[Download] Tải Mẫu Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự (Mẫu số: 92-DS) – Tải về File Word, PDF

Mẫu Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự (Mẫu số: 92-DS)

Mẫu Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự (Mẫu số: 92-DS)
Nội dung Text: Mẫu Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự (Mẫu số: 92-DS)

Download


Mẫu Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự (Mẫu số: 92-DS) được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự (Mẫu số: 92-DS) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự (Mẫu số: 92-DS) File Word, PDF về máy

Mẫu Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự (Mẫu số: 92-DS)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự (Mẫu số: 92-DS)

 1. Mẫu số 92­DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ­HĐTP ngày 13 tháng 01 năm  
  2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

  ĐƠN YÊU CẦU 
  GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ
  (V/v: ………………………………………)(1)
  Kính gửi:  TÒA ÁN NHÂN DÂN …………………..(2)
  Họ tên người yêu cầu:
  1(3)…………………………………………………………….. Sinh năm:……………………………….
  Địa chỉ(4):…………………………………………………………………………………………………..
  Số điện thoại:……………………………………..Fax:………………………………………………
  Địa chỉ thư điện tử:……………………………………………………………………………………(nếu có).
  2…………………………………………………………….. Sinh năm:…………………………………
  Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………..
  Số điện thoại:…………………………… Fax:……………………………………………..
  Địa chỉ thư điện tử:……………………………………… (nếu có).
  Tôi (chúng tôi) xin trình bày với Tòa án nhân dân(5)……………………………………
  việc như sau:……………………………………………………………………………………………
  1. Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:………………………………………………..
  2. Lý do, mục đích yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên:…………….
  3. Căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên:……………
  4. Tên và địa chỉ  của những người có liên quan đến những vấn đề  yêu cầu Tòa án giải 
  quyết(6):…………………………………………………………………………………………………………….
  5. Thông tin khác(7):…………………………………………………………………………………….
  Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn gồm có(8):
  1……………………………………………………………………………………………………………….
  2………………………………………………………………………………………………………………
  3………………………………………………………………………………………………………………
  Tôi cam kết những lời khai trong đơn là hoàn toàn đúng sự thực.

 2. ………., ngày……tháng……năm …(9)
    NGƯỜI YÊU CẦU(10)

  Hướng dẫn sử dụng mẫu số 92­DS:
  (1) Ghi loại việc dân sự mà yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 
  (Ví dụ: Yêu cầu tuyên bố  một người mất tích; yêu cầu hủy bỏ  quyết định tuyên bố  một người đã  
  chết; yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi,…).
  (2) và (5) Ghi tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc dân sự; nếu là Toà án nhân dân cấp  
  huyện thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố  trực thuộc trung  ương nào (ví  
  dụ: Tòa án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì ghi rõ Tòa án nhân dân  
  tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Tòa án đó.
  (3) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi họ tên; nếu người yêu cầu là cơ  quan, tổ  chức thì ghi  
  tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức yêu cầu đó.
  (4) Ghi địa chỉ nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự. Nếu người yêu  
  cầu là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, cư  trú tại thôn B, xã C, huyện  
  M, tỉnh H); nếu người yêu cầu là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó 
  (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H). Ghi địa chỉ nơi làm 
  việc nếu người yêu cầu là cá nhân (ví dụ: Công ty TNHH Hải An, số  264 phố  ĐC, quận BĐ, thành 
  phố H).
  (6) Ghi rõ họ tên và địa chỉ nơi cư trú, địa chỉ  nơi làm việc của những người mà người yêu cầu 
  cho rằng có liên quan đến vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết.
  (7) Ghi những thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu 
  của mình.
  (8) Ghi rõ tên các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu gồm có những gì, là bản sao hay bản 
  chính, đánh số  thứ  tự  (ví dụ: 1. Bản sao Giấy khai sinh của…; 2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký 
  kết hôn của….).
  (9) Ghi địa điểm, thời gian làm đơn yêu cầu (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……).
  (10) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người yêu cầu đó; nếu là cơ 
  quan tổ chức yêu cầu thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức yêu cầu ký tên, ghi rõ họ tên, 
  chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp tổ chức yêu cầu là doanh nghiệp 
  thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Download tài liệu Mẫu Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự (Mẫu số: 92-DS) File Word, PDF về máy