[Download] Tải Mẫu hợp đồng dịch vụ thuê trang thiết bị sự kiện – Tải về File Word, PDF

Mẫu hợp đồng dịch vụ thuê trang thiết bị sự kiện

Mẫu hợp đồng dịch vụ thuê trang thiết bị sự kiện
Nội dung Text: Mẫu hợp đồng dịch vụ thuê trang thiết bị sự kiện

Download


Để nắm rõ nội dung của tài liệu “Mẫu hợp đồng dịch vụ thuê trang thiết bị sự kiện”, nhất là những thông tin chính và điều khoản cần thiết của bản hợp đồng này. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu hợp đồng dịch vụ thuê trang thiết bị sự kiện – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu hợp đồng dịch vụ thuê trang thiết bị sự kiện File Word, PDF về máy

Mẫu hợp đồng dịch vụ thuê trang thiết bị sự kiện

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng dịch vụ thuê trang thiết bị sự kiện

Nhằm giúp các bạn thêm kiến thức cũng như kỹ năng soạn thảo hợp đồng, TaiLieu.VN xin giới thiệu “Mẫu hợp đồng dịch vụ thuê trang thiết bị sự kiện”, mời các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
  
 HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ THUÊ TRANG THIẾT BỊ SỰ KIỆN
(Số: ……………./HĐDVTTTBSK)
 
Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại …………………………………………..
Chúng tôi gồm có:
Bên cho thuê (Bên A): …………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………….
Fax: ………………………………………………………………………………………………………………….
Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………
Tài khoản số: ……………………………………………………………………………………………………….
Do ông (bà): ………………………………………………………………………………………………………..
Chức vụ: …………………………………………………………………………………………… làm đại diện.
Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:
1. Chủ thể là vợ chồng:
Ông (Bà): ………………………………………………………………………………………………………….
Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………………
Chứng minh nhân dân số: …………… cấp ngày ……………………… tại …………………………………
Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):
Cùng vợ là bà: ……………………………………………………………………………………………………
Ông (Bà): …………………………………………………………………………………………………………
Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………………
Chứng minh nhân dân số: ………………………… cấp ngày ………………………… tại ………………..
Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú): ……………….
………………………………………………………………………………………………………………………
(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).
2. Chủ thể là hộ gia đình:
Họ và tên chủ hộ: ………………………………………………………………………………………………..
Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………………
Chứng minh nhân dân số: ………………………… cấp ngày …………… tại ………………………………
Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):
Các thành viên của hộ gia đình:
Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………
Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………………
Chứng minh nhân dân số: ………………………… cấp ngày ………………………… tại ………………..
Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):
* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:
Họ và tên người đại diện: …………………………………………………………………………………………
Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………………..
Chứng minh nhân dân số: ………………………… cấp ngày ………………………… tại …………………..
Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú): ………………….
Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ngày …………… do …………………… lập.
3. Chủ thể là tổ chức:
Tên tổ chức: …………………………………………………………………………………………………………
Trụ sở: ……………………………………………………………………………………………………………….
Quyết định thành lập số: ngày …. tháng        ……. năm …… do …………………. cấp.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ngày ……… tháng …….. năm …….. do …………………..cấp.
Số Fax: ……………………………………………………………………………………………………………..
Số điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………
Họ và tên người đại diện: …………………………………………………………………………………………
Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………….
Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………………..
Chứng minh nhân dân số: ………………………. cấp ngày ………………. tại ………………………………
Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ……… ngày ………. do ………………. lập. 
Bên thuê (Bên B): …………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………….
Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………
Fax: …………………………………………………………………………………………………………………..
Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………….
Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………………………..
Do ông (bà): …………………………………………………………………………………………………………
Chức vụ: …………………………………………………………………………………………….. làm đại diện.
Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:
1. Chủ thể là vợ chồng:
Ông (Bà): ………………………………………………………………………………………………………….
Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………………
Chứng minh nhân dân số: ………………………… cấp ngày …………….. tại …………………………….
Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):
… 

Để tải “Mẫu hợp đồng dịch vụ thuê trang thiết bị sự kiện” về máy tham khảo, các bạn bạn vui lòng đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn.

Download tài liệu Mẫu hợp đồng dịch vụ thuê trang thiết bị sự kiện File Word, PDF về máy