[Download] Tải Mẫu đơn xin xét học vào lớp 1 – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn xin xét học vào lớp 1

Mẫu đơn xin xét học vào lớp 1
Nội dung Text: Mẫu đơn xin xét học vào lớp 1

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn xin xét học vào lớp 1 – Tải về File Word, PDF

TaiLieu.VN xin gửi tới các bạn “Mẫu đơn xin vào học lớp 1” là mẫu đơn dùng cho các bậc phụ huynh để chuẩn bị hồ sơ xét tuyển vào lớp 1. Mới đây, Bộ GD&ĐT đã ban hành Mẫu đơn xin vào học lớp 1 mới nhất cho kỳ xét tuyển học sinh đầu cấp năm học 2018 – 2019. Mời các bậc phụ huynh tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn xin xét học vào lớp 1 File Word, PDF về máy

Mẫu đơn xin xét học vào lớp 1

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin xét học vào lớp 1

 1.        UBND QUẬN…………………………. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TIỂU HỌC ………………….   Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

          Số đơn:…………/TH…………….    …………, ngày ….. tháng …. năm ……….

  ĐƠN XIN VÀO HỌC LỚP 1
  Năm học ……… ­ ………..
  Kính gửi : Ban giám hiệu trường……………………………………………..

  1. Họ và tên học sinh:………………………………………………………….. Nam             Nữ 
  Ngày sinh:………………………………………………Nơi sinh (tỉnh, thành phố):…………………………..
  Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………………..
  Hiện đang cư trú tại:…………………………………………………………………………………………………..
  Số điện thoại nhà riêng:……………………………………………………………………………………………..
  Khi cần báo tin cho ai?:……………………………………………………………………………………………….
  Đã qua lớp mẫu giáo chưa?:………………………………………………………………………………………..
  Đăng ký học bán trú tại trường (ghi rõ có hay không):……………………………………………………
  2. Họ tên bố:………………………………………………Điện thoại:…………………………………………….
  Nghề nghiệp, nơi làm việc:…………………………………………………………………………………………
  3. Họ tên mẹ:……………………………………………..Điện thoại:…………………………………………….
  Nghề nghiệp, nơi làm việc:…………………………………………………………………………………………

  Gia đình xin cam kết sẽ  kết hợp cùng nhà trường chăm sóc, quản lý, giáo dục con em  
  thực hiện tốt nội quy của nhà trường./. 

  NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ PHỤ HUYNH HỌC SINH
  (Ký và ghi rõ họ tên)  (Ký và ghi rõ họ tên)

   Ghi chú: 

  ­ Nhà trường nhận hồ sơ nhập học: Từ ngày 01/07 đến ngày 19/07
  ­ Hồ sơ xin học gồm: 01 đơn (theo mẫu) + 01 bản sao giấy Khai sinh hợp lệ + 01 bản  
  hộ khẩu photcopy (không cần công chứng) hoặc Giấy xác nhận cư trú. Mang theo Sổ hộ  
  khẩu + bản chính Giấy khai sinh (để Nhà trường đối chiếu, kiểm tra)
  *Tiếp nhận Giấy khai sinh hợp lệ như sau:  Giấy khai sinh photô từ  bản chính phải có  
  công chứng (hoặc Giấy khai sinh bản sao từ bản chính phải có dấu đỏ  của UBND cấp  

 2. có thẩm quyền).
 3. CÔNG HOA XA HÔI CHU NGHIA VIÊT NAM
  ̣ ̀ ̃ ̣ ̉ ̃ ̣
                                           Đôc lâp ­ T
  ̣ ̣ ự do ­ Hanh phuc                           (M
  ̣ ́ ẫu)

  ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 1
  (TRÁI TUYẾN)

  ́ ửi: Ban Giám hiệu trường Tiểu học………………………………………………………………………………
  Kinh g

  Tôi   tên:
  ………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ̣
  Hiên ng ụ ở khu vực (ấp)……………………………,   Phường   (xã):
  …………………………………………………………………………
  thành phố (huyện)……………………………………..,   tỉnh:
  …………………………………………………………………………
  Xin đăng ký nhập học lớp Một cho:…………….tôi
  Họ và tên học sinh:……………………………………………………..Nam             Nữ
  Ngày,   tháng,   năm   sinh:
  ………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Nơi   sinh:
  ………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Họ và tên cha:……………………………………….năm sinh:……………..nghề   nghiệp
  …………………………………………………………………….
  Nơi   công   tác   (nếu   có):
  ………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Họ và tên mẹ:……………………………………….năm sinh:……………..  nghề   nghiệp
  …………………………………………………………………….
  Nơi   công   tác   (nếu   có):
  ………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Cháu   đã   học   qua   Mẫu   giáo   tại   trường:
  ………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Hiện   cháu   đang   sống   với:
  ………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Tại địa chỉ: khu vực (ấp)……………………………,   phường   (xã)
  …………………………………………………………………………
  thành   phố   (huyện)
  ………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Tên   chủ   hộ:
  ………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Số   điện   thoại   liên   lạc   khi   cần:
  ………………………………………………………………………………………………………………………………….
           Tôi có nguyện vọng cho cháu được học tại trường với hình thức học:
  ­ Hai buổi/ngày              ­ Hai buổi/ngày có bán trú    
  Chúng tôi xin chấp hành các chủ  trương của ngành Giáo dục và thực hiện  
  đúng mọi quy định của Nhà trường đề ra.
  Xin chân thành  cám ơn!  
                        ………………., ngay ̀ ……………. thang
  ́ ……… năm 20….. 
    Hồ sơ kèm theo:                                                               Ngươi viêt đ
  ̀ ́ ơn
  ­ 01 (một) đơn xin nhập học. 

