[Download] Tải Mẫu Giấy xác nhận đã nhận đơn kháng cáo (Mẫu số: 55-DS) – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Giấy xác nhận đã nhận đơn kháng cáo (Mẫu số: 55-DS)

Mẫu Giấy xác nhận đã nhận đơn kháng cáo (Mẫu số: 55-DS)
Nội dung Text: Mẫu Giấy xác nhận đã nhận đơn kháng cáo (Mẫu số: 55-DS)

Download


Mẫu Giấy xác nhận đã nhận đơn kháng cáo (Mẫu số: 55-DS) được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Giấy xác nhận đã nhận đơn kháng cáo (Mẫu số: 55-DS) – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Giấy xác nhận đã nhận đơn kháng cáo (Mẫu số: 55-DS) File Docx, PDF về máy

Mẫu Giấy xác nhận đã nhận đơn kháng cáo (Mẫu số: 55-DS)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Giấy xác nhận đã nhận đơn kháng cáo (Mẫu số: 55-DS)

 1. Mẫu số 55­DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ­HĐTP ngày 13 tháng 01 năm  
  2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

  TÒA ÁN NHÂN DÂN……….(1) CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  Số:…../GB­TA
            ….., ngày…… tháng …… năm…… 

                                                                    
  GIẤY XÁC NHẬN
  ĐàNHẬN ĐƠN KHÁNG CÁO

          Kính gửi:(2)…………………………………………………………………………………..
          Địa chỉ:(3)……………………………………………………………………………………..
  Tòa án nhân dân…………………………đã nhận được đơn kháng cáo đề ngày…… 
  tháng……năm………..của(4)……………..nộp trực tiếp (hoặc do tổ  chức dịch vụ  bưu  
  chính hoặc Tòa án cấp phúc thẩm chuyển đến) ngày…… tháng ……năm……… 
  Kháng cáo bản án (quyết định) sơ thẩm số…/…/…­ST(5)… ngày… tháng … năm… 
  của Tòa án nhân dân(6)…………………………………………………………………………………
  Tòa án sẽ  tiến hành xem xét đơn kháng cáo theo quy định của pháp luật tố  tụng 
  dân sự.

  Nơi nhận: THẨM PHÁN
  ­ Như trên; (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
  ­ Lưu hồ sơ vụ án.

 2. Hướng dẫn sử dụng mẫu số 55­DS: 
  (1) Ghi tên Tòa án nhân dân có bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo. Nếu là Tòa án nhân dân 
  cấp huyện thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào 
  (ví dụ: Toà án nhân dân huyện Y, tỉnh ĐN); nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Tòa án  
  nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội).
  (2) Nếu người kháng cáo là cá nhân, thì ghi họ tên của cá nhân đó; nếu người kháng cáo là cơ 
  quan, tổ  chức thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó (ghi như  đơn kháng cáo); nếu người kháng cáo là  
  người được đương sự uỷ quyền thì ghi họ tên của người được uỷ  quyền và ghi rõ đại diện theo uỷ 
  quyền của ai theo giấy uỷ  quyền ngày….tháng….năm….nào (ví dụ: Kính gửi: Ông Trần Văn B là  
  người đại diện theo uỷ quyền của Công ty TNHH C theo giấy uỷ quyền ngày 10­02­2017). Cần lưu ý 
  đối với cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ:  
  Kính gửi: Anh Trần Văn B).
  (3) Nếu người kháng cáo là cá nhân, thì ghi đầy đủ  địa chỉ  nơi cư  trú (ví dụ: Kính gửi: Ông  
  Nguyễn Văn A trú tại thôn B, xã C, huyện H, tỉnh T); nếu là cơ  quan, tổ  chức, thì ghi địa chỉ  trụ  sở 
  chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Kính gửi: Công ty TNHH Hoàng Giang có trụ  sở tại số 20 phố 
  NP, quận Đ, thành phố H).
  (4) Nếu là cá nhân thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị như hướng dẫn tại  
  điểm (2) mà không phải ghi họ tên (ví dụ: của Ông; của Bà;…); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên  
  của cơ quan, tổ chức đó như hướng dẫn tại điểm (2).
  (5) Ô thứ nhất ghi số bản án, ô thứ hai ghi năm ra bản án, ô thứ ba ghi ký hiệu loại bản án (ví  
  dụ: Nếu là bản án giải quyết tranh chấp về dân sự năm 2017 có số 100 thì ghi: “Số:100/2017/DS­ST”;  
  nếu   là   bản   án   giải   quyết   tranh   chấp   về   hôn   nhân   và   gia   đình   năm   2017   có   số   108   thì   ghi:  
  “Số:108/2017/HNGĐ­ST”; nếu là bản án giải quyết tranh chấp về kinh doanh, thương mại năm 2017  
  có số  110 thì ghi: “Số:110/2017/KDTM­ST”; nếu là bản án giải quyết tranh chấp về  lao động năm  
  2017 có số 115 thì ghi: “Số:115/2017/LĐ­ST”).
  (6) Ghi tên Tòa án nhân dân có bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo theo hướng dẫn tại điểm 
  (1).

Download tài liệu Mẫu Giấy xác nhận đã nhận đơn kháng cáo (Mẫu số: 55-DS) File Docx, PDF về máy