[Download] Tải Mẫu giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở y, dược hoặc yhct hợp pháp – Tải về File Word, PDF

Mẫu giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở y, dược hoặc yhct hợp pháp

Mẫu giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở y, dược hoặc yhct hợp pháp
Nội dung Text: Mẫu giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở y, dược hoặc yhct hợp pháp

Download


Mẫu giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở y, dược hoặc yhct hợp pháp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở y, dược hoặc yhct hợp pháp – Tải về File Word, PDF

…………………, ngày ……… tháng ……… năm …………

GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN THỰC HÀNH TẠI CƠ SỞ Y, DƯỢC HOẶC YHCT HỢP PHÁP

Giám đốc /chủ cơ sở : ……………………………………………………………………… Địa chỉ……………………………………………………………………………………………………….. Xác nhận: Ông/ bà: …………………………………………………………….. Sinh năm: …………………………. Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………… Trình độ chuyên môn: …………………………………………………………………… Năm tốt nghiệp:…

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở y, dược hoặc yhct hợp pháp File Word, PDF về máy

Mẫu giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở y, dược hoặc yhct hợp pháp

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở y, dược hoặc yhct hợp pháp

 1. Mẫu giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở y, dược hoặc yhct hợp pháp

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  …………………, ngày ……… tháng ……… năm …………

  GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN THỰC HÀNH

  TẠI CƠ SỞ Y, DƯỢC HOẶC YHCT HỢP PHÁP

  Giám đốc /chủ cơ sở : ………………………………………………………………………

  Địa chỉ………………………………………………………………………………………………………..

  Xác nhận:

  Ông/ bà: …………………………………………………………….. Sinh năm: ………………………….

  Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………

  Trình độ chuyên môn: ……………………………………………………………………

  Năm tốt nghiệp: …………………………………………………………………………………………………..

  Chuyên khoa: …………………………………………………………………………..

  Đã hành nghề chuyên môn: ………………………………………………………………………………..

 2. Chuyên khoa (hoặc công việc chính đã làm): …………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

  Thời gian:……….. năm ……………….. tháng ……………………(từ ngày………….. tháng
  …………năm………. đến ngày …………… tháng …………… năm ……………………………)

  Trong thời gian làm việc tại đơn vị/ cơ sở, Ông /bà: …………………………… đã hoàn
  thành tốt nhiệm vụ được giao.

  Giấy xác nhận này để bổ túc hồ sơ đăng ký hành nghề …………………….tư nhân.

  ………………………………………………………………………………….

  GIÁM ĐỐC/CHỦ CƠ SỞ
  (Ký tên, đóng dấu)

  Ghi chú:

  – Nếu cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đã công tác hoặc thực hành tại
  nhiều cơ sở thì mỗi cơ sở xác nhận một giấy riêng.

  – Nếu giấy xác nhận thời gian thực hành do cơ sở tư nhân cấp thì phải kèm theo bản sao
  hợp pháp Hợp đồng lao động hoặc Sổ bảo hiểm xã hội cùng thời gian xác nhận.

Download tài liệu Mẫu giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở y, dược hoặc yhct hợp pháp File Word, PDF về máy