 4. ­ 01 (một) bản sao giấy khai sinh. 
  ­ 01 (một) bản sao hộ khẩu (có xác nhận sao y bản chính).
  ­ Giấy chứng nhận đã qua Mẫu giáo.
  ­ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có). 
  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

  Ý KIẾN CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TIỂU HỌC ……………
  Đồng ý nhận em:
  …………………………………………………………………………………………………………………..
  Vào học lớp 1 ­ Năm học 20….. ­ 20…..
                                             ………….., ngày………..tháng……năm  
  20…..
                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

 5. CÔNG HOA XA HÔI CHU NGHIA VIÊT NAM
  ̣ ̀ ̃ ̣ ̉ ̃ ̣

  Đôc lâp ­ T
  ̣ ̣ ự do ­ Hanh phuc
  ̣ ́
  ­­­­­­­­­­­­

  ĐƠN XIN NHÂP HOC L
  ̣ ̣ ỚP 1

  NĂM HỌC 2018 ­ 2019

  ́ ửi: ­ Hôi đông tuyên sinh Tr
  Kinh g ̣ ̀ ̉ ương  ̉ ọc………………
  ̀ tiêu h

  Tôi tên:……………………………………………. ­ Sinh năm:……………………….……

  Nơi   ở   hiện   nay:………………………………………………….
  ……………………………….

  Điện   thoại:……………………………………..
  ………………………………………………

  ­ Căn cứ  Điều lệ  trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư  số  41/2010/TT­BGDĐT  
  ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  ­ Căn cứ Hướng dẫn số 02/HD­PGDĐT ngày 23/4/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo 
  về  việc tổ  chức ôn tập kiểm tra học kỳ  II, xét HTCTTH, xét TNTHCS năm học 2017­
  2018, tuyển sinh năm học 2018­2019;

  ­   Căn   cứ   Thông   báo   số:…./TB­NVX   ngày   …../7/2018   của   Trường   Tiểu   học 
  ………………………. về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2018­2019.

  Tôi xin được đăng ký cho…………………….chúng tôi là:

  ̣ ̀
  Ho va tên:…………………………………………………… ­ Giới tính: Nam,  Nữ  

  Sinh ngay………thang……….năm………….
  ̀ ́

  Nơi 
  sinh:……………………………………………………………………………………………………………………..

  Dân   ̣
  tôc:…………………………………………………Quôc
  ́ 
  ̣
  tich:…………………………………………………….

  Đã hoàn thành chương trình mẫu giáo 5 tuổi: Hoàn thành, Chưa hoàn thành  

  Hoàn cảnh bản thân học sinh:………………………………………..………………………….

  Họ   và   tên   cha:………………………………­   Sinh   năm:………….……,   Số   ĐT:
  ……………

  Họ và tên mẹ:………………….…… ­   Sinh   năm:………….……,   Số   ĐT:

 6. ………………..…

  Nơi   ở   ̣
  hiên   nay   thôn:
  …………………………………………………………………………………………

  Hoàn   cảnh   gia   đình:
  ……………………………………………………………………………

  Xin   được   học   lớp   1   trường   Tiểu 
  học ……………………………………………………………………………..

  Chúng tôi xin thực hiên đ
  ̣ ầy đủ những quy đinh chung cua nha tr
  ̣ ̉ ̀ ương.
  ̀

  ̉ ơn!
  Xin chân thanh cam 
  ̀

  ………….., ngày…tháng…năm…

  Hồ sơ gồm có: Người làm đơn
  ­ Giấy khai sinh (bản sao)
  ­ Giấy chứng nhận HTCTMG
  ­ Đơn xin nhập học (theo mẫu)
  ­ Sổ hộ khẩu (photo)
  ­ Giấy xác nhận hộ nghèo (nếu có)
  ­ Thẻ BHYT (nếu có)

  PHẦN XÉT DUYỆT CỦA HỘI ĐỒNG TUYÊN SINH NĂM HOC 2018 – 2019
  ̉ ̣

  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ̣ ̉
  CAN BÔ TUYÊN SINH
  ́

  ̣
  Xac nhân em:………………………………………
  ́ ́ ̀ ơ cua em:…………………………
  Sau khi xem xet hô s ̉
  ̉ ̀ ̣ ̀ ̣ ớp: 1…    năm hoc̣  
  Đu điêu kiên vao hoc l ̣  
  Xet thây em…………………………………….điêu kiên
  ́ ́ ̀
  2018 – 2019 ̉ ̣
  đê nhâp hoc. ̣
  ̣ ́ ̉ ̣ ̣
  Đê nghi giao viên chu nhiêm nhân em vao
  ̀ ̀  ̣ ̣
  Đê nghi Hôi đông tuy
  ̀ ̀ ển sinh xem xet.
  ́
  lơp.
  ́ ………………., Ngay… thang…năm..
  ̀ ́
  ………………., Ngay… thang…năm…
  ̀ ́ ́ ̀ ̃ ̣
  (Ky tên va ghi ro ho tên)
  (Ky tên va đong dâu)
  ́ ̀ ́ ́ ̣ ̀
  Ho va tên:……………………………
  CHỦ TỊCH HĐTS

Download tài liệu Mẫu đơn xin xét học vào lớp 1 File Word, PDF về máy