[Download] Tải Mẫu hợp đồng góp vốn bằng tài sản – Tải về File Word, PDF

Mẫu hợp đồng góp vốn bằng tài sản

Mẫu hợp đồng góp vốn bằng tài sản
Nội dung Text: Mẫu hợp đồng góp vốn bằng tài sản

Download


“Mẫu hợp đồng góp vốn bằng tài sản” mà TaiLieu.VN chia sẻ sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về nội dung cũng như điều khoản cần thiết của bản hợp đồng góp vốn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung chi tiết tài liệu hơn.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu hợp đồng góp vốn bằng tài sản – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu hợp đồng góp vốn bằng tài sản File Word, PDF về máy

Mẫu hợp đồng góp vốn bằng tài sản

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng góp vốn bằng tài sản

 1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 
  HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG TÀI SẢN
   
  Hôm nay, ngày….tháng….năm….. tại địa chỉ………………………………, chúng tôi gồm 
  có:
   
  Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A):
  Ông (Bà):……………………………………………………………………………………..
  Sinh ngày………………………………………………………………………….
  Chứng minh nhân dân số:………………..cấp ngày……./……./……..tại …………………….
  Hộ khẩu thường trú  (: …………………………………………………………………..…………..
   
  Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B):
  Ông (Bà):…………………………………………………………………………………………..
  Sinh ngày…………………………………………………………………………………………
  Chứng minh nhân dân số:………………..cấp ngày……./……./……..tại …………………….
  Hộ khẩu thường trú  (: ………………………………………………………………………………
   
  Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn với các thoả thuận sau đây :
   
  Điều 1
  TÀI SẢN GÓP VỐN
   
  Tài sản gúp vốn thuộc quyền sở hữu của bên A:
  …………………………………………………………………………………………………………….. ………………………
  ……………………………………………………………………………………..
   Điều 2
   GIÁ TRỊ GÓP VỐN 
  Giá trị tài sản gúp vốn được các bên cùng thống nhất thoả thuận 
  là:………………………………………………………………………………………………………..
  (bằng chữ:…………………………………………………….………………………………..)
   
  Điều 3
  THỜI HẠN GÓP VỐN
  Thời hạn góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 là: …………………………… kể từ 
  ngày ………./………./………..
   
  Điều 4
  MỤC ĐÍCH GÓP VỐN
  Mục đích góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 là :
  ……………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………….
   
 2. Điều 5
  PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG
  Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương 
  lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải 
  quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải 
  quyết theo quy định của pháp luật.
   
    Điều 6
   CAM ĐOAN CÁC BÊN
  1.       Bên A cam đoan:
  a.       Những thông tin về nhân thân, tài sản  đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự 
  thật;
  b.       Tài sản gúp vốn không có tranh chấp;
  c.       Tài sản gúp vốn không bị  cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy 
  định pháp luật;
  d.       Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép 
  buộc;
  e.       Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
  g.       Các cam đoan khác…
   
  2.       Bên B cam đoan:
  a.       Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
  b.       Đã xem xét kỹ, biết rõ về  tài sản gúp vốn nêu trên và các giấy tờ về quyền sử 
  dụng, quyền sở hữu;
  c.       Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép 
  buộc;
  d.       Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;
  e.      Các cam đoan khác…                                                                      
            Điều 7 ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
  1.       Các bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và 
  hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
  2.       Hai  bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong 
  Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Cụng chứng viên
  Hoặc chọn một trong các trường hợp sau đây:
  ­        Hai  bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong 
  Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng góp vốn bằng tài sản này trước sự có mặt 
  của công chứng viên.
  ­        Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong 
  Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.
  ­        Hai bên đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các 
  điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công 
  chứng viên.
  ­        Hai bên đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các 
  điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt 
  của công chứng viên.
 3. ­        Hai bên đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các 
  điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của 
  công chứng viên.
  ­        Hai bên đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đó hiểu và đồng ý tất cả các 
  điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công 
  chứng viên;
  ­        Hai bên đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đó hiểu và đồng ý tất cả các 
  điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt 
  của Công chứng viên;
  ­        Hai bên đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đó hiểu và đồng ý tất cả các 
  điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của 
  Công chứng viên;
  3.       Hợp đồng có hiệu lực từ: ……………………………………………….
  Bên A  Bên B
  (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên) (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

Download tài liệu Mẫu hợp đồng góp vốn bằng tài sản File Word, PDF về máy