[Download] Tải MẪU HỢP ĐỒNG CHO VAY áp dụng cho vay đối với ngân sách nhà nước – Tải về File Word, PDF

MẪU HỢP ĐỒNG CHO VAY áp dụng cho vay đối với ngân sách nhà nước

MẪU HỢP ĐỒNG CHO VAY áp dụng cho vay đối với ngân sách nhà nước
Nội dung Text: MẪU HỢP ĐỒNG CHO VAY áp dụng cho vay đối với ngân sách nhà nước

Download


Mẫu này áp dụng cho vay đối với ngân sách nhà nước

Bạn đang xem: [Download] Tải MẪU HỢP ĐỒNG CHO VAY áp dụng cho vay đối với ngân sách nhà nước – Tải về File Word, PDF

Mẫu số 01 Ban hành kèm theo Thông tư số 113/2012/TT-BTC ngày 17/07/2012 của Bộ Tài chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————–HỢP ĐỒNG CHO VAY Số ………………………….. Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 nãm 2008; Căn cứ Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2011 của…

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu MẪU HỢP ĐỒNG CHO VAY áp dụng cho vay đối với ngân sách nhà nước File Word, PDF về máy

MẪU HỢP ĐỒNG CHO VAY áp dụng cho vay đối với ngân sách nhà nước

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: MẪU HỢP ĐỒNG CHO VAY áp dụng cho vay đối với ngân sách nhà nước

 1. Mẫu này áp dụng cho vay đối với Mẫu số 01
  ngân sách nhà nước
  Ban hành kèm theo Thông tư số 113/2012/TT-BTC
  ngày 17/07/2012 của Bộ Tài chính

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————

  HỢP ĐỒNG CHO VAY

  Số …………………………..

  Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;

  Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;

  Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 nãm 2008;

  Căn cứ Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý
  tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

  Căn cứ Thông tư số 113/2012/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định chi tiết hoạt
  động đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng các quỹ bảo hiểm do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý;

  Căn cứ đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số…. ngày… tháng… năm….

  Hôm nay, ngày… tháng … năm…, tại………………………………………………………….

  Chúng tôi gồm:

  Bên cho vay: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………..

  Điện thoại: ………………………………………… Fax………………………………………….

  Tài khoản số :…………………………………….. Tại…………………………………………….

  Đại diện: Ông (bà)………………………………………. Chức vụ:………………………………

  Bên vay: Ngân sách nhà nước (đại diện là Bộ Tài chính)

  Địa chi: số 28, Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Điện thoại: ………………………………………… Fax………………………………………….

 2. Tài khoản số………………………………………………………… tại…………………………..

  Đại diện: Ông (bà)………………………………………. Chức vụ:………………………………

  Sau khi thỏa thuận, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đồng ý cho ngân sách nhà nước vay theo các điều khoản đã
  được hai bên thống nhất như sau:

  Điều 1. Số tiền cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay

  1. Số tiền cho vay (bằng số):………………………………………………….. đồng

  (Bằng chữ:…………………………………………………………….. )

  2. Thời hạn cho vay: … năm, được tính kể từ ngày Bảo hiểm xã hội Việt Nam chuyển tiền cho vay (theo
  ngày, tháng, năm ghi trên chứng từ chuyển tiền của Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng phục vụ)

  3. Lãi suất cho vay áp dụng tại thời điểm ký hợp đồng này là….%/năm.

  Điều 2. Thu nợ

  1. Tiền gốc được thanh toán một lần khi đến hạn. Tiền lãi được thanh toán hàng năm; thời điểm thanh toán
  tiền lãi vào ngày tròn năm tính từ khi Bảo hiểm xã hội Việt Nam chuyển tiền cho vay nêu tại khoản 2 Điều
  1 hợp đồng này.

  2. Trường hợp ngày đến hạn trả nợ (gốc, lãi) trùng vào ngày lễ hoặc ngày nghỉ thì ngày trả nợ chuyển sang
  ngày làm việc gần nhất; số ngày tăng thêm này được tính theo mức lãi suất cho vay tại thời điểm đến hạn
  trả nợ (gốc, lãi).

  3. Trước khi đến hạn trả nợ (gốc, lãi) 10 ngày, Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi thông báo thu nợ đến Bộ Tài
  chính để chủ động trong việc trả nợ.

  4. Đến hạn thanh toán tiền lãi, tiền gốc, nếu Bộ Tài chính chậm thanh toán thì cùng với việc phải trả đủ số
  tiền lãi, tiền gốc, Bộ Tài chính còn phải trả lãi đối với số tiền chậm thanh toán theo lãi suất quá hạn bằng
  150% mức lãi suất cho vay tại thời điểm đến hạn trả nợ tương ứng với thời gian chậm trả.

  Điều 3. Phương thức thanh toán:

  1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam chuyển số tiền cho vay vào tài khoản của Ngân sách nhà nước ghi tại hợp
  đồng này theo từng đợt như sau:

  a) Tháng … năm … : ……………………………………………….. đồng

  b) Tháng … năm : …………………………………………………… đồng

  ……………. các lần tiếp theo (nếu có), tuỳ theo yêu cầu của Bộ Tài chính.

  Sau mỗi đợt chuyển tiền, Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi thông báo cho Bộ Tài chính biết để làm cơ sở
  nhận nợ.

  2. Bộ Tài chính chuyển số tiền trả nợ (tiền gốc, lãi) vào tài khoản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ghi tại
  hợp đồng nảy.

 3. Điều 4. Cam kết chung

  1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng.

  2. Các thoả thuận về sửa đổi, bổ sung hợp đồng này phải được thể hiện bằng văn bản của các bên.

  3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Sau khi Bộ Tài chính hoàn trả xong nợ vay (tiền gốc, lãi), hợp
  đồng coi như được thanh lý.

  4. Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

  ĐẠI DIỆN BỘ TÀI CHÍNH ĐẠI DIỆN BHXH VIỆT NAM
  (Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Download tài liệu MẪU HỢP ĐỒNG CHO VAY áp dụng cho vay đối với ngân sách nhà nước File Word, PDF về máy