[Download] Tải Mẫu dự trù chi phí thực tập môn học – Tải về File Word, PDF

Mẫu dự trù chi phí thực tập môn học

Mẫu dự trù chi phí thực tập môn học
Nội dung Text: Mẫu dự trù chi phí thực tập môn học

Download


Tài liệu tham khảo về Mẫu dự trù chi phí thực tập môn học khoa Sư phạm trường đại học Cần Thơ.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu dự trù chi phí thực tập môn học – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu dự trù chi phí thực tập môn học File Word, PDF về máy

Mẫu dự trù chi phí thực tập môn học

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu dự trù chi phí thực tập môn học

 1. Biểu
  6/T
  TRƯỜNG ÐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  KHOA SƯ PHẠM Ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc
  BỘ MÔN:…………………………..
  Cần Thơ, ngày …….tháng……. năm 200

  DỰ TRÙ CHI PHÍ THỰC TẬP MÔN HỌC

  Kính gửi: Ban chủ nhiệm Khoa

  – Họ và tên:…………………………………………………………………………….., MSCC:
  – Nội dung công việc:
  + Dạy thực tập môn học: ………………………………………………………………………
  + Lớp thực tập:……………………………………………………….
  + Số sinh viên:………………………………., Số nhóm:……………………………….
  + Ðịa điểm thực tập:………………………………………………………………………………………….
  + Thời gian thực tập:.từ ngày ………………………………….đến ngày……………………………..
  + Số buổi thực tập:………………………..
  + Cán bộ hướng dẫn:……………………………………………………………………………………
  + Tên các bài thực tập của môn học:
  1.
  2.
  3.
  4.

  I PHẦN DỰ TRÙ KINH PHÍ (HÓA CHẤT, VẬT TƯ, MẪU VẬT)

  TT Tên hóa chất, vật tư, mẫu ÐV Số Ðơn giá Thành Tỷ lệ Ghi
  vật tính lượng tiền thu hồi chú
  / lớp (nếu
  có)
  I .HÓA CHẤT
  1
  2
  3
  II. VẬT TƯ TIÊU HAO:
  1
  2
  3
  III. MẪU VẬT
  1
  2
  3

  1

 2. II. CHI PHÍ TÀI XE, ÐI LẠI (Nếu có thực tập ngoài trường)
  – Chi phí tiền trạm cho cán bộ:……………………………………………
  – Chi phí thuê tàu xe cho sinh viên đi về của lớp thực tập:…………………………
  – Chi phí thuê mướn chổ trọ:……………………………………………..
  – Công tác phí của Cán bộ hướng dẫn:……………………………………….
  – Chi phí bồi dưỡng cho cán bộ thuyết minh tại cơ sở thực tập:……………….
  – Chi phí mua mẫu vật, vật liệu thu mẫu:………………………………………
  – Chi phí thuê ghe, tàu thu mẫu vật:……………………………………………

  – Tổng chi phí thực tập ngoài trường:………………………………

  TỔNG CỘNG CHI PHÍ DẠY THỰC TẬP MÔN HỌC:
  – Chi phí hóa chất:………………………………………………………
  – Chi phí vật tư tiêu hao:……………………………………………….
  – Chi phí mẫu vật:………………………………………………………
  – Chi phí thực tập ngoài trường:………………………………………….

  TỔNG CỘNG:…………………………………………..
  (Viết bằng chữ:……………………………………………………………………………………………)

  KHOA SƯ PHẠM BỘ MÔN:………………………… Người lập dự toán

  GHI CHÚ:
  – Dự trù chi phí thực tập môn học (trừ dụng cụ thí nghiệm lập dự trù riêng theo học
  kì) được Khoa duyệt, nhân viên PTN gửi 1 bản chính cho P.Tài vụ để tạm ứng tiền mua
  mẫu vật, vật liệu; 1 bản gửi cho P.QTTB để theo dõi kiểm tra và thanh toán; 1 bản COPY
  cho công ty, cửa hàng để cung cấp hóa chất.
  – Phòng QTTB căn cứ vào kí nhận hóa đơn đối chiếu với bản dự trù thực tập, lập
  thủ tục thanh toán chung cho các đơn vị trong trường.

  2

 3. 3

Download tài liệu Mẫu dự trù chi phí thực tập môn học File Word, PDF về máy