[Download] Tải Mẫu Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trong năm (Mẫu biểu số 36) – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trong năm (Mẫu biểu số 36)

Mẫu Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trong năm (Mẫu biểu số 36)
Nội dung Text: Mẫu Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trong năm (Mẫu biểu số 36)

Download


Mẫu Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trong năm được lập ra để dự toán tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí, dự toán chi ngân sách nhà nước… Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trong năm (Mẫu biểu số 36) – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trong năm (Mẫu biểu số 36) File Docx, PDF về máy

Mẫu Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trong năm (Mẫu biểu số 36)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trong năm (Mẫu biểu số 36)

 1. Bộ, Cơ quan Trung ương:………………….. Mẫu biểu số 36
  Chương:……………………………………….

  DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM ……..
  Đơn vị: (Đơn vị sử dụng ngân sách)
  Mã số: (Đơn vị sử dụng ngân sách)
  Mã KBNN nơi giao dịch
  (Kèm theo quyết định (theo mẫu A) số: ……….. của ……………)
  Đơn vị: triệu đồng
  STT Nội dung Tổng số
  I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
  1 Số thu phí, lệ phí
  1.1 Lệ phí
  Lệ phí A
  Lệ phí B
  ……………………
  1.2 Phí
  Phí A
  Phí B
  ………………………….
  2 Chi từ nguồn thu phí được để lại
  2.1 Chi sự nghiệp ……………………..
  a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
  b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
  2.2 Chi quản lý hành chính
  a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
  b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
  3 Số phí, lệ phí nộp NSNN
  3.1 Lệ phí
  Lệ phí A
  Lệ phí B
  ……………………..
  3.2 Phí
  Phí A
  Phí B
  ……………….
  II Dự toán chi ngân sách nhà nước
  1 Chi quản lý hành chính
  1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
  1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
  2 Nghiên cứu khoa học

 2. 2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
  – Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia
  – Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ
  – Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở
  2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
  2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
  3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề
  3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
  3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
  4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
  4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
  4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
  5 Chi bảo đảm xã hội
  5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
  5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
  6 Chi sự nghiệp kinh tế
  6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
  6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
  7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
  7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
  7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
  8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
  8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
  8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
  9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn
  9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
  9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
  10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao
  10.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
  10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
  …………..
  Ghi chú:
  – Trong trường hợp ủy quyền cho các đơn vị dự toán cấp II phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị sử dụng
  ngân sách thì do thủ trưởng đơn vị dự toán cấp II ký theo ủy quyền của thủ trưởng đơn vị dự toán cấp I.
  – Chi tiết: các khoản chi bằng lệnh chi tiền; ghi thu ghi chi các dự án ODA.

Download tài liệu Mẫu Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trong năm (Mẫu biểu số 36) File Docx, PDF về máy