[Download] Tải Mẫu giấy xác nhận về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân – Tải về File Word, PDF

Mẫu giấy xác nhận về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Mẫu giấy xác nhận về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân
Nội dung Text: Mẫu giấy xác nhận về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu giấy xác nhận về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân – Tải về File Word, PDF

TaiLieu.VN xin giới thiệu tới các bạn “Mẫu đơn xác nhận về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân” được ban hành kèm theo Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD năm 2015 hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu giấy xác nhận về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân File Word, PDF về máy

Mẫu giấy xác nhận về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu giấy xác nhận về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

 1. SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP… CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

  Số: ……………………. ……, ngày …. tháng …. năm ….

  GIẤY XÁC NHẬN

  Về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

  Phòng Đăng ký kinh doanh: ……………………………………………………………………………………………

  Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………………………………………………………

  Điện thoại: …………………………………………………………………Fax: ………………………………………..

  Email: …………………………………………………………………………Website: …………………………………

  Xác nhận:

  Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………………………….

  Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………………………………………………..

  Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ  kê khai nếu không có mã số  doanh nghiệp/mã  
  số thuế): ………………………………………………………………………………………………………………………

  Được cho thuê với các nội dung sau:

  1. Chủ doanh nghiệp tư nhân 

  Họ và tên (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ………………………………………………………………………….

  Sinh ngày: …………………../……./…….Dân tộc: …………………….. Quốc tịch: ………………………..

  Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:…………………………………………………………………………………..

  Số giấy chứng thực cá nhân: …………………………………………………………………………………………

 2. Ngày cấp: ……………………/……./…….Ngày hết hạn: ………../……./……. Nơi cấp: ………………..

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..

  Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………………….

  Điện thoại: …………………………………………………………………Fax: ………………………………………..

  Email: ………………………………………Website: …………………….

  2. Người thuê doanh nghiệp tư nhân

  Họ và tên (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ………………………………………………………………………….

  Sinh ngày: …………………../……./…….Dân tộc: …………………….. Quốc tịch: ………………………..

  Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:…………………………………………………………………………………..

  Số giấy chứng thực cá nhân: …………………………………………………………………………………………

  Ngày cấp: ……………………/……./…….Ngày hết hạn: ………../……./……. Nơi cấp: ………………..

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..

  Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………………….

  Điện thoại: …………………………………………………………………Fax: ………………………………………..

  Email: ………………………………………Website: …………………….

  Trong thời hạn cho thuê, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật  
  với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp. 

  Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG

  ­ Tên, địa chỉ doanh nghiệp; (Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

  ­ ……….;

  ­ Lưu: …..

Download tài liệu Mẫu giấy xác nhận về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân File Word, PDF về máy