[Download] Tải Mẫu giấy ủy quyền (làm việc với cơ quan thuế, cơ quan nhà nước khác) – Tải về File Word, PDF

Mẫu giấy ủy quyền (làm việc với cơ quan thuế, cơ quan nhà nước khác)

Mẫu giấy ủy quyền (làm việc với cơ quan thuế, cơ quan nhà nước khác)
Nội dung Text: Mẫu giấy ủy quyền (làm việc với cơ quan thuế, cơ quan nhà nước khác)

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu giấy ủy quyền (làm việc với cơ quan thuế, cơ quan nhà nước khác) – Tải về File Word, PDF

TaiLieu.VN xin gửi đến các bạn “Mẫu giấy ủy quyền công ty (làm việc với cơ quan thuế, cơ quan nhà nước khác)” được chúng tôi sưu tầm và tuyển chọn, là biểu mẫu sử dụng khi cá nhân thay mặt công ty/doanh nghiệp đến làm việc với cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước khác. Mời các bạn tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu giấy ủy quyền (làm việc với cơ quan thuế, cơ quan nhà nước khác) File Word, PDF về máy

Mẫu giấy ủy quyền (làm việc với cơ quan thuế, cơ quan nhà nước khác)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu giấy ủy quyền (làm việc với cơ quan thuế, cơ quan nhà nước khác)

 1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ­­­­­­­­­ o0o ­­­­­­­­­ 
  ………, ngày ….. tháng ….. năm ……….

  GIẤY ỦY QUYỀN

  I. THÔNG TIN NGƯỜI ỦY QUYỀN
  Họ tên: …………………………………………………………………………………………………………………………….
  Ngày sinh: ………………………………………………………………………………………………………………………..
  Địa chỉ thường chú: …………………………………………………………………………………………………………..
  Số CMND:………………………………………………………….Cấp ngày: ……………………………………………
  Tại: …………………………………………………………………………………………………………………………………
  Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………………………….
  Đơn vị: …………………………………………………………………………………………………………………………….
  Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………………………………..
  II. THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
  Họ tên: …………………………………………………………………………………………………………………………….
  Ngày sinh: ………………………………………………………………………………………………………………………..
  Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………………………
  Số CMND:………………………………………………………….Cấp ngày: ……………………………………………
  Tại: …………………………………………………………………………………………………………………………………
  Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………………………….
  III. NỘI DUNG, PHẠM VI ỦY QUYỀN
  Người nhận ủy quyền được quyền đại diện cho người ủy quyền ký biên bản vi phạm pháp  
  luật về thuế do Chi cục Thuế …………………………. lập.
  IV. THỜI HẠN ỦY QUYỀN
  Việc ủy quyền này có hiệu lực từ ngày …………………………… đến ngày …………………………………
  Người ủy quyền cam kết đã biết rõ những nội dung nêu trên và chịu trách nhiệm trước pháp 
  luật về việc ủy quyền này.

  NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN NGƯỜI ỦY QUYỀN
  (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 2. Lưu ý: ­ Đính kèm CMND bản chính và bản photo của người nhận ủy quyền.
  ­ Đính kèm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản photo.
  ­ Thời hạn  ủy quyền được quy định tại khoản 2 Điều 152 của Bộ  Luật Dân sự  số 
  33/2005/QH11 ngày 14/06/2005.

Download tài liệu Mẫu giấy ủy quyền (làm việc với cơ quan thuế, cơ quan nhà nước khác) File Word, PDF về máy