[Download] Tải Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc công ty cổ phần – Tải về File Word, PDF

Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc công ty cổ phần

Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc công ty cổ phần
Nội dung Text: Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc công ty cổ phần

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc công ty cổ phần – Tải về File Word, PDF

“Mẫu giấy ủy quyền” là một văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền. Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc công ty cổ phần là một trong những loại chứng từ quan trọng nhằm xác định tính pháp lý của các văn bản không do người đại diện theo pháp luật (giám đốc/tổng giám đốc) ký kết. Mời các bạn tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc công ty cổ phần File Word, PDF về máy

Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc công ty cổ phần

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc công ty cổ phần

 1. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  ­­­­­*****­­­­­

  GIẤY UỶ QUYỀN

  Căn cứ vào Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11;
  Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13;
  Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng Việt 
  Nam;
  Căn   cứ   Quy   chế   Tổ   chức   và   hoạt   động   của  ……………  Nghị   quyết   số   …../……… 
  ngày …../…../…………. của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ……………………;
  Căn cứ Quyết định số …………….. ngày ………./………/…………. của Tổng Giám đốc Công 
  ty Cổ phần …………………… về việc phân công, ủy quyền cho ……………………….;

  NGƯỜI UỶ QUYỀN: Ông (bà):…………………………………………………………………………….

  Giám đốc ……………………………………….Công ty Cổ phần …………………………………………..

  Số CMTND: ……………………………, ngày cấp …………………., nơi cấp …………………………..

  NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN: Ông (bà):…………………………………………………………………

  Phó giám đốc ………………………………………… Công ty Cổ phần …………………………………..

  Số CMTND: ……………………….., ngày cấp …………………., nơi cấp ………………………………

  Bằng giấy  ủy quyền này Người Nhận uỷ  quyền được quyền thay mặt Người  Ủy  
  quyền thực hiện các công việc sau:

  Điều 1: Phân công và ủy quyền cho Ông/ Bà …………….. ­ Phó Giám đốc …………….như 
  sau:
  1.   Được   quyền   quyết   định   và   ký   các   văn   bản   quản   lý   phục   vụ   hoạt   động 
  của …………………..theo quy định tại các Khoản 1 Điều 13 Quy chế  Tổ  chức và hoạt  
  động của …………………… ban hành kèm theo Nghị  quyết số  …./……… của Hội  đồng  
  quản trị Công ty Cổ phần ……………………. (sau đây gọi tắt là Quy chế).
  2. Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng dịch vụ ………………………………..
  3. Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng ………………………  cho   Công   ty   sau   khi 
  được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.

 2. 4. Được toàn quyền quyết định ký kết các hợp đồng thuê chuyên gia biên soạn, biên  
  tập các vấn đề  nghiên cứu khoa học về  lĩnh vực kinh doanh………………………, kinh 
  doanh dịch vụ ………………………….
  5. Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của ………………..  Đối 
  với những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ  nhiệm của Hội đồng quản trị, 
  Giám   đốc  ………………………  được  ký  hợp   đồng  lao   động  sau  khi  có  quyết   định  bổ 
  nhiệm.
  6. Được quyền ký các hợp đồng với cộng tác viên phục vụ hoạt động kinh doanh của 
  Sàn……………………. theo quy định của Quy chế.
  Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Giám đốc có quyết định  
  thay thế  hoặc Quản lý………………………… bị  cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động 
  hoặc từ chức.
  Điều 3: Ông/ Bà …………………………………….  và   các   bộ   phận   liên   quan 
  của…………………….. có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  Nơi nhận: ………….., ngày ……. tháng ….. năm
  Giám đốc
                                                      (Ký, ghi rõ 
  họ tên)

Download tài liệu Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc công ty cổ phần File Word, PDF về máy