[Download] Tải Mẫu hợp đồng dịch vụ đào tạo – Tải về File Word, PDF

Mẫu hợp đồng dịch vụ đào tạo

Mẫu hợp đồng dịch vụ đào tạo
Nội dung Text: Mẫu hợp đồng dịch vụ đào tạo

Download


“Mẫu hợp đồng dịch vụ đào tạo” trình bày những điều khoản mà đại diện các bên đã thống nhất và thỏa thuận với nhau. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu chi tiết hơn để nắm rõ nội dung chính cần được trình bày trong bản hợp đồng dịch vụ.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu hợp đồng dịch vụ đào tạo – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu hợp đồng dịch vụ đào tạo File Word, PDF về máy

Mẫu hợp đồng dịch vụ đào tạo

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng dịch vụ đào tạo

 Mời các bạn cùng tham khảo đoạn trích của “Mẫu hợp đồng dịch vụ đào tạo” dưới đây để nắm rõ nội dung hơn.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-***———–
 
 HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO
Số                /…….-NHCT
Căn cứ Bộ luật dân sự của nước CHXHCN Việt Nam năm 2005
Hôm nay, ngày…tháng…năm 20…. tại……………….., chúng tôi gồm có:
BÊN A: 
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..            
Điện thoại:………………………………………………..          Fax:……………………………….                 
Đại diện: Ông/Bà : …………………………………  – Chức vụ:………………………………..                        
Mã số thuế:   ……………………………………………………………………………………………..
Tài khoản số:……………………………………………………………………………………………..            
BÊN B:           ……………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..                       
Điện thoại: ……………………………………………….. Fax:                                                              
Đại diện: Ông/Bà:                                                             – Chức vụ:………………..
Mã số thuế:                                                                                                                          
Tài khoản số:Cùng thoả thuận, ký kết Hợp đồng Dịch vụ Đào tạo (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”) với các điều khoản cụ thể như sau:
 Điều 1: Nội dung hợp đồng
Bên B cung cấp dịch vụ đào tạo cho Bên A về các vấn đề pháp luật liên quan đến hoạt động của ngân hàng. Cụ thể như sau:
– Nội dung đào tạo: Đào tạo những kiến thức cơ bản về pháp luật liên quan đến hoạt động của ngân hàng bao gồm các chuyên đề được quy định tại phụ lục của Hợp đồng.
– Hình thức đào tạo: đào tạo tập trung hoặc đào tạo không tập trung, hoặc kết hợp cả hai hình thức.
– Thời gian đào tạo: Công việc được thực hiện trong vòng 1….ngày kể từ ngày …/…/20…. đến ngày…./…./20…..
– Thời gian học cụ thể:  được quy định tại phụ lục của hợp đồng này.
– Địa điểm đào tạo: do Bên A bố trí tại Hà Nội
 Điều 2: Quyền hạn và trách nhiệm của Bên A
Trong phạm vi thực hiện Hợp đồng này, Bên A có những quyền hạn và trách nhiệm như sau:
2.1. Trách nhiệm
– Thông báo cho Bên B địa điểm đào tạo trước ngày đào tạo ít nhất 7 (bảy) ngày.
– Đảm bảo công tác chuẩn bị về địa điểm (đảm bảo cho ngồi, đủ ánh sáng, điện nước…), thiết bị giảng dạy (thiết bị âm thanh, máy chiếu, màn chiếu, máy tính).
– Phối hợp với Bên B xây dựng kế hoạch tập huấn cụ thể
– Thanh toán phí dịch vụ đào tạo cho Bên B sau khi nhận được hoá đơn GTGT của Bên B.
– Cung cấp ảnh (cỡ 3×4) và các thông tin cá nhân của học viên
– Photo tài liệu phục vụ lớp tập huấn theo tài liệu gốc do Bên B cung cấp;
2.2. Quyền hạn
– Giám  sát và đôn đốc việc thực hiện các công việc của Bên B.
– Được yêu cầu Bên B thông báo đầy đủ về tiến độ công việc.
 Điều 3. Quyền hạn và trách nhiệm của Bên B
Trong phạm vi thực hiện Hợp đồng này, Bên B có những quyền hạn và trách nhiệm như sau:
3.1. Trách nhiệm
– Xây dựng và thiết kế chương trình đào tạo theo Điều 1;
– Phối hợp với Bên A xây dựng kế hoạch tập huấn cụ thể;
– Đảm bảo giảng viên và nội dung đào tạo đã nêu tại Điều 1 Hợp đồng;
– Cung cấp các tài liệu giảng dạy cho bên A, bao gồm bài giảng, tài liệu mẫu;
– Phối hợp với bên A quản lý, theo dõi tiến độ thực hiện Hợp đồng;
– Giải đáp thắc mắc cho Bên A về nội dung đào tạo nêu tại Điều 1 (nếu có);
– Cử các chuyên gia, cán bộ có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm để theo dõi công việc;
– Cấp chứng chỉ cho học viên theo danh sách do Bên A cung cấp;
– Phát hành hoá đơn giá trị gia tăng cho Bên A.
3.2.  Quyền hạn
– Được yêu cầu Bên A cung cấp các tài liệu, tư liệu cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng;
– Được quyền yêu cầu Bên A tạm ứng và thanh toán phí dịch vụ tư vấn, các chi phí phát sinh khác theo quy định tại hợp đồng này.

Để xem tiếp nội dung tiếp theo của “Mẫu hợp đồng dịch vụ đào tạo”, các bạn có thể đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn để tải về máy.

Download tài liệu Mẫu hợp đồng dịch vụ đào tạo File Word, PDF về máy