[Download] Tải Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn và pháp lý song ngữ Anh – Việt – Tải về File Word, PDF

Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn và pháp lý song ngữ Anh – Việt

Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn và pháp lý song ngữ Anh – Việt
Nội dung Text: Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn và pháp lý song ngữ Anh – Việt

Download


“Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn và pháp lý song ngữ Anh – Việt” của TaiLieu.VN sẽ góp phần giải đáp những thắc mắc của các bạn về cách soạn thảo hợp đồng dịch vụ bao gồm cả hai ngôn ngữ Anh – Việt. Hi vọng sau khi tham khảo các bạn sẽ soạn thảo cho mình một bản hợp đồng phù hợp với lĩnh vực hoạt động của công ty.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn và pháp lý song ngữ Anh – Việt – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn và pháp lý song ngữ Anh – Việt File Word, PDF về máy

Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn và pháp lý song ngữ Anh – Việt

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn và pháp lý song ngữ Anh – Việt

Nhằm giúp các bạn nắm bắt được cách trình bày và soạn thảo hợp đồng, mời các bạn cùng tham khảo nội dùng đoạn trích “Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn và pháp lý song ngữ Anh – Việt” chi tiết hơn.

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ PHÁP LÝ

LEGAL SERVICE CONTRACT

 
Hợp đồng dịch vụ tư vấn và pháp lý này (sau đây gọi là “Hợp Đồng”) được lập và ký ngày __ tháng ___ năm 20___ bởi và giữa:
This contract (herein after referred to as “Contract”) is made and enterred into on [date/month/year] by and between: 
BÊN a/Part a:       [khách hàng/client]
Địa chỉ/ Address
:
 
Điện thoại/ Tel
:
 
Fax
:
 
Đại diện bởi/ Represented by
:
 
Chức vụ/ Position
:
 
(sau đây gọi tắt là “Bên A”hoặc”Công Ty”tùy từng trường hợp/ hereinafter referred to as “Part A” or “Company”) 
BÊN B/ part b:      [bên tư vẤn/ consultant]
Địa chỉ/ Address
:
 
Điện thoại/ Tel
:
 
Fax
:
 
Đại diện bởi/ Represented by
:
 
Chức vụ/ Position
:
 
(sau đây gọi tắt là “Bên B”/ hereinafter referred to as “Part B”)     
XÉT RẰNG/ WHEREAS:
 A)       Bên A có nhu cầu chỉ định một hãng luật/tư vấn có đủ năng lực để hỗ trợ Bên A tiến hành các công việc cần thiết để ….……………………
            Party A wishes to retain a qualified law firm/consultant to assist Party A in …………
B)        Bên B, một hãng luật chuyên nghiệp của Việt Nam, có đủ năng lực và điều kiện để cung cấp các dịch vụ tư vấn và pháp lý theo yêu cầu của Bên A cho mục đích đã nêu.
            Party B, a professional law firm in Vietnam, is lisenced to provide any legal services required by Party A as above-mentioned.                          
VÌ VẬY, NAY, Bên A và Bên B TẠI ĐÂYđồng ý ký kết Hợp Đồng này với các điều khoản và các điều  kiện sau đây:
NOW, THEREFORE, Party A and Party B HEREBY agree to enter into this Contract under following terms and conditions: 
Điều 1.  Phạm vi của Hợp Đồng
Article 1. Scope of the Contract
Bên B sẽ cung cấp cho Bên A các tư vấn và hỗ trợ để đạt được các mục tiêu như nêu trên. Các công việc cụ thể mà Bên B sẽ tiến hành được quy định tại  Điều 2 dưới đây.
Party B shall provide any advice and assistance to Party A so that the aforesaid objectives could be achieved. 
Điều 2.  Trách nhiệm của Bên B
Article 2. Obligations of Party B
Phạm vi trách nhiệm của Bên B theo Hợp Đồng này sẽ bao gồm:
Party B is obliged to:
2.1       Tư vấn tổng thể các vấn đề pháp lý liên quan đến ………………;
            Advise any issues on ………………….. ;
2.2       Soạn thảo hồ sơ tài liệu để …………………………….., gồm có:………………..
            Draft any documents to ………………………………….., such as :……………………………….
2.3       Trình nộp hồ sơ lên các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tiến hành giải trình cần thiết để đạt được các giấy phép/phê duyệt về …………………………………………………….
            Lodge application file and present any explanation to competent authorities in ỏdẻ to obtain any neccessary certification/licenses…
2.4       Các công việc khác:
            Other related works:
a.                   …………………… ;
b.                  …………………….;
Điều 3. Trách nhiệm của Bên A
Article 3. Obligations of Party A
3.1                Để cho Bên B thực hiện các công việc và cung cấp dịch vụ như quy định tại Hợp Đồng này một cách có hiệu quả, Bên A có nghĩa vụ cung cấp cho Bên B các hỗ trợ và tiến hành những công việc sau:
In order to facilitate Party B in legal service,  Party A is obliged to:
a.                 Uỷ quyền cho Bên B thực hiện các công việc và dịch vụ như được qui đinh tại Hợp Đồng này;
Authorize Party B to conduct any/all works indicated in the scope of this Contract.
b.                Cung cấp tất cả các văn bản, tài liệu và các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu của Bên B;
Provide any neccessary document(s) and information at the request of Party B.
c.                 Tạo điều kiện tốt nhất cho Bên B trong việc trao đổi/làm việc với các chuyên gia có liên quan và các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương để thực hiện các công việc của Bên B.
Create favorable conditions for Party B to disscuss/deal with related expert(s) and national or local State authorities in the course of contract performance.
3.2                Bên A phải trả cho Bên B phí dịch vụ như được qui định tại Điều 5 dưới đây.
Party A shall pay service fee to Party B as agreed in Article 5 below.

Để tham khảo toàn bộ nội dung của “Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn và pháp lý song ngữ Anh – Việt”, các bạn có thể đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn để tải về máy.

Download tài liệu Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn và pháp lý song ngữ Anh – Việt File Word, PDF về máy