[Download] Tải Mẫu đơn xin thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn xin thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc

Mẫu đơn xin thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
Nội dung Text: Mẫu đơn xin thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc

Download


Tài liệu tham khảo Mẫu đơn xin thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn xin thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn xin thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc File Word, PDF về máy

Mẫu đơn xin thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc

 1. A): x
  , IIi`3t t`IIC CiHir’t i9°:”I`1
  DOc Itp .-. f u do – Hanh pht.ic

  _1.kt. HT t

  DON Df ^t_1I1t 41tj LOP BOI D ONG

  CHt ‘ N HO_. .T LONG TUN UTA(>

  Kin
  ._ h ‘ ui : Chu Li ch (B N D tinh , TP tru’c thuOc trung txcmtrdn g, ton giuo ngayI.8/0/ OO4;
  Car, :t Dieu 15 ghi Binh s622’ D-CP ngav 01 /3/2005 c ‘a (-hinh phi
  ,
  lluk!m’, dan rhi hx–th lint so u? – u cua Phaip 1 nh tin nguc lg
  on gi
  Can c6rc)… – …… I ………………………………………………… …………

  Ten tO chic tOn gi .O( cha in hoa) :…………….. .
  Tru sdi :………. …… …………………………… .

  ire nil-hi ma 1ap b©i dwo
  ntlrtizg ngzt z chuytn float long tOn

  – Ten lop (chu in ho a ) ………………………………………………… .
  – Dia dieI tO cht”rc:…………………………. …… , ….
  – L^,-donii`i16p ……………………………………………………
  ian ht c:._..,
  Ih^rln ph, z. so Itr tg tham c!t:• ……………………………………………………
  -T3chCrc(c:inhwniphutrachI p ………………………………… …
  C arr .mot L’ t:’ is Oc tc.c’i `-‘ i o l p b6i rCj p,y

  P.11 h e I°’ dLm dung. chi!cYn triCi:i: d `1 ;^ h ,71:in Y ion.

  …I’. … T .M. TO CHt:C. IT)’N
  th.’.m’
  du he sc hqp 1^. ( Kv –hi ro ho tdri. ch.7c vu )
  Co Clluan tic’p nh.n
  K ^r . ftG’Ii^ dilll

  ————————————————————————-
  t d
  ‘) Can cu qui ranh cuu try chuc ton .’iOo v^ hoat hin q hy.

  i/i L?,1.. nuia liiierrt{ u’c`re *ealt long turf er-;

Download tài liệu Mẫu đơn xin thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc File Word, PDF về máy