[Download] Tải Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh – Mẫu số 2 – Tải về File Word, PDF

Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh – Mẫu số 2

Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh – Mẫu số 2
Nội dung Text: Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh – Mẫu số 2

Download


Để nắm rõ những điều khoản cũng như cách soạn thảo hợp đồng góp vốn kinh doanh như thế nào? Mời các bạn cùng tham khảo “Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh – Mẫu số 2” mà chúng tôi vừa sưu tầm và tổng hợp.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh – Mẫu số 2 – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh – Mẫu số 2 File Word, PDF về máy

Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh – Mẫu số 2

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh – Mẫu số 2

 Các bạn có thể tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu qua đoạn trích “Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh – Mẫu số 2” bên dưới.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–
 HỢP ĐỒNG GÓP VỐN  KINH DOANH
 
Hôm nay, ngày….tháng….năm….. tại địa chỉ………………………………, chúng tôi gồm có: 
Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A):
Ông (Bà):……………………………………………………………………………………………
Sinh ngày…………………………………………………………………………………………
Chứng minh nhân dân số:………………..cấp ngày……./……./……..tại …………………….
Hộ khẩu thường trú  (: …………………………………………………………………………….. 
Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B):
Ông (Bà):……………………………………………………………………………………………
Sinh ngày…………………………………………………………………………………………
Chứng minh nhân dân số:………………..cấp ngày……./……./……..tại …………………….
Hộ khẩu thường trú  (: …………………………………………………………………….……….. 
Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn kinh doanh với các thoả thuận sau đây : 
Điều 1
TÀI SẢN GÓP VỐN
Tài sản gúp vốn thuộc quyền sở hữu của bên A:
 ……………………………………………………………………………………………………………..
 Điều 2
 GIÁ TRỊ GÓP VỐN
Giá trị tài sản gúp vốn được các bên cùng thống nhất thoả thuận là:……………………….
(bằng chữ:…………………………………………………….………………………………..) 
Điều 3
THỜI HẠN GÓP VỐN
Thời hạn góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 là: …………………………… kể từ ngày ………./………./……….. 
Điều 4
MỤC ĐÍCH GÓP VỐN
Mục đích góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 là :
…………………………………………………………………………………………………………….. 
Điều 5
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 
Điều 6
CAM ĐOAN CÁC BÊN
1.       Bên A cam đoan:
a.       Những thông tin về nhân thân, tài sản  đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật;
b.       Tài sản gúp vốn không có tranh chấp;
c.       Tài sản gúp vốn không bị  cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;
d.       Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
e.       Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
g.       Các cam đoan khác…
2.       Bên B cam đoan:
a.       Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
b.       Đã xem xét kỹ, biết rõ về  tài sản gúp vốn nêu trên và các giấy tờ về quyền sử dụng, quyền sở hữu;
c.       Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
d.       Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

e.      Các cam đoan khác…         

Các bạn vui lòng đăng nhập website tailieu.vn để download “Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh – Mẫu số 2” về máy tham khảo chi tiết hơn.

Download tài liệu Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh – Mẫu số 2 File Word, PDF về máy