[Download] Tải Mẫu Hợp đồng dịch vụ tư vấn và pháp lý song ngữ Việt-Anh – Tải về File Word, PDF

Mẫu Hợp đồng dịch vụ tư vấn và pháp lý song ngữ Việt-Anh

Mẫu Hợp đồng dịch vụ tư vấn và pháp lý song ngữ Việt-Anh
Nội dung Text: Mẫu Hợp đồng dịch vụ tư vấn và pháp lý song ngữ Việt-Anh

Download


Mẫu Mẫu Hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý song ngữ Việt-Anh được TaiLieu.VN sưu tầm và đăng tải, là mẫu hợp đồng dùng để ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực tư vấn pháp lý giữa cá nhân/công ty với công ty tư vấn luật. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Hợp đồng dịch vụ tư vấn và pháp lý song ngữ Việt-Anh – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Hợp đồng dịch vụ tư vấn và pháp lý song ngữ Việt-Anh File Word, PDF về máy

Mẫu Hợp đồng dịch vụ tư vấn và pháp lý song ngữ Việt-Anh

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Hợp đồng dịch vụ tư vấn và pháp lý song ngữ Việt-Anh

 1. HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ PHÁP LÝ
  LEGAL SERVICE CONTRACT

  Hợp đồng dịch vụ tư vấn và pháp lý này (sau đây gọi là “Hợp Đồng”) được lập và ký 
  ngày __ tháng ___ năm 20___ bởi và giữa: 
  This   contract   (herein   after   referred   to   as   “Contract”)   is   made   and   enterred   into   on  
  [date/month/year] by and between:

  BÊN A/PART A: [KHÁCH HÀNG/CLIENT] Địa chỉ/ Address :
  Điện thoại/ Tel :
  Fax :
  Đại diện bởi/  :
  Represented by
  Chức vụ/ Position :

  (sau đây gọi tắt là “Bên A” hoặc “Công Ty” tùy từng trường hợp/ hereinafter referred 
  to as “Part A” or “Company”)

  BÊN B/ PART B:  [BÊN TƯ VẤN/ CONSULTANT] 
  Địa chỉ/ Address :
  Điện thoại/ Tel :
  Fax :
  Đại diện bởi/  :
  Represented by
  Chức vụ/ Position :

  (sau đây gọi tắt là “Bên B”/ hereinafter referred to as “Part B”)

  XÉT RẰNG/ WHEREAS:
   A) Bên A có nhu cầu chỉ định một hãng luật/tư vấn có đủ năng lực để hỗ trợ Bên A  
  tiến hành các công việc cần thiết để ….…………………… 
  Party   A   wishes   to   retain   a   qualified   law   firm/consultant   to   assist   Party   A  
  in …………
  B) Bên B, một hãng luật chuyên nghiệp của Việt Nam, có đủ năng lực và điều kiện  
  để cung cấp các dịch vụ tư vấn và pháp lý theo yêu cầu của Bên A cho mục đích 
  đã nêu. 
  Party   B,   a   professional   law   firm   in   Vietnam,   is   lisenced   to   provide   any   legal  
  services required by Party A as above­mentioned.

  VÌ VẬY, NAY, Bên A và Bên B TẠI ĐÂY đồng ý ký kết Hợp Đồng này với các điều 
  khoản và các điều  kiện sau đây: 

  1

 2. NOW, THEREFORE, Party A and Party B HEREBY agree to enter into this Contract  
  under following terms and conditions:

  Điều 1. Phạm vi của Hợp Đồng
  Article 1. Scope of the Contract 
  Bên B sẽ cung cấp cho Bên A các tư vấn và hỗ  trợ để đạt được các mục tiêu như  nêu 
  trên. Các công việc cụ thể mà Bên B sẽ tiến hành được quy định tại  Điều 2 dưới đây. 
  Party   B   shall   provide   any   advice   and   assistance   to   Party   A   so   that   the   aforesaid  
  objectives could be achieved.

