[Download] Tải Mẫu giấy ủy quyền là người đại diện theo pháp luật – Tải về File Word, PDF

Mẫu giấy ủy quyền là người đại diện theo pháp luật

Mẫu giấy ủy quyền là người đại diện theo pháp luật
Nội dung Text: Mẫu giấy ủy quyền là người đại diện theo pháp luật

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu giấy ủy quyền là người đại diện theo pháp luật – Tải về File Word, PDF

Tham khảo tài liệu “Mẫu giấy ủy quyền là người đại diện theo pháp luật” là mẫu giấy được sử dụng trong trường hợp cá nhân hay tổ chức ủy quyền chu người am hiểu về pháp luật thực hiện các giao dịch dân sự. Mẫu uy quyền gồm các thông tin như thông tin của bên ủy quyền, chức danh, nội dung ủy quyền, thời hạn ủy quyền… Mời các bạn tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu giấy ủy quyền là người đại diện theo pháp luật File Word, PDF về máy

Mẫu giấy ủy quyền là người đại diện theo pháp luật

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu giấy ủy quyền là người đại diện theo pháp luật

 1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ­­­­­ooo0ooo­­­­­

  GIẤY ỦY QUYỀN

  Bên ủy quyền (Bên A):………………………………………………………………………………………..

  Ông (Bà): …………………………………………………………………………………………………………..

  Chức danh: Giám đốc

  Là người đại diện theo pháp luật của ……………………………………………………………………..

  Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………….

  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ………………..Do Phòng Đăng ký kinh doanh cấp 
  ngày………………

  Bên nhận ủy quyền (Bên B):

  Ông (Bà): …………………………………………………………………………………………………………..

  Ngày sinh: ………………………………………………………………………………………………………….

  Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………………………….

  Do Công an……………………Cấp ngày: ……/…./……..

  Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………….

  ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

  Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau đây:

  Liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư để nộp hồ sơ và ký nhận kết 
  quả.

  ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

  Kể từ ngày … tháng … năm ………. đến ngày …. tháng …… năm ………. .

  ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

  Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 2. 1. Bên A chịu trách nhiệm cho Bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền

  2. Bên thực hiện công việc theo ủy quyền phải báo cho Bên A về việc thực hiện công 
  việc nêu trên

  3. Việc giao kết Giấy này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc

  4. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này.

  ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

  1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và 
  hậu quả pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này.

  2. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong 
  Giấy và ký vào Giấy ủy quyền này.

  3. Giấy này có hiệu lực từ ngày hai bên ký.

  ….……. ngày …… tháng …… năm 2012

  Bên ủy quyền Bên nhận ủy 
  quyền
  (ký, đóng dấu, ghi rõ họ 
  tên) (ký, ghi rõ họ tên)

  NGUYỄN VĂN A NGUYỄN THỊ B

  (Lưu ý: Nếu văn bản ủy quyền từ 2 trang trở lên Doanh nghiệp phải đóng dấu giáp lai)

Download tài liệu Mẫu giấy ủy quyền là người đại diện theo pháp luật File Word, PDF về máy