

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng góp vốn

 1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ————————–
  HỢP ĐỒNG GÓP VỐN
  (Số ……./HDGV)
  Tại trụ sở Văn phòng công chứng ………………………………………………………, Địa
  chỉ………………………………………………………………………..
  (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện
  công chứng và Văn phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:

  1. Bên góp vốn
  Ông (Bà):……………………………………………………………………………………..
  Sinh ngày………………………………………………………………………….
  Chứng minh nhân dân số:………………..cấp ngày……./……./……..tại …………………….
  Hộ khẩu thường trú :
  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  (Trong hợp đồng này gọi là Bên A)
  2. Bên nhận góp vốn
  Ông (Bà):……………………………………………………………………………………..
  Sinh ngày………………………………………………………………………….
  Chứng minh nhân dân số:………………..cấp ngày……./……./……..tại …………………….
  Hộ khẩu thường trú :
  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  (Trong hợp đồng này gọi là Bên B)
  Hai bên xét thấy có đủ năng lực pháp luật, hoàn toàn tự nguyện cùng tho ả thu ận ký k ết h ợp
  đồng với nội dung sau:
  ĐIỀU 1: TÀI SẢN GÓP VỐN
  Tài sản góp vốn thuộc quyền sở hữu của bên A: (mô tả cụ thể về tài sản góp vốn ; nếu tài
  sản góp vốn là tài sản pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì phải liệt kê giấy tờ
  chứng minh quyền sở hữu)
  ……………………………………………………………. ……………………………………………………..
  …………………………………………………………………….
  ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ GÓP VỐN

  1

 2. Giá trị tài sản góp vốn được các bên cùng thống nhất thoả thuận
  là:…………………………………………………
  …………………………………………………………………………………..
  (bằng chữ:…………………………………………………….………………………………..)
  ĐIỀU 3 : THỜI HẠN GÓP VỐN
  Thời hạn góp vốn bằng tài sản nêu tại Đi ều 1 là: ……………… ……………………………………. kể từ
  ngày ………./………./………..
  ĐIỀU 4: MỤC ĐÍCH GÓP VỐN
  Mục đích góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 là :
  ……………………………………………………………………………………………………………………..

  ĐIỀU 5: ĐĂNG KÝ VÀ XOÁ ĐĂNG KÝ GÓP VỐN
  1. Bên A và bên B có nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn bằng tài sản t ại c ơ
  quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.(đối với tài sản phải đăng ký)
  2. Bên A có nghĩa vụ thực hiện thủ tục xoá đăng ký góp vốn sau khi h ết th ời hạn góp
  vốn.
  ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG
  Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau
  thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền l ợi c ủa nhau; trong tr ường h ợp
  không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền kh ởi ki ện đ ể yêu c ầu toà án có th ẩm
  quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
  ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN
  1. Bên A cam đoan:
  a. Những thông tin về nhân thân, tài sản đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật;
  b. Tài sản gúp vốn không có tranh chấp;
  c. Tài sản gúp vốn không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy đ ịnh pháp
  luật;
  d. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
  e. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
  g. Các cam đoan khác…
  2. Bên B cam đoan:
  a. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

  2

 3. b. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản gúp vốn nêu trên và các gi ấy tờ về quyền s ử d ụng,
  quyền sở hữu;
  c. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
  d. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;
  e . Các cam đoan khác…

  ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

  1. Các bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và h ậu qu ả
  pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

  2. Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp
  đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Cụng chứng viờn

  Hoặc chọn một trong các trường hợp sau đây:
  – Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các đi ều kho ản ghi trong H ợp đ ồng
  và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.
  – Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều kho ản ghi trong Hợp đ ồng
  và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.
  – Hai bên đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hi ểu và đ ồng ý t ất c ả các đi ều
  khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.
  – Hai bên đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hi ểu và đ ồng ý t ất c ả các đi ều
  khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có m ặt của công chứng
  viên.
  – Hai bên đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hi ểu và đ ồng ý t ất c ả các đi ều
  khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có m ặt c ủa công ch ứng
  viên.
  – Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đ ồng ý t ất c ả các đi ều
  khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
  – Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đ ồng ý t ất c ả các đi ều
  khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này tr ước sự có m ặt c ủa Công
  chứng viên;
  – Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đ ồng ý t ất c ả các đi ều
  khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt c ủa Công ch ứng
  viên;

  3. Hợp đồng có hiệu lực từ: ……………………………………………….

  Bên A Bên B
  (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên) (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

  LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

  Ngày………tháng………..năm………….. (bằng chữ …………………………………….)

  3

 4. (Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công
  chứng, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)
  Tại tru sở Văn phòng Công chứng ……………………………………………………………………………
  (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công
  chứng và Văn phòng Công chứng
  Tôi …….- Công chứng viên…………………………………………………………………………………….
  CÔNG CHỨNG

  – Hợp đồng góp vốn được giao kết giữa bên A là …………………… ……… và bên B
  là ……………………. …………………..; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng
  và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung hợp đồng;
  – Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù
  hợp theo quy định của pháp luật;
  – Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng phù hợp với pháp lu ật, đ ạo đ ức xã
  hội;
  – Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn b ộ n ội dung ghi trong h ợp đ ồng
  và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

  Hoặc chọn một trong các trường hợp sau:

  – Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn b ộ n ội dung ghi trong h ợp
  đồng và đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
  – Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn b ộ n ội dung ghi trong h ợp
  đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
  – Các bên giao kết đã nghe công chứng viên đọc Hợp đ ồng này, đã đ ồng ý toàn b ộ n ội
  dung ghi trong hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
  – Các bên giao kết đã nghe công chứng viên đọc Hợp đ ồng này, đã đ ồng ý toàn b ộ n ội
  dung ghi trong hợp đồng và đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
  – Các bên giao kết đã nghe công chứng viên đọc Hợp đ ồng này, đã đ ồng ý toàn b ộ n ội
  dung ghi trong hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
  – Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đ ồng ý toàn b ộ n ội
  dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
  – Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đ ồng ý toàn b ộ n ội
  dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
  – Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đ ồng ý toàn b ộ n ội
  dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

  -Hợp đồng này được lập thành ………………………. bản chính (mỗi bản chính
  gồm……..tờ………trang) cấp cho:
  + Bên A …………….. bản chính;
  + Bên B …………….. bản chính;
  + Lưu tại Văn phòng Công chứng……………………………. một bản chính.

  Số công chứng ……………….., quyển số ……….TP/CC-SCC/HĐGD.

  CÔNG CHỨNG VIÊN
  (ký, đóng dấu và

  4

Download tài liệu Mẫu hợp đồng góp vốn File Word, PDF về máy