[Download] Tải Mẫu đơn xin trả lại giấy phép thăm dò (khảo sát) khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn xin trả lại giấy phép thăm dò (khảo sát) khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản

Mẫu đơn xin trả lại giấy phép thăm dò (khảo sát) khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản
Nội dung Text: Mẫu đơn xin trả lại giấy phép thăm dò (khảo sát) khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản

Download


Tài liệu tham khảo mẫu biểu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu đơn xin trả lại giấy phép thăm dò (khảo sát) khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn xin trả lại giấy phép thăm dò (khảo sát) khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn xin trả lại giấy phép thăm dò (khảo sát) khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản File Word, PDF về máy

Mẫu đơn xin trả lại giấy phép thăm dò (khảo sát) khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin trả lại giấy phép thăm dò (khảo sát) khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản

 1. Mẫu đơn xin trả lại giấy phép thăm dò (khảo sát) khoáng sản hoặc trả lại một
  phần diện tích thăm dò khoáng sản

  (TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Số:……..
  ….., ngày… tháng… năm…

  ĐƠN XIN TRẢ LẠI GIẤY PHÉP THĂM DÒ (KHẢO SÁT)
  KHOÁNG SẢN HOẶC TRẢ LẠI MỘT PHẦN DIỆN TÍCH
  THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

  Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường
  (Uỷ ban nhân dân tỉnh………)

  (Tên tổ chức, cá nhân)……………………………………………………………………
  Trụ sở tại:…………………………………………………………………………………….
  Điện thoại:…………………………………, Fax:……………………………………….
  Xin được trả lại (tên giấy phép, số giấy phép, ngày cấp, cơ quan
  cấp)…………………………………………………………………………….
  Đối với trường hợp trả lại một phần diện tích thăm dò cần làm rõ các nội dung
  sau:
  – Diện tích xin trả lại là….. (ha, km2) thuộc Giấy phép thăm dò số…. ngày…
  tháng… năm…..
  – Diện tích khu vực tiếp tục thăm dò là………………….. (ha, km2).
  (Các diện tích xin trả lại và xin tiếp tục thăm dò phải có toạ độ các điểm khép góc
  xác định trên bản đồ kèm theo.)
  – Dự toán chi phí thăm dò tiếp tục…………………. ĐVN.)
  Lý do xin trả lại ……………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………..

 2. (Tổ chức, cá nhân làm đơn)
  Ký tên, đóng dấu
  Tài liệu gửi kèm theo:


Download tài liệu Mẫu đơn xin trả lại giấy phép thăm dò (khảo sát) khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản File Word, PDF về máy