  Điều 2.  Trách nhiệm của Bên B
  Article 2. Obligations of Party B
  Phạm vi trách nhiệm của Bên B theo Hợp Đồng này sẽ bao gồm: 
  Party B is obliged to:
  2.1 Tư vấn tổng thể các vấn đề pháp lý liên quan đến ………………; 
  Advise any issues on ………………….. ;
  2.2  Soạn   thảo   hồ   sơ   tài   liệu   để   ……………………………..,   gồm   có:
  ………………..
  Draft any documents to ………………………………….., such as :……………………………….
  2.3 Trình nộp hồ  sơ lên các cơ  quan nhà nước có thẩm quyền, tiến hành giải trình  
  cần   thiết   để   đạt   được   các   giấy   phép/phê   duyệt 
  về …………………………………………………….
  Lodge application file  and present any explanation  to competent authorities  in  
  ỏdẻ to obtain any neccessary certification/licenses…
  2.4 Các công việc khác:
  Other related works:
  a. …………………… ;
  b. …………………….;
  Điều 3. Trách nhiệm của Bên A
  Article 3. Obligations of Party A
  3.1 Để  cho Bên B thực hiện các công việc và cung cấp dịch vụ  như  quy định tại 
  Hợp Đồng này một cách có hiệu quả, Bên A có nghĩa vụ  cung cấp cho Bên B 
  các hỗ trợ và tiến hành những công việc sau: 
  In order to facilitate Party B in legal service,  Party A is obliged to:
  a. Uỷ quyền cho Bên B thực hiện các công việc và dịch vụ như được qui đinh  
  tại Hợp Đồng này;
  Authorize Party B to conduct any/all works indicated in the scope of this  
  Contract.
  b. Cung cấp tất cả  các văn bản, tài liệu và các thông tin cần thiết khác theo  
  yêu cầu của Bên B;
  Provide   any   neccessary   document(s)   and   information   at   the   request   of  
  Party B.

  2

 3. c. Tạo điều kiện tốt nhất cho Bên B trong việc trao  đổi/làm  việc với các  
  chuyên gia có liên quan và các cơ quan có thẩm quyền ở Trung  ương và 
  địa phương để thực hiện các công việc của Bên B.
  Create   favorable   conditions   for   Party   B   to   disscuss/deal   with   related  
  expert(s) and national or local State authorities in the course of contract  
  performance.
  3.2 Bên A phải trả cho Bên B phí dịch vụ như được qui định tại Điều 5 dưới đây.
  Party A shall pay service fee to Party B as agreed in Article 5 below.
  Điều 4. Kế hoạch thực hiện công việc và Thời gian dự tính
  Article 4. Work schedule and contract term:
  4.1  Kế hoạch thực hiện công việc/  Work schedule:
     
  Bên A và Bên B tại đây thống nhất rằng kế hoạch thực hiện công việc cho các  
  mục tiêu đã được đặt ra của Bên A đối sẽ  được thực hiện theo trình tự  dưới  
  đây:
  Hereby, the parties mutually agree the following work schedule: 
  a. Chuẩn bị dự thảo tài liệu;
  Drafting required documents included in application file;
  b. Tham vấn với các cán bộ  có liên quan, lấy ý kiến góp ý và đề  xuất của họ 
  về các dự thảo tài liệu nêu trên;
  Consulting relevant officers/experts on the draft of required documents;
  c. Hoàn thiện các bản dự thảo tài liệu cuối cùng;
  Completing and finalizing application file;
  d. Đệ trình hồ sơ lên các cơ quan có thẩm quyền;
  Lodging application file to competent authorities;
  e. Theo dõi quá trình đánh giá và xem xét của các cơ quan có thẩm quyền;
  Following up and reviewing the approval/licensing progress of competent  
  authorities:
  f. Đạt   được   sự   chấp   thuận   về   việc   …………………   từ   cơ   quan   có   thẩm  
  quyền;
  Obtaining results from compentent authorities;
  g. Sau khi đạt được …………… từ cơ quan có thẩm quyền đệ trình bộ Hồ sơ 
  ………. lên cơ quan có thẩm quyền (nếu có);
  Upon   obtaining   result,   lodging   any   other   application   file   (if   any)   to  
  compentent authorities;
  h. Theo dõi qua trình đánh giá và xem xét của các cơ quan có thẩm quyền;
  Following   up   and   updating   consideration   and   approval   process   of  
  competent authorities;
  i. Đạt được sự chấp thuận về việc ……………………….từ cơ quan có thẩm  
  quyền;
  Obtaining approval for………………………..;
    
