Biểu Mẫu - Văn BảnTài Liệu

[Download] Tải Mẫu đơn xin xác nhận tham gia hoạt động tình nguyện – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn xin xác nhận tham gia hoạt động tình nguyện

Mẫu đơn xin xác nhận tham gia hoạt động tình nguyện
Nội dung Text: Mẫu đơn xin xác nhận tham gia hoạt động tình nguyện

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn xin xác nhận tham gia hoạt động tình nguyện – Tải về File Word, PDF

Tham khảo “Mẫu đơn xin xác nhận tham gia hoạt động tình nguyện” được TaiLieu.VN sưu tầm và tuyển chọn, nhằm giúp các bạn học sinh, sinh viên có thể in về và điền vào dễ dàng, từ đó, xin được chứng nhận tham gia hoạt động tình nguyện tại nhà trường. Mời các bạn tham khảo.

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn xin xác nhận tham gia hoạt động tình nguyện File Word, PDF về máy

Nội dung Text: Mẫu đơn xin xác nhận tham gia hoạt động tình nguyện

 1. LOGO TRƯỜNG CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ………………………….., ngày……tháng……năm 20….

  ĐƠN XIN XÁC NHẬN
  THAM GIA HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN

  Kính gửi: Phòng Công tác Sinh viên

  Tôi tên là: ……………………………………………………..Ngày sinh:…………………………..
  Mã số sinh viên:…………………………………………………………………………………………
  Lớp: ……………….…………..Khoa/ Viện: …………………………………………………………….
  Nay em làm đơn này để xin xác nhận đã tham gia………buổi tình nguyện hỗ trợ tổ 
  chức chương trình/ hoạt động: ……………………………………………………………………
  từ ngày …………..đến ngày ……………… của năm học ………………………………………
  Lý do: ……………………………………………………………………………………………………….
  Kính đề nghị Phòng Công tác Sinh viên xem xét và xác nhận./.

  PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN Sinh viên
  (Ký và ghi rõ họ tên)

Download tài liệu Mẫu đơn xin xác nhận tham gia hoạt động tình nguyện File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button