[Download] Tải Mẫu giấy ủy quyền cho hiệu phó – Tải về File Word, PDF

Mẫu giấy ủy quyền cho hiệu phó

Mẫu giấy ủy quyền cho hiệu phó
Nội dung Text: Mẫu giấy ủy quyền cho hiệu phó

Download


Xin giới thiệu đến các bạn “Mẫu giấy ủy quyền cho hiệu phó” là mẫu giấy được hiệu trưởng lập ra để ủy quyền quản lý, quyết định lại cho hiệu phó trong thời gian hiệu trưởng vắng mặt. Mẫu giấy ủy quyền nêu rõ thông tin người ủy quyền, người nhận ủy quyền, nội dung ủy quyền… Mời bạn đọc cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu giấy ủy quyền cho hiệu phó – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu giấy ủy quyền cho hiệu phó File Word, PDF về máy

Mẫu giấy ủy quyền cho hiệu phó

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu giấy ủy quyền cho hiệu phó

 1. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN …….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG …………. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————–

  Số: …………. ………., ngày…tháng…năm…
  GIẤY UỶ QUYỀN
  Tôi tên là: …………………………………………………………………………………………………………….
  Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………..

  Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………………………
  Thực hiện Quyết định số ……………………. ngày ……………….. của Phòng GD&ĐT
  ……………………… về việc kiểm tra công tác quản lí đối với Trường …………………… và công văn
  số …………………… ngày ……………… của Phòng GD&ĐT về việc triệu tập dự hội thảo chia sẻ
  kinh nghiệm ra đề kiểm tra cuối HK1 tại Sở GD&ĐT (có văn bản triệu tập đính kèm).

  Theo đó, tôi sẽ đi công tác liên tục từ ngày ………………. đến hết ngày ………….
  Trong những ngày tôi đi công tác tôi uỷ quyền như sau:

  – Người được uỷ quyền: …………………………………………………………………………………………

  – Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………

  – Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………………….
  Ông ………………………… sẽ thay tôi giải quyết toàn bộ công việc của nhà trường (theo Quy chế
  làm việc của trường) trong thời gian tôi đi công tác.

  Đề nghị các cơ quan, các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nhà trường, cán bộ, giáo viên, nhân
  viên, phụ huynh, học sinh khi đến trường liên hệ công việc thì gặp ông ……………. để được giải
  quyết theo yêu cầu.

  Giấy uỷ quyền này có giá trị từ ngày ………………. đến hết ngày ……………..

  Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
  – Trang thông tin điện tử của trường;
  – CB, GV, NV (Email);
  – Lưu: VT.

Download tài liệu Mẫu giấy ủy quyền cho hiệu phó File Word, PDF về máy