[Download] Tải Mẫu Giấy mời theo Thông tư 60 – Tải về File Word, PDF

Mẫu Giấy mời theo Thông tư 60

Mẫu Giấy mời theo Thông tư 60
Nội dung Text: Mẫu Giấy mời theo Thông tư 60

Download


Mẫu Giấy mời là loại giấy được sử dụng trong những trường hợp cơ quan Công an mời những người có liên quan hoặc biết về vụ việc đến làm việc nhằm thu thập thông tin, làm rõ những nội dung có liên quan đến vụ việc. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Giấy mời theo Thông tư 60 – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Giấy mời theo Thông tư 60 File Word, PDF về máy

Mẫu Giấy mời theo Thông tư 60

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Giấy mời theo Thông tư 60

 1. Mẫu số 58 ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT­BCA
                                                                                 ngày 18/11/2014 của Bộ Công an

  …………………..(1)                   CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     THANH TRA                                      Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
     
  Số:           /GM­(2)                                 … ……(3), ngày…tháng…năm…

  GIẤY MỜI

  Kính mời ông (bà): ………………………..
  Địa chỉ: ………………………………………………………………………..
  Chức vụ, nơi công tác:………………………………………………………….
  Đúng…..giờ…..ngày…..tháng…..năm…..
  Có mặt tại: …………………………………………………………………….
  Địa chỉ: ………………………………………………………………………..
  Gặp đồng chí: ……………………………………………………………….(4)
  Để: …………………………………………………………………………….
  Đề nghị ông (bà) đến đúng giờ và mang theo giấy mời này.

                                                                                    CHÁNH THANH TRA
                                                                                    (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

  (1): Tên cơ quan chủ quản;
  (2): Viết tắt hoặc phiên hiệu của cơ quan thanh tra gửi giấy mời;
  (3): Địa danh;
  (4): Cấp bậc, họ tên, chức danh, chức vụ.

Download tài liệu Mẫu Giấy mời theo Thông tư 60 File Word, PDF về máy