[Download] Tải Mẫu đơn xin xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn xin xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp

Mẫu đơn xin xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp
Nội dung Text: Mẫu đơn xin xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp

Download


Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Mẫu đơn xin xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn xin xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn xin xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp File Word, PDF về máy

Mẫu đơn xin xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp

 1. Mẫu đơn xin xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp

  Tên Đơn vị cấp trên…… Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

  Tên tổ chức/ cá nhân đứng đơn:…… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  _________________ ——————————

  Số: /…………

  V/v: xin xuất khẩu/nhập khẩu giống Tên tỉnh, T/P, ngày tháng năm
  LN 200…

  Kính gửi : Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và PTNT

  Căn cứ Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp ban hành kèm theo Quyết
  định số…..ngày….. và Thông tư số 62/2001/TT-BNN ngày 5/6/2001 của Bộ
  trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT “Hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng
  hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành nông nghiệp theo Quyết định số
  46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu,
  nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005, …….(Tên tổ chức…/cá nhân)………. làm
  đơn đề nghị Cục Lâm nghiệp thẩm định và cho phép xuất khẩu/nhập khẩu giống
  cây lâm nghiệp sau đây:

  1.Tên loài cây:

  – Tên khoa học:

  – Tên Việt Nam:

 2. 2. Số lượng:

  – Hạt giống/lô giống: ……….. kg

  – Cây giống/dòng vô tính: ………số cây/dòng vô tính

  3. Nguồn gốc, xuất xứ giống (kèm theo lý lịch nguồn giống):

  4. Mục đích xuất khẩu/nhập khẩu giống:

  5. Thời gian xuất khẩu/nhập khẩu giống: từ ngày …….tháng…… năm 200…

  6. Cửa khẩu xuất khẩu/nhập khẩu giống: Cửa khẩu/sân bay/bưu điện…….

  trưởng đơn vị/cá nhân

  Nơi gửi: (chữ ký và con dấu nếu có)

  – Như trên;

  – Sở NN&PTNT tỉnh…. (để xác nhận, nếu là tổ chức cá nhân ở địa phương);

  – Lưu.

Download tài liệu Mẫu đơn xin xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp File Word, PDF về máy