[Download] Tải Mẫu Giấy biên nhận nhận tài liệu, bằng chứng – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Giấy biên nhận nhận tài liệu, bằng chứng

Mẫu Giấy biên nhận nhận tài liệu, bằng chứng
Nội dung Text: Mẫu Giấy biên nhận nhận tài liệu, bằng chứng

Download


Mẫu Giấy biên nhận nhận tài liệu, bằng chứng được lập ra để ghi chép về việc biên nhận các tài liệu, bằng chứng về một vụ việc. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Giấy biên nhận nhận tài liệu, bằng chứng – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Giấy biên nhận nhận tài liệu, bằng chứng File Docx, PDF về máy

Mẫu Giấy biên nhận nhận tài liệu, bằng chứng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Giấy biên nhận nhận tài liệu, bằng chứng

 1. Mẫu số 42 ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT­BCA
                                                                                 ngày 18/11/2014 của Bộ Công an

  ……………………(1)                CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    ……………..(2)                                 Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

  Số:         /TCD­(…3)                             ………(4), ngày…tháng…năm…

  GIẤY BIÊN NHẬN

  Hồi…..giờ…..ngày…..tháng…..năm…..
  Tại: ……………………………………………………………………………
  ……………(2) đã nhận được đơn………………(5) đề ngày…………………
  của ông (bà): ……………………………………………(6)
  Địa chỉ: …………………………………………………………………… ….
  Những tài liệu, bằng chứng kèm theo gồm:
  …………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………..(7).
  ……………(2) có trách nhiệm nghiên cứu, xử lý và trả lời ông (bà)……..(6) 
  trong thời gian 10 (mười) ngày./.

                                                                          ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
                                                                                (Ký, ghi rõ họ tên)

  (1): Tên cơ quan chủ quản;
  (2): Tên cơ quan, đơn vị tiếp công dân;
  (3): Số hiệu hoặc chữ viết tắt của đơn vị nhận đơn;
  (4): Địa danh;
  (5): Loại đơn;
  (6): Họ tên người đứng đơn;
  (7): Ghi rõ tên, số lượng, chủng loại, tình trạng…của từng tài liệu, bằng chứng;

 2. Chú ý: Giấy biên nhận này được lập thành 02 bản; người gửi đơn giữ 01 bản và 01 bản chuyển bộ phận 
  xử lý đơn cùng tài liệu, bằng chứng đã nhận.

Download tài liệu Mẫu Giấy biên nhận nhận tài liệu, bằng chứng File Docx, PDF về máy