[Download] Tải Mẫu đơn xin khai thác khoáng sản – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn xin khai thác khoáng sản

Mẫu đơn xin khai thác khoáng sản
Nội dung Text: Mẫu đơn xin khai thác khoáng sản

Download


Tài liệu tham khảo mẫu biểu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu đơn xin khai thác khoáng sản

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn xin khai thác khoáng sản – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn xin khai thác khoáng sản File Word, PDF về máy

Mẫu đơn xin khai thác khoáng sản

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin khai thác khoáng sản

 1. Mẫu đơn xin khai thác khoáng sản

  (TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Số:……..
  ….., ngày… tháng… năm…

  ĐƠN XIN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

  Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường
  (Uỷ ban nhân dân tỉnh………)
  (Tên tổ chức, cá nhân)…………………………………………………………………..
  Trụ sở tại:…………………………………………………………………………………….
  Điện thoại:……………………………………….. Fax:……………………………………
  Quyết định thành lập doanh nghiệp số…., ngày…. tháng… năm….(Đăng ký
  kinh doanh số… ngày… tháng… năm…).
  Giấy phép đầu tư số…. ngày…. tháng…. năm… của (Cơ quan cấp giấy
  phép đầu tư)…………….(nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).
  Giấy phép thăm dò số……. ngày…. tháng…. năm….
  Báo cáo kết quả thăm dò………….. do………… thành lập năm…….. đã
  được………… phê duyệt theo Quyết định số…….. ngày…. tháng…. năm….của…..
  Xin được khai thác (tên khoáng sản)………. tại mỏ…………. thuộc
  xã…………. huyện………… tỉnh……………………..
  Diện tích khu vực xin khai thác:……………… (ha, km2).
  Được giới hạn bởi các điểm góc:………………. có toạ độ xác định trên bản
  đồ kèm theo.
  Trữ lượng xin khai thác: ……………….. (tấn, m3,…)
  Công suất khai thác:…………….. (tấn, m3,…)
  Thời hạn khai thác…………… năm, từ tháng…. năm…. đến tháng…..
  năm…….
  Đối với trường hợp xin khai thác nước khoáng, nước nóng cần bổ sung
  thông tin về công trình khai thác theo các thông số:
  Số hiệu C.sâu Tọa độ Lưu lượng Hạ thấp Mức nước Ghi chú
  3
  GK GK(m) X Y (m /ngày) Smax (m) tĩnh (m) ……
  (Tên tổ chức, cá nhân)………………. cam đoan thực hiện đúng quy định của
  pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

  (Tổ chức, cá nhân làm đơn)
  Ký tên, đóng dấu
  Tài liệu gửi kèm theo:


Download tài liệu Mẫu đơn xin khai thác khoáng sản File Word, PDF về máy