[Download] Tải Mẫu giấy ủy quyền sử dụng xe máy – Tải về File Word, PDF

Mẫu giấy ủy quyền sử dụng xe máy

Mẫu giấy ủy quyền sử dụng xe máy
Nội dung Text: Mẫu giấy ủy quyền sử dụng xe máy

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu giấy ủy quyền sử dụng xe máy – Tải về File Word, PDF

TaiLieu.VN xin giới thiệu “Mẫu giấy ủy quyền sử dụng xe máy” dành cho cá nhân là người có quan hệ đặc biệt với người được ủy quyền cho mượn phương tiện sử dụng và 2 bên tự chịu mọi trách nhiệm khi có tranh chấp phát sinh. Mẫu giấy ủy quyền sử dụng phương tiện cũng là mẫu giấy ủy quyền cá nhân với mục đích sử dụng dành cho người mượn phương tiện sử dụng, đi lại. Mời các bạn cùng tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu giấy ủy quyền sử dụng xe máy File Word, PDF về máy

Mẫu giấy ủy quyền sử dụng xe máy

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu giấy ủy quyền sử dụng xe máy

 1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ­­­­­­­­­­­­­­ o0o ­­­­­­­­­­­­­­

  GIẤY ỦY QUYỀN
  (Dành cho cá nhân)

  ­ Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  ­ Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

  …………………………., ngày…..tháng……năm…….; chúng tôi gồm có:

  I. BÊN ỦY QUYỀN: 

  Họ tên: …………………………………………………………………………………………………………….

  Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………..

  Số CMND:……………………………….cấp ngày:………………………….nơi cấp: ………………..

  Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………………………..

  Quan hệ: Là …………………………………..của người được ủy quyền.

  II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 

  Họ tên: …………………………………………………………………………………………………………….

  Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………..

  Số CMND:……………………………….cấp ngày:………………………….nơi cấp: ………………..

  Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………………………..

  Quan hệ: Là……………………………………của người ủy quyền.

  III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

  Ủy quyền sử dụng phương tiện xe máy……………………..Biển kiểm soát …………giấy 
  đăng kí lần đầu số…………….do công an tỉnh ……………cấp ngày …………………….

  IV. CAM KẾT

 2. ­ Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin 
  ủy quyền ở trên.

  ­ Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên  
  tự giải quyết.

  Giấy  ủy quyền trên được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ  01 bản, lưu văn phòng  
  công chứng 01 bản.

  BÊN ỦY QUYỀN BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

  ………………………… ……………………………

  XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

  ………………………………………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Download tài liệu Mẫu giấy ủy quyền sử dụng xe máy File Word, PDF về máy