[Download] Tải Mẫu hợp đồng cộng tác viên – Tải về File Word, PDF

Mẫu hợp đồng cộng tác viên

Mẫu hợp đồng cộng tác viên
Nội dung Text: Mẫu hợp đồng cộng tác viên

Download


Mẫu hợp đồng cộng tác viên ở giúp các bạn đang có nhu cầu làm cộng tác viên. Mời bạn kham khảo tài liệu “Mẫu hợp đồng cộng tác viên” để biết được cách soạn một bản hợp đồng, bên cạnh đó bạn sẽ biết được cách trình bày nội dung trong bản hợp đồng rõ ràng và chi tiết nhất.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu hợp đồng cộng tác viên – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu hợp đồng cộng tác viên File Word, PDF về máy

Mẫu hợp đồng cộng tác viên

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng cộng tác viên

 1. TÊN ĐƠN VỊ: CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
   HUYỆN ỦY CHƯƠNG MỸ NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
    Chương Mỹ, ngày 04  tháng 5  năm 2017

  HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC VIÊN
  ­­­­­­­­­­­­­

  BÊN A: Ban Thường vụ Huyện ủy Chương Mỹ
  Đại diện là: Đồng chí Lê Trọng Khuê
  Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy
  Địa chỉ: Huyện  ủy Chương Mỹ  số  108, khu Bắc Sơn, thị  trấn Chúc Sơn, 
  huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội.
  Điện thoại: (04)33 866 008 ­ Fax: (04) 33 717 801
  BÊN B: Ông Nguyễn Quang Dũng
  Sinh ngày 22 tháng 4 năm 1957
  Quốc tịch: Việt Nam
  Nghề nghiệp: Cán bộ nghỉ hưu
  Địa chỉ  thường trú: thôn Ninh Sơn, thị  trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, 
  Thành phố Hà Nội.
  Số Căn cước công dân: 001057006452
  Thoả thuận ký kết hợp đồng cộng tác viên và cam kết làm đúng những điều  
  khoản sau đây:
  Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng
  ­ Ông Nguyễn Quang Dũng làm việc theo loại Hợp đồng Cộng tác viên (có 
  thời hạn).
  ­ Thời gian: Từ  ngày 05 tháng 5 năm 2017 đến hết ngày 04 tháng 5 năm 
  2018
  ­ Địa điểm làm việc (tại đơn vị): Đảng ủy khối Doanh nghiệp huyện Chương  
  Mỹ
  ­ Chức danh chuyên môn (vị trí công tác): Cộng tác viên
  ­ Chức vụ (nếu có): Không có
  ­ Công việc phải làm: Nghiệp vụ  công tác Đảng tại Đảng bộ  khối doanh  
  nghiệp huyện Chương Mỹ  và các công việc có liên quan khác do đồng chí Bí  
  thư Đảng ủy khối doanh nghiệp huyện giao.

 2. 2
  Điều 2: Chế độ làm việc
  ­ Thời gian làm việc: Theo quy định của Nhà nước và của cơ quan.
  ­ Được cấp đồ dùng văn phòng phẩm và sử dụng các thiết bị văn phòng vào 
  mục đích công việc.
  Điều 3: Quyền lợi, nghĩa vụ của Cộng tác viên
  A ­ Quyền lợi
  ­ Phương tiện đi lại làm việc: Do cá nhân tự túc
  ­ Mức lương chính hoặc tiền công: Bằng 02 lần mức lương cơ  sở (ngạch  
  lương hành chính sự nghiệp). Lĩnh tại Văn phòng Huyện ủy Chương Mỹ.
  ­ Phụ cấp: Không có
  ­ Chế độ nâng lương: Không có
  ­ Hình thức trả lương: Bằng tiền mặt.
  ­ Được trả  lương 01 lần vào khoảng thời gian từ ngày 05 đến ngày 15 hàng  
  tháng. 
  ­ Chế độ nghỉ ngơi : theo chế độ hiện hành của Nhà nước và của cơ quan.
  ­ Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế: Không có.
  ­ Chế độ đào tạo: Được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng.
  B ­ Nghĩa vụ
  ­ Trong công việc, chịu sự  điều hành của thủ  trưởng cơ  quan và cán bộ 
  quản lý trực tiếp.
  ­ Hoàn thành mọi công việc được giao và sẵn sàng chấp nhận mọi sự điều 
  động khi có yêu cầu.
  ­ Nắm rõ và chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan.
  ­ Bồi thường vi phạm và vật chất: Cộng tác viên phải có tinh thần trách  
  nhiệm trong công việc, giữ gìn, bảo quản các trang thiết bị làm việc, các tài sản  
  khác của cơ quan. Nếu làm mất, làm hỏng phải bồi thường theo quy định.
  Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của bên sử dụng cộng tác viên
  A ­ Nghĩa vụ
  Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng để 
  Cộng tác viên làm việc đạt hiệu quả. Bảo đảm việc làm cho cộng tác viên theo 
  hợp đồng đã ký.
  B ­ Quyền hạn
  ­ Có quyền điều động cộng tác viên làm  ở  bất kỳ  bộ  phận nào trong cơ 
  quan và tại bất kỳ thời điểm nào trong thời gian hợp đồng này có giá trị.
  ­ Có quyền tạm ngừng việc, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng cộng 
  tác viên và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của pháp luật hiện hành.
 3. 3
  ­ Có quyền đòi bồi thường, khiếu nại tới các cơ  quan liên đới để  bảo vệ 
  quyền lợi của mình nếu cộng tác viên vi phạm Pháp luật Nhà nước, quy định 
  của cơ quan hay các điều khoản của hợp đồng này.
  Điều 5: Những thoả thuận khác
  ­ Khi hợp đồng cộng tác viên này hết hạn mà cộng tác viên vẫn tiếp tục 
  làm việc thì trong thời gian 30 ngày kể từ ngày hết hạn hợp đồng, hai bên phải 
  ký kết hợp đồng mới. Trong thời gian chưa ký hợp đồng mới, hai bên phải tuân 
  theo hợp đồng đã giao kết.
  ­ Trong quá trình thực hiện hợp đồng cộng tác viên nếu một bên có nhu cầu 
  thay đổi nội dung trong hợp đồng phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 07 ngày 
  và bàn bạc, thống nhất ký kết bản phụ lục hợp đồng cộng tác viên theo quy định 
  của Pháp luật. Trong thời gian tiến hành thoả  thuận hai bên vẫn tuân theo hợp  
  đồng cộng tác viên đã ký kết.
  ­ Cộng tác viên đọc kỹ, hiểu rõ và cam kết thực hiện các điều khoản và quy 
  định ghi tại hợp đồng cộng tác viên này.
  Điều 6: Điều khoản thi hành
  ­ Hợp đồng cộng tác viên này làm thành hai bản có giá trị  như  nhau: một 
  bản do cộng tác viên giữ và một bản do bên sử dụng cộng tác viên giữ.
  ­ Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng cộng tác viên thì nội dung của Phụ 
  lục hợp đồng cộng tác viên có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng này.
  ­ Hợp đồng cộng tác viên làm tại Huyện  ủy Chương Mỹ, có hiệu lực từ 
  ngày 04 tháng 5 năm 2017./.

  CỘNG TÁC VIÊN ĐẠI DIỆN BÊN SỬ DỤNG CỘNG TÁC VIÊN
  (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu)

 4. 4

Download tài liệu Mẫu hợp đồng cộng tác viên File Word, PDF về máy