[Download] Tải Mẫu hợp đồng góp vốn – Mẫu số 2 – Tải về File Word, PDF

Mẫu hợp đồng góp vốn – Mẫu số 2

Mẫu hợp đồng góp vốn – Mẫu số 2
Nội dung Text: Mẫu hợp đồng góp vốn – Mẫu số 2

Download


“Mẫu hợp đồng góp vốn – Mẫu số 2” trình bày về các điều khoản mà các bên cần thống nhất và thỏa thuận khi hợp tác với nhau. Mẫu hợp đồng này được soạn thảo có nội dung và hình thức tương đối rõ ràng, các bạn có thể tải về máy sử dụng để tiết kiệm thời gian hơn.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu hợp đồng góp vốn – Mẫu số 2 – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu hợp đồng góp vốn – Mẫu số 2 File Word, PDF về máy

Mẫu hợp đồng góp vốn – Mẫu số 2

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng góp vốn – Mẫu số 2

 1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ————————–

  HỢP ĐỒNG GÓP VỐN

  Hôm nay, ngày….tháng….năm….. tại địa chỉ………………………………, chúng
  tôi gồm có:

  Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A):
  Ông (Bà):……………………………………………………………………………………..
  Sinh ngày………………………………………………………………………….
  Chứng minh nhân dân số:………………..cấp ngày……./……./……..tại …………………….
  Hộ khẩu thường trú (: ………………………………………………………………………………..

  Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B):
  Ông (Bà):……………………………………………………………………………………..
  Sinh ngày………………………………………………………………………….
  Chứng minh nhân dân số:………………..cấp ngày……./……./……..tại …………………….
  Hộ khẩu thường trú (: ………………………………………………………………………………..

  Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn với các thoả thuận sau đây :

  Điều 1
  TÀI SẢN GÓP VỐN

  Tài sản gúp vốn thuộc quyền sở hữu của bên A:
  ……………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………..

  Điều 2
  GIÁ TRỊ GÓP VỐN

  Giá trị tài sản gúp vốn được các bên cùng thống nhất thoả thuận
  là:………………………………………………………………………………………………………..
  (bằng chữ:…………………………………………………….………………………………..)

  Điều 3
  THỜI HẠN GÓP VỐN

 2. Thời hạn góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 là: …………………………… kể từ ngày
  ………./………./………..

  Điều 4
  MỤC ĐÍCH GÓP VỐN

  Mục đích góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 là :
  ………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………

  Điều 5
  PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

  Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau
  thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường
  hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà
  án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

  Điều 6
  CAM ĐOAN CÁC BÊN

  1. Bên A cam đoan:
  a. Những thông tin về nhân thân, tài sản đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự
  thật;
  b. Tài sản gúp vốn không có tranh chấp;
  c. Tài sản gúp vốn không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy
  định pháp luật;
  d. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép
  buộc;
  e. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
  g. Các cam đoan khác…

  2. Bên B cam đoan:
  a. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
  b. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản gúp vốn nêu trên và các giấy tờ về quyền
  sử dụng, quyền sở hữu;
  c. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép
  buộc;
  d. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;
  e. Các cam đoan khác…

 3. Điều 7
  ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

  1. Các bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và
  hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

  2. Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong
  Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Cụng chứng viên

  Hoặc chọn một trong các trường hợp sau đây:
  – Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong
  Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công
  chứng viên.
  – Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong
  Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng
  viên.
  – Hai bên đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các
  điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của
  công chứng viên.
  – Hai bên đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các
  điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự
  có mặt của công chứng viên.
  – Hai bên đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các
  điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có
  mặt của công chứng viên.
  – Hai bên đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đó hiểu và đồng ý tất cả
  các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt
  của Công chứng viên;
  – Hai bên đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đó hiểu và đồng ý tất cả
  các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước
  sự có mặt của Công chứng viên;
  – Hai bên đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đó hiểu và đồng ý tất cả
  các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự
  có mặt của Công chứng viên;

  3. Hợp đồng có hiệu lực từ: ……………………………………………….

  Bên A Bên B
  (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên) (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

 4. Lời chứng của công chứng viên

  Ngày………tháng………..năm………….. (bằng chữ …………………………………….)
  (Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công
  chứng, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)
  tại Phòng Công chứng số……… thành phố Hồ Chớ Minh
  (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thỡ ghi địa điểm thực
  hiện công chứng và Phũng Cụng chứng)
  Tôi……………………………, Công chứng viên Phòng Công chứng số………thành phố
  Hồ Chớ Minh

  Chứng nhận:

  – Hợp đồng góp vốn được giao kết giữa bên A là …………………… ……… và
  bên B là ……………………. …………………..; các bên đã tự nguyện thoả thuận
  giao kết hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung hợp
  đồng;
  – Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân
  sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
  – Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức
  xã hội;
  – Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp
  đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

  Hoặc chọn một trong các trường hợp sau:

  – Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp
  đồng và đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
  – Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp
  đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
  – Các bên giao kết đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ
  nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
  – Các bên giao kết đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ
  nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có
  mặt của tôi;

 5. – Các bên giao kết đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ
  nội dung ghi trong hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của
  tôi;
  – Các bên giao kết đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đó đồng ý toàn bộ
  nội dung ghi trong Hợp đồng đó ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt
  của tôi;
  – Các bên giao kết đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đó đồng ý toàn bộ
  nội dung ghi trong Hợp đồng và đó điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt
  của tôi;
  – Các bên giao kết đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đó đồng ý toàn bộ
  nội dung ghi trong Hợp đồng và đó ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

  -Hợp đồng này được lập thành ………………………. bản chính (mỗi bản chính
  gồm……..tờ………trang) cấp cho:
  + Bên A …………….. bản chính;
  + Bên B …………….. bản chính;
  + Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

  Số công chứng ……………….., quyển số ……….TP/CC-SCC/HĐGD.

  Công chứng viên
  (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Download tài liệu Mẫu hợp đồng góp vốn – Mẫu số 2 File Word, PDF về máy