[Download] Tải Mẫu Giấy xác nhận đã nhận đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm (Mẫu số: 85-DS) – Tải về File Word, PDF

Mẫu Giấy xác nhận đã nhận đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm (Mẫu số: 85-DS)

Mẫu Giấy xác nhận đã nhận đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm (Mẫu số: 85-DS)
Nội dung Text: Mẫu Giấy xác nhận đã nhận đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm (Mẫu số: 85-DS)

Download


Mẫu Giấy xác nhận đã nhận đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm (Mẫu số: 85-DS) được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Giấy xác nhận đã nhận đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm (Mẫu số: 85-DS) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Giấy xác nhận đã nhận đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm (Mẫu số: 85-DS) File Word, PDF về máy

Mẫu Giấy xác nhận đã nhận đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm (Mẫu số: 85-DS)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Giấy xác nhận đã nhận đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm (Mẫu số: 85-DS)

 1. Mẫu số 85­DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ­HĐTP ngày 13 tháng 01 năm  
  2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

  TÒA ÁN NHÂN DÂN……(1) CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

  Số: …../GXN …, ngày…… tháng …… năm……  

  GIẤY XÁC NHẬN
  ĐàNHẬN ĐƠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT 
  THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM

  Kính gửi: (2)…..……………………………………………………
  Địa chỉ: (3)………………………………………………………….
  Tòa án nhân dân tối cao/Tòa án nhân dân cấp cao …………….. nhận được đơn đề 
  ngày …. tháng …. năm …… của ……………..(4)  nộp trực tiếp (hoặc do tổ chức dịch vụ bưu  
  chính chuyển đến).
  Về   việc   đề   nghị   Chánh   án   (Tòa   án   nhân   dân   tối   cao/Tòa   án   nhân   dân   cấp 
  cao   ………….)   xem   xét   theo   thủ   tục   giám   đốc   thẩm   đối   với   Bản   án   (Quyết   định) 
  số………………. ngày…. tháng …. năm ……. của Tòa án ……………………… đã có hiệu lực 
  pháp luật.
  Tòa án nhân dân tối cao/Tòa án nhân dân cấp cao ………….. sẽ tiến hành xem xét đơn 
  đề nghị kháng nghị theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

    Nơi nhận: CHÁNH ÁN(5)
  ­ Như trên;
  ­ Lưu: VT, ….

 2. Hướng dẫn sử dụng mẫu số 85­DS: 
  (1) Ghi tên Tòa án nhân dân nhận đơn đề nghị; nếu là Tòa án nhân dân cấp cao thì ghi rõ Tòa án 
  nhân dân cấp cao nào (ví dụ: Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng).
  (2) và (3) Nếu là cá nhân thì ghi họ tên và địa chỉ của người đề nghị kháng nghị; nếu là cơ quan,  
  tổ chức thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đề nghị (ghi theo đơn đề nghị kháng nghị). Cần  
  lưu ý đối với cá nhân thì tùy theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví  
  dụ: Kính gửi: Ông Nguyễn Văn A).
  (4) Nếu là cá nhân thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị như hướng dẫn tại điểm  (2) mà 
  không phải ghi họ tên (ví dụ: của Ông; của Bà;…); nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên của cơ quan, tổ chức  
  đó như hướng dẫn tại điểm (2).
  (5) Trường hợp Chánh án phân công cho người có thẩm quyền ký thay, ký thừa lệnh, ký thừa ủy 
  quyền thì người đó ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu Tòa án.

Download tài liệu Mẫu Giấy xác nhận đã nhận đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm (Mẫu số: 85-DS) File Word, PDF về máy