[Download] Tải Mẫu giấy ủy quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư – Tải về File Word, PDF

Mẫu giấy ủy quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Mẫu giấy ủy quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Nội dung Text: Mẫu giấy ủy quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Download


Tham khảo tài liệu “Mẫu giấy ủy quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư” là mẫu giấy được lập ra để ủy quyền cho người khác về việc giải quyết công việc. Mẫu nêu rõ người được ủy quyền, công việc ủy quyền… Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu giấy ủy quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu giấy ủy quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư File Word, PDF về máy

Mẫu giấy ủy quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu giấy ủy quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư

 1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —–ooo0ooo—–
  GIẤY ỦY QUYỀN
  Bên ủy quyền (Bên A):
  Ông (Bà): ……………………………………………………………………………………………………………………….
  Chức danh: ……………………………………………………………………………………………………………………..
  Là người đại diện theo pháp luật của …………………………………………………………………………………..
  Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………………………
  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …………………. Do Phòng Đăng ký kinh doanh cấp ngày …
  tháng … năm …
  Bên nhận ủy quyền (Bên B):
  Ông (Bà): ……………………………………………………………………………………………………………………….
  Ngày sinh: ………………………………………………………………………………………………………………………
  Chứng minh nhân dân số: ………………………………………………………………………………………………….
  Do Công an ………………………………. Cấp ngày: ……/…./……..
  Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………………………
  ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN
  Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau đây:
  Liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư để nộp hồ sơ và ký nhận kết quả.
  ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN
  Kể từ ngày … tháng … năm ………. đến ngày …. tháng …… năm ………. .
  ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN
  Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
  1. Bên A chịu trách nhiệm cho Bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền
  2. Bên thực hiện công việc theo ủy quyền phải báo cho Bên A về việc thực hiện công việc nêu trên
  3. Việc giao kết Giấy này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc
  4. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này.
  ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
  1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả
  pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này.
  2. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy và ký vào
  Giấy ủy quyền này.
  3. Giấy này có hiệu lực từ ngày hai bên ký.

  ………., ngày…tháng…năm…

  Bên ủy quyền Bên nhận ủy quyền
  (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)

 2. (Lưu ý: Nếu văn bản ủy quyền từ 2 trang trở lên Doanh nghiệp phải đóng dấu giáp lai)

Download tài liệu Mẫu giấy ủy quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư File Word, PDF về máy