[Download] Tải Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền – Tải về File Word, PDF

Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền

Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền
Nội dung Text: Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền

Download


Tham khảo tài liệu “Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền” là mẫu giấy được sử dụng trong các giao dịch dân sự như ủy quyền nhận tiền đặt cọc, ủy quyền nhận gửi tiền, ủy quyền nhận lương hưu, … theo thỏa thuận hoặc hợp đồng. Mời các bạn tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền File Word, PDF về máy

Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền

 1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số:……../2014/UQ/…..
                                                                        ……………….., ngày…..tháng……năm………

  GIẤY ỦY QUYỀN
     V/v Nhận tiền đặt cọc hợp đồng ……………..

  ­ Căn cứ nhu cầu, khả năng và thỏa thuận của các Bên,

  Bên ủy quyền (Bên A):
  …………………………………………………………………………………………………………………  
  ­ Mã số thuế             :………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………
  ­ Đại diện : ……………………………. Chức vụ: ………………………………….
  ­ Địa chỉ : …………………………………………………………………………………
  ­ Điện thoại : ……………………………. Fax:…………………………………………..
  ­ Tài khoản số : ……………………………. tại Ngân hàng ……………………………

  Bên được ủy quyền (Bên B):

  …………………………………………………………………………………………………………………
  ­ Mã số thuế : …………………………………………………………………………………
  ­ Đại diện : ……………………………. Chức vụ: ………………………………….
  ­ Địa chỉ : …………………………………………………………………………………
  ­ Điện thoại : …………………………….Fax:……………………………………………
  ­ Tài khoản số : …………………………….tại Ngân hàng……………………………..

  Sau khi tiến hành thỏa thuận, các Bên đồng ý lập Giấy  ủy quyền này theo các 
  nội dung sau đây:

  Điều 1. Nội dung ủy quyền
  1. Mục đích ủy quyền: ……………………………
  2. Bên B có quyền thay mặt Bên A trực tiếp nhận từ  khách hàng số  tiền đặt cọc 
  thông qua chuyển khoản hoặc bằng tiền mặt.
  3. Số tiền nêu tại khoản 1 phải là Đồng Việt Nam và là cố định. Bên B không có 
  quyền nhận từ khách hàng số tiền ít hơn hoặc nhiều hơn số tiền này. 
  4. Việc giao nhận tiền đặt cọc nêu tại Khoản 1 Điều này phải theo đúng trình tự 
  quy định tại Hợp đồng số………. và Bên B phải lập văn bản Thỏa thuận đặt cọc  
  theo mẫu của Bên A.

 2. Điều 2. Phạm vi ủy quyền
  1. Nội dung ủy quyền nêu tại Điều 1 chỉ có hiệu lực trong phạm vi công việc các 
  Bên đã thỏa thuận tại Hợp đồng số…..và chỉ  áp dụng đối với các căn hộ được 
  giới hạn bởi nội dung Hợp đồng này.
  2. Quyền và nghĩa vụ  của các Bên trong quá trình khách hàng đăng ký và đặt cọc  
  phải tuân theo nội dung Hợp đồng số………………………….

  Điều 3. Thù lao ủy quyền
  Việc ủy quyền giữa các Bên không có thù lao.

  Điều 4. Hiệu lực ủy quyền
  1. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày các Bên ký kết.
  2. Giấy ủy quyền này sẽ hết hiệu lực đồng thời khi Hợp đồng đặt cọc ……….. hết 
  hiệu lực hoặc tại một thời điểm theo quyết định đơn phương của Bên A.
  3. Giấy ủy quyền này là phần không thể tách rời của Hợp đồng đặt cọc.

  BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN BÊN ỦY QUYỀN
  TM.….………. TM.….……….

  ……………….………. ……………….……….

Download tài liệu Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền File Word, PDF về máy