[Download] Tải Mẫu đơn xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản

Mẫu đơn xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản
Nội dung Text: Mẫu đơn xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản

Download


Tài liệu tham khảo mẫu biểu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu đơn xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản File Word, PDF về máy

Mẫu đơn xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản

 1. Mẫu đơn xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản

  (TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Số:……..
  ….., ngày… tháng… năm…

  ĐƠN XIN TIẾP TỤC THỰC HIỆN
  QUYỀN CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

  Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường
  (Uỷ ban nhân dân tỉnh………)

  (Tên tổ chức, cá nhân)……………………………………………………………………
  Xin được tiếp tục thực hiện quyền khai thác (tên khoáng sản) ……theo Giấy phép
  số…..ngày…tháng….năm….tại xã………,huyện…….., tỉnh……………..
  Trụ sở tại:………………………………………………
  Điện thoại:………………….. Fax:……………………..
  Quyết định thành lập doanh nghiệp số…., ngày…. tháng… năm….(Đăng ký kinh
  doanh số… ngày… tháng… năm…).
  Giấy phép đầu tư số…. ngày…. tháng…. năm… của (Cơ quan cấp giấy phép đầu
  tư)……….(nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).
  Giấy phép chế biến khoáng sản số…… ngày… tháng… năm… để hoạt động chế
  biến (tên khoáng sản)………………….
  Địa điểm sản xuất (nhà máy, xưởng,…)………………………
  Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường (UBND tỉnh………….) cho phép (Tên tổ
  chức, cá nhân)…………. được tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản theo Giấy
  phép nói trên.
  (Tên tổ chức, cá nhân)………….. cam đoan tiếp tục thực hiện đầy đủ các quyền và
  nghĩa vụ theo quy định của Giấy phép, quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định
  của pháp luật khác có liên quan.

  (Tổ chức, cá nhân làm đơn)
  Ký tên, đóng dấu
  Tài liệu gửi kèm theo:Download tài liệu Mẫu đơn xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản File Word, PDF về máy