[Download] Tải Mẫu đơn xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản

Mẫu đơn xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản
Nội dung Text: Mẫu đơn xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản

Download


Tài liệu tham khảo mẫu biểu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu đơn xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản (trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản)

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản File Word, PDF về máy

Mẫu đơn xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản

 1. Mẫu đơn xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản (trả lại
  một phần diện tích khai thác khoáng sản)

  (TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Số:……..
  ….., ngày… tháng… năm…

  ĐƠN XIN TRẢ LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (TRẢ LẠI
  MỘT PHẦN DIỆN TÍCH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN)

  Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường
  (Uỷ ban nhân dân tỉnh………)

  (Tên tổ chức, cá nhân)…………………………………………………………………….
  Trụ sở tại:……………………………………………………………………………………
  Điện thoại:………………………………., Fax……………………………………………
  Xin được trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản số…… ngày…. tháng….. năm……
  tại mỏ (tên mỏ) …….. thuộc xã ……… huyện ….. tỉnh ….. kể từ ngày…. tháng….. năm…..
  (một phần diện tích khai thác khoáng sản theo Giấy phép số……. ngày….. tháng…..
  năm……)
  Đối với trường hợp trả lại một phần diện tích khai thác cần bổ sung các thông tin
  sau:
  – Khu vực xin trả lại có diện tích………….. (ha, km2 ).
  – Diện tích khu vực khai thác được tiếp tục hoạt động là…… (ha, km2). Khu vực
  xin trả lại và khu vực tiếp tục khai thác phải có toạ độ các điểm khép góc thể hiện trên
  bản đồ kèm theo.
  Lý do xin trả lại ……………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………..

  (Tổ chức, cá nhân làm đơn)

 2. Ký tên, đóng dấu
  Tài liệu gửi kèm theo:Download tài liệu Mẫu đơn xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản File Word, PDF về máy