[Download] Tải Mẫu đơn xin thăm dò khoáng sản – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn xin thăm dò khoáng sản

Mẫu đơn xin thăm dò khoáng sản
Nội dung Text: Mẫu đơn xin thăm dò khoáng sản

Download


Tài liệu tham khảo mẫu biểu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu đơn xin thăm dò (khảo sát) khoáng sản

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn xin thăm dò khoáng sản – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn xin thăm dò khoáng sản File Word, PDF về máy

Mẫu đơn xin thăm dò khoáng sản

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin thăm dò khoáng sản

 1. Mẫu đơn xin thăm dò (khảo sát) khoáng sản

  (TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Số:……..
  ….., ngày… tháng… năm…

  ĐƠN XIN THĂM DÒ (KHẢO SÁT) KHOÁNG SẢN

  Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường
  (Uỷ ban nhân dân tỉnh………)

  (Tên tổ chức, cá nhân)……………………………………………………………………
  Trụ sở tại:…………………………. Điện thoại:………………… Fax:……………….
  Quyết định thành lập doanh nghiệp số…., ngày…. tháng… năm….(Đăng ký kinh
  doanh số… ngày… tháng… năm…).
  Giấy phép đầu tư số…. ngày…. tháng…. năm… của (Cơ quan cấp giấy phép đầu
  tư)…………….(nếu có)
  Xin được thăm dò (khảo sát) khoáng sản (tên khoáng sản) ………… tại xã…………..,
  huyện……………… tỉnh……………….
  Diện tích là…………………(ha, km2)
  Được giới hạn bởi các điểm góc……………. có toạ độ xác định trên bản đồ kèm
  theo.
  Thời gian là……. tháng, từ tháng…. năm…… đến tháng ……. năm ……..
  Dự toán chi phí : ………………….
  (Tên tổ chức, cá nhân)…………… cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật
  về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

  (Tổ chức, cá nhân làm đơn)
  Ký tên, đóng dấu
  Tài liệu gửi kèm theo:


Download tài liệu Mẫu đơn xin thăm dò khoáng sản File Word, PDF về máy