[Download] Tải Mẫu hợp đồng dịch vụ thẩm định giá tài sản – Tải về File Word, PDF

Mẫu hợp đồng dịch vụ thẩm định giá tài sản

Mẫu hợp đồng dịch vụ thẩm định giá tài sản
Nội dung Text: Mẫu hợp đồng dịch vụ thẩm định giá tài sản

Download


“Mẫu hợp đồng dịch vụ thẩm định giá tài sản” mà TaiLieu.VN chia sẻ sẽ giúp các bạn hình dung được những thông tin cần thiết của bản hợp đồng dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ hơn cách trình bày và soạn thảo bản hợp đồng này.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu hợp đồng dịch vụ thẩm định giá tài sản – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu hợp đồng dịch vụ thẩm định giá tài sản File Word, PDF về máy

Mẫu hợp đồng dịch vụ thẩm định giá tài sản

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng dịch vụ thẩm định giá tài sản

Dưới đây là đoạn trích của “Mẫu hợp đồng dịch vụ thẩm định giá tài sản”, mời các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
 
 HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN
Số: …………. /HDDVTDG
 
Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại …………………………………….
Chúng tôi gồm có:
BÊN THUÊ DỊCH VỤ (BÊN A): ………………………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Điện thoại: …………………….………………………………………………………………………………
Fax: ……………………………………………………………………………………………………………
Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………..
Tài khoản số: …………………………………………………………………………………………………
Do ông (bà): ………………………………………………………………………………………………….
Chức vụ: ……………………………………………………………………………………… làm đại diện. 
BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (BÊN B): …………………………………………………………………….
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………..
Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………
Fax: ……………………………………………………………………………………………………………
Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………..
Tài khoản số: …………………………………………………………………………………………………
Do ông (bà): ………………………………………………………………………………………………….
Chức vụ: ……………………………………………………………………………………… làm đại diện. 
Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau: 
ĐIỀU 1: NỘI DUNG DỊCH VỤ
Hai bên đồng ý sử dụng và cung cấp dịch vụ thẩm định giá trị tài sản, vật tư, hàng hoá, dịch vụ theo đề nghị tại Công văn hoặc Giấy đề nghị thẩm định giá ngày ………….. tháng …………. năm …………. của ………………………… 
ĐIỀU 2: TÀI SẢN THẨM ĐỊNH, MỤC ĐÍCH THẨM ĐỊNH
2.1. Tài sản yêu cầu thẩm định giá:
Tài sản đề nghị thẩm định giá là …………………………………………………………………………  thuộc gói thầu, dự án ………………………………………………
Chủng loại, số lượng, tiêu chuẩn, đặc điểm kỹ thuật của tài sản, vật tư, hàng hoá, dịch vụ đề nghị thẩm định giá được căn cứ tạm thời theo danh mục tài sản đề nghị thẩm định giá tại Công văn hoặc Giấy đề nghị tại Điều 1 hợp đồng này, trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có sửa đổi, bổ sung thì tuỳ từng trường hợp cụ thể, hai bên sẽ tiến hành thoả thuận, lập biên bản kèm theo hợp đồng này.
2.2. Mục đích thẩm định giá:
Kết quả thẩm định giá dùng để tham khảo, làm cơ sở cho        ……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………… 
ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A
3.1. Nghĩa vụ của Bên A
a) Chịu trách nhiệm đảm bảo hoàn thành các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc được phép tiến hành thuê Bên B thẩm định giá, mục đích thẩm định giá đối với tài sản đã nêu trong Điều 2 của hợp đồng này.
b) Cung cấp cho Bên B kịp thời (không quá 15 ngày tính từ ngày ký hợp đồng), trung thực, đầy đủ các tài liệu về đặc điểm kỹ thuật, đặc điểm pháp lý, các hồ sơ khác có liên quan đến tài sản yêu cầu thực hiện dịch vụ thẩm định giá.
c) Tham khảo các thông tin về dịch vụ thẩm định giá, giá dịch vụ thẩm định giá do Bên B cung cấp trên …………………………………………………………………………………………………
d) Các trường hợp đặc biệt
– Trường hợp tài sản thẩm định là tài sản hữu hình do Bên A đang bảo quản, trông giữ thì phải tạo điều kiện thuận lợi cho Bên B trong việc xem xét, kiểm tra hiện trạng tài sản, cung cấp đầy đủ, trung thực về quá trình sử dụng, bảo quản tại nơi đang bảo quản cất giữ, chịu trách nhiệm về số lượng tài sản.
– Trường hợp tài sản thẩm định là tài sản vô hình như bản quyền sở hữu trí tuệ, phát minh sáng chế, phần mềm, thương hiệu … thì phải cung cấp cho Bên B toàn bộ hồ sơ có liên quan đến tài sản đó từ khi nghiên cứu, phát minh, các kết quả đã ứng dụng trong thực tế … để làm cơ sở thẩm định giá.
– Trường hợp tài sản đề nghị thẩm định là xác định giá trị doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước để cổ phần hoá, thẩm định giá trị doanh nghiệp thì phải cung cấp cho Bên B toàn bộ hồ sơ, tài liệu về pháp lý cho phép thực hiện thẩm định; báo cáo kế toán, quyết toán các thời kỳ … đảm bảo đầy đủ theo quy định hiện hành.
e) Có trách nhiệm sử dụng kết quả thẩm định giá đúng mục đích đã được ghi trong Khoản 2 Điều 2 củahợp đồng này trên cơ sở văn bản trả lời hoặc chứng thư thẩm định giá của Bên B. Nếu sử dụng kết quả thẩm định không đúng với quy định, Bên A phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
f) Khi có kết quả (chứng thư) thẩm định, phải kiểm tra nội dung đã thực hiện trên chứng thư đảm bảo đúng với yêu cầu thẩm định và phải thanh toán đầy đủ theo Khoản 4.3 Điều 4; Điều 5 của hợp đồng này.
3.2. Quyền của Bên A
a) Tham khảo các thông tin về dịch vụ thẩm định giá do Bên B cung cấp trên …………………….., trường hợp chưa rõ ràng thì có quyền yêu cầu Bên B trả lời, cung cấp đủ hồ sơ giấy tờ cần thiết trước khi ký hợp đồng.
b) Có quyền khiếu nại với Bên B đối với các yêu cầu quá mức, không hợp lý về hồ sơ phải cung cấp cho Bên B để phục vụ hoạt động thẩm định liên quan đến tài sản thuê thẩm định đã nêu trong khoản 1Điều 2 của hợp đồng này.
c) Có quyền chứng minh các hồ sơ đã cung cấp cho Bên B đảm bảo trung thực, đầy đủ, chính xác, kịp thời các tài liệu về đặc điểm kỹ thuật, đặc điểm pháp lý, các hồ sơ có liên quan đến tài sản yêu cầu thực hiện dịch vụ thẩm định giá.
d) Có quyền khiếu nại với Bên B những vấn đề chưa rõ ràng trong quá trình thực hiện thẩm định, kết quả thẩm định.
e) Bên A có quyền sử dụng kết quả thẩm định giá đúng mục đích đã được ghi trong khoản 2, Điều 2 củahợp đồng này trên cơ sở văn bản trả lời hoặc chứng thư thẩm định giá của Bên B theo đúng quy định của pháp luật.
Các bạn vui lòng đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn và tải “Mẫu hợp đồng dịch vụ thẩm định giá tài sản” về máy để xem tiếp nội dung còn lại.

Download tài liệu Mẫu hợp đồng dịch vụ thẩm định giá tài sản File Word, PDF về máy