[Download] Tải Mẫu giấy ủy quyền đòi nợ – Tải về File Word, PDF

Mẫu giấy ủy quyền đòi nợ

Mẫu giấy ủy quyền đòi nợ
Nội dung Text: Mẫu giấy ủy quyền đòi nợ

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu giấy ủy quyền đòi nợ – Tải về File Word, PDF

TaiLieu.VN xin giới thiệu “Mẫu giấy ủy quyền đòi nợ” là mẫu văn bản ủy quyền đòi nợ, bao gồm những nội dung: thông tin về bên ủy quyền, thông tin về bên nhận ủy quyền, nội dung ủy quyền thực hiện. Mời các bạn tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu giấy ủy quyền đòi nợ File Word, PDF về máy

Mẫu giấy ủy quyền đòi nợ

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu giấy ủy quyền đòi nợ

 1. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

  GIẤY ỦY QUYỀN

  (V/v thu hồi nợ……..theo hợp đồng số……………..)

  Hôm nay, ngày………..tháng………… năm…….., tại địa chỉ: ………………………………………………..

  Bên ủy quyền (Sau đây gọi là Bên A): ………………………………………………………………………..

  CMND số: ……………………… , ngày cấp …………………….. , nơi cấp ……………………………………

  Nơi ĐKHKTT: …………………………………………………………………………………………………………

  Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………….

  Bên nhận ủy quyền (Sau đây gọi là Bên B):…………………………………………………………………

  CMND số: …………………………. , ngày cấp ………………………………… , nơi cấp ……………………

  Nơi ĐKHKTT: ………………………………………………………………………………………………………… :

  Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………….

  Theo biên bản xác nhận nợ lập ngày…………….tháng…………năm…………, tại ……………………….

  Ông ……………………………….. (Giám đốc Công ty Cổ Phần ) có vay của bà …………………
  tiền mặt, nhằm mục đích …… , cụ thể như sau:

  – Tiền mặt: ……………………………………………………………………………………………………………..

  – Tài sản: …………………………………………………………………………………………………………………

  Tổng số tiền còn nợ đến thời điểm hiện tại là: ……………………………………………………………….

  Bằng văn bản này, ……………………………………………………. quyền cho ……………………. với nội
  dung:

  1. Bên A ủy quyền cho Bên B thay mặt Bên A thực hiện mọi giao dịch liên quan đến việc thu hồi
  khoản nợ …………………………………………. của ông ………………………. (thông tin cá nhân) có nghĩa
  vụ thanh toán cho bên A.

 2. 2. Bên B cam kết sẽ chỉ thực hiện công việc trong phạm vi do Bên A ủy quyền theo đúng quy
  định của pháp luật hiện hành. Mọi hành vi trái luật hoặc nằm ngoài phạm vi ủy quyền do Bên B
  chịu trách nhiệm suốt quá trình thực hiện hoạt động ủy quyền.

  Hợp đồng ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi Bên B hoàn thành công
  việc mà Bên A đã ủy quyền. Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau,
  mỗi bên giữ 01 bản./.

  BÊN ỦY QUYỀN ( BÊN A) BÊN NHẬN ỦY QUYỀN ( BÊN B)

  ……………………… ………………………

Download tài liệu Mẫu giấy ủy quyền đòi nợ File Word, PDF về máy