  4.2  Thời gian dự tính /  Term of service
     

  3

 4. Phụ  thuộc vào việc cung cấp những thông tin, tài liệu một cách đầy đủ  và kịp 
  thời từ Bên A và việc phối hợp chặt chẽ của Bên A trong suốt quá trình Bên B  
  thực hiện các công việc, thời gian dự tính để  Bên B tiến hành các công việc và 
  dịch vụ sẽ theo lịch biểu dưới đây:
  Given that Party A  provides required information and documents in full and on  
  time and closely coordinate with Party B in the course of service performance,  
  term of service is as follows:
  a. Thời gian dự tính cho việc chuẩn bị tài liệu dự  thảo đầu tiên ……………là 
  trong vòng …………. ngày làm việc kể từ ngày ký kết Hợp Đồng này và  
  nhận được tất cả các thông tin/tài liệu cần thiết từ Bên A;
  Application   preparation   shall   be   finished   by   Party   B   within  
  …………….working   days   as   from   the   date   of   receipt   of   all   required  
  information and documents from Party A.
  b. Thời gian dự tính cho việc đạt được chấp thuận và/hoặc phê chuẩn của các 
  cơ   quan   nhà   nước   có   thẩm   quyền   về   việc   ………………..   là 
  ………………. ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận hồ sơ hợp  
  lệ;
  Waiting time for any approval and/or certification of competent authorities  
  regarding………………………..   shall   be   …………..working   days   as   from   the  
  date of receipt of application file by such authorities.
  Điều 5. Phí dịch vụ pháp lý và phương thức thanh toán
  Article 5. Service fee and payment
  5.1 Phí dịch vụ/Service fee
  Xem xét việc thực hiện các công việc của Bên B theo Hợp Đồng này, Bên A sẽ 
  thanh toán cho Bên B một khoản phí dịch vụ  trọn gói là … sẽ  được thanh toán  
  theo tiến độ sau đây:
  Upon considering the scope of work indicated herein, Party A shall pay a package  
  fee of ……………………..:
  a. Lần thanh toán thứ nhất: Khoản tiền trị giá ………………. sẽ được Bên 
  A trả  cho Bên B trong vòng  …………….. ngày kể  từ  ngày ký kết Hợp 
  Đồng này;
  First payment: An amount of…………………………. shall be paid by Party A to  
  Party B within ………………………..days as from the signing date;
  b. Lần thanh toán thứ hai: Khoản tiền trị giá ………….. sẽ được Bên A trả 
  cho Bên B trong vòng …………. ngày kể từ ngày …………;
  Second payment: An amount of ………………… shall be paid by Party A to  
  Party B within ………………………..days as from the date of …………..
  5.1 Phương thức thanh toán/ Payment method
  Tất cả việc thanh toán của Bên A cho Bên B sẽ được thực hiện bằng tiền mặt  
  hoặc chuyển khoản bằng Đồng Việt Nam (theo tỷ giá chuyển khoản được công 
  bố  của Ngân Hàng …………… vào ngày thanh toán) vào tài khoản ngân hàng  
  của Bên B như sau:

  4

 5. Payment shall be made by cash or wire transfer in Vietnam Dong (at the foreign  
  exchange rates posted by [name of bank] at the payment date) to the bank account  
  of Party B with following details:
  Số tài khoản/Bank account number:
  Mở tại/ Openned at:
  Bên thụ hưởng/Beneficiary:

  Điều 6. Thuế và chi phí 
  Article 6. Tax and fees
  Phí dịch vụ trên chưa bao gồm 10% thuế giá trị  gia tăng (VAT), các phí và lệ  phí chính  
  thức nhà nước, chi phí thực tế hợp lý cho văn phòng phẩm, liên lạc quốc tế, đi lại và ăn  
  ở ………….. theo yêu cầu của công việc (nếu có). 
  The foregoing service fee is exclusive  of 10% Value­Added­Tax (VAT), statutory fees,  
  actual expenses for stationery, communication, travel, accommodation, etc (if any). 
  Bất kỳ  khoản tiền thuế, phí và lệ  phí chính thức, và chi phí phát sinh vào ngày hoặc 
  trước ngày Bên B gửi đề  nghị  thanh toán cho việc thanh toán các khoản tiền theo tiến 
  độ nêu trên sẽ được tính cộng vào các khoản tiền thanh toán của lần thanh toán đó.
  Any tax, fees or expenses incurred on or before the date of payment request sent by Party  
  B shall be charged in such payment request..

  Điều 7. Chuyển nhượng 
  Article 7. Assignment
  Các Bên tại đây thống nhất đồng ý rằng bất kỳ Bên nào của Hợp đồng này cũng có thể 
  chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ  của mình theo Hợp đồng này cho (các) bên thứ  ba  
  với điều kiện là việc chuyển nhượng đó phải được sự chấp thuận và đồng ý trước của 
  Bên kia bằng văn bản.
  The parties mutually agree that either party has right to assign its rights and obligations  
  herein to the third party if it is agreed by the parties. 

  Điều 8. Hiệu lực, sửa đổi và chấm dứt Hợp Đồng
  Article 8. Effectiveness, amendment and termination of services 
  8.1 Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
  This Contract takes effect as from the signing date.
  8.2 Hợp Đồng này có thể được sửa đổi bằng văn bản giữa các bên.
  This Contract may be amended and modified only by a written instrument signed  
  by the parties. 
  8.3 Hợp Đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau đây: 
  This Contract shall be terminated in the following cases :
  a. Các Bên đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng;
  All obligations herein are completed.
  b. Các Bên thoả  thuận việc chấm dứt Hợp Đồng này. Trong trường hợp  
  này, cả hai bên sẽ thoả thuận về các điều khoản và điều kiện chấm dứt 
  Hợp Đồng; 

  5

 6. The parties  mutually agree to terminate this  Contract. In this case, the  
  terms or conditions for contract termination shall be agreed by the parties.

  Điều 9. Bảo mật
  Article 9. Confidentiality
  Tất cả trao đổi, thông tin, tài liệu, văn bản, tài liệu và thoả thuận giữa Bên A và Bên B 
  sẽ được coi là tài sản riêng của các bên và sẽ được các bên lưu giữ một cách cẩn mật 
  và mỗi bên chỉ được tiết lộ ra ngoài khi có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia. 
  Any communication, exchange of information and documents and agreements between the  
  parties  shall  be   considered  as   their  private  properties  and  shall   be  confidential.  Any  
  disclosure by a party must be consent in advance by the other party.

  Điều 10. Giải quyết tranh chấp 
  Article 10. Dispute settlement

  Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ  Hợp Đồng này sẽ được giải quyết trước hết bằng  
  việc thương lượng giữa các bên. Trường hợp thương lượng không đạt hiệu quả, các 
  bên có thể yêu cầu Toà án có thẩm quyền của Việt Nam giải quyết tranh chấp. 
  Any   dispute   arising   from   this   Contract   shall   be   settled   by   negotiation.   If   failure   to  
  negotiate, the parties shall request competent court of Vietnam to settle.

  Điều 11. Số bản
  Article 11. Counterparts
  Hợp Đồng này được lập thành hai (02) bộ  gốc; mỗi bộ  gốc gồm một (01) bản bằng  
  Tiếng Anh và một (01) bản bằng tiếng Việt. Các bản có giá trị như  nhau. Mỗi bên giữ 
  một (01) bộ.
  This Contract shall be made into two (02) sets of originals in English and Vietnamese  
  with the same validation. Each party shall keep one (01) set.

  ĐỂ LÀM BẰNG, các bên đồng ý ký Hợp Đồng này vào ngày đã đề cập ở trên.
  IN WITNESS WHEREOF, the parties have executed this agreement on the day and date  
  first above written.

  ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
  REPRESENTATIVE OF PARTY A REPRESENTATIVE OF PARTY B

  6

Download tài liệu Mẫu Hợp đồng dịch vụ tư vấn và pháp lý song ngữ Việt-Anh File Word, PDF